Experts luchtvaart (m/v/x)

FOD Mobiliteit en Vervoer

Selectiecode

ANG23547

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij gedreven, nieuwsgierig en heb je een passie voor vliegen? Beschik je over het vermogen om technisch te denken? Als jouw antwoord op deze vragen volmondig "ja" is, dan is dit jouw kans om je liefde voor de luchtvaart te combineren met een carrière die impact heeft op de maatschappij. 

Bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) hebben we niet alleen een sterke toewijding aan veiligheid en duurzaamheid in de luchtvaart, maar we delen ook een gemeenschappelijke passie voor vliegen. Maar luchtvaart is meer dan vliegtuigen alleen. Ook helikopters, luchtballonen, drones en alle andere vliegende objecten behoren tot ons werkterrein. Net als de infrastructuur op de grond, de vliegvelden en luchthavens, het onderhoud van de vliegtuigen, luchtvaartmaatschappijen en de controle van het luchtruim.   

Als expert luchtvaart bij DGLV draag je bij aan het toezicht op de luchtvaartveiligheid en -beveiliging door technische controles, audits en/ inspecties te organiseren. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, dossierverwerking en planning, zodat je alle benodigdheden hebt om de onderzoeken vlot uit te voeren. Tijdens de effectieve controles, audits en/ inspecties toets je de verzamelde gegevens (bv. handleidingen, checklists, programma’s, …) aan de geldende reglementering. Je analyseert je bevindingen en giet deze samen tot gedetailleerde rapporten. Op basis daarvan kom je tot geschikte maatregelen en aanbevelingen.  

 Je neemt doordachte beslissingen op basis van de bestudering van dossiers, eigen observaties en analyses. Je communiceert op een gestructureerde manier aan alle betrokkenen. In jouw rol als contactpersoon adviseer je klanten, waarbij klantrelaties worden opgebouwd en je een antwoord biedt op hun vragen.  

Daarnaast lever je advies om de (inter)nationale wetgevingen in de luchtvaartsector te verbeteren. Je draagt bij aan de correcte implementatie en opvolging van de reglementering door deel te nemen aan (inter)nationale vergaderingen en overlegmomenten met stakeholders en partners. Aangezien je in een Engelstalige sector tewerkgesteld zal zijn, is kennis van de Engelse taal een plus.  

De functies worden uitgeoefend in Brussel, maar zal ook verplaatsingen op het terrein en soms naar het buitenland vereisen.

De aangeboden functies bouwen voort op de algemene taken van een expert luchtvaart, maar richten zich elk op specifieke aspecten van luchtvaart. Zoals algemene luchtvaartveiligheid, -beveiliging, luchtwaardigheid, luchttransportoperaties en onbemande luchtvaartsystemen. Afhankelijk van jouw interesses en kennis, evenals de behoeften van de diensten binnen DG Luchtvaart, kun je worden ingezet in een van de volgende functies: 

 1. Technisch Expert Luchtwaardigheid: Je vervult een essentiële rol bij het waarborgen van de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen. Je doel is om luchtwaardigheidscertificaten van luchtvaarttuigen af te leveren. Dit doe je op verzoek van spelers uit de industrie, door enerzijds de voorgelegde technische dossiers te analyseren en fysieke inspecties (inclusief testvluchten) uit te voeren. Je analyseert en evalueert daarbij de procedures en implementering ervan op het terrein. Anderzijds auditeer je technische luchtvaartbedrijven en fungeer je als adviseur voor erkenningen van bedrijven die de luchtwaardigheid handhaven en onderhoudsorganisaties. 

Contactpersoon: frederik.baeck@mobilit.fgov.be  

 1. Auditeur Air Operations: In deze veelzijdige functie voer je audits en inspecties uit bij luchtvaartoperatoren van alle omvang, variërend van privéjets tot grote luchtvaartmaatschappijen, evenals helikopter- en luchtballonmaatschappijen. Hierbij neem je de complete operatie onder de loep. Dit houdt in dat je de handboeken met alle procedures beoordeelt, de nauwgezette naleving van deze procedures tijdens crew training en vluchten evalueert en de administratie achteraf controleert. Deze functie biedt je een diepgaand inzicht in alle aspecten van de luchtvaart, met nadruk op de veiligheid van luchttransportoperaties. 

Contactpersoon: frederic.detavernier@mobilit.fgov.be  

 1. Expert Drones/UAS: In een snel evoluerend en innovatief domein, ben je als UAS (unmanned aerial system) expert een sleutelfiguur. Je analyseert en keurt UAS-exploitatieverzoeken goed na grondige dossieronderzoeken en risicoanalyses. Je staat in nauw contact met de exploitanten voor advies en vragen. Verder in het proces voer je aangekondigde audits bij de exploitanten- en opleidingscentra uit, waarbij je de naleving van de handleidingen controleert. Indien nodig, initieer je corrigerende acties. Bovendien werk je samen en adviseer je de andere diensten met betrekking tot UAS-reglementering. 

Contactpersoon: patricia.vanacker@mobilit.fgov.be  

 1. Inspecteur Safety: Om de waarborging van de luchtvaartveiligheid in alle gebieden van de luchtvaartsector te garanderen, breng je een aanzienlijk deel van jouw werktijd op verplaatsing door. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onaangekondigde inspecties van luchtvaarttuigen, bemanning, vliegvelden, evenementen, enzovoort. Op basis van het toetsen van de ingezamelde gegevens aan de reglementering, neem je geschikte, corrigerende maatregelen en stel je verslagen op. Waar nodig, voer je administratieve en strafrechtelijke onderzoeken uit.  

Contactpersoon: dirk.aerts@mobilit.fgov.be  

 1. Inspecteur Security: Je speelt een cruciale rol in het handhaven van luchtvaartbeveiliging tegen alle vormen van kwaadwillige bedreigingen (terrorisme, kaping, sabotage). Dit doe je door (on)geplande audits en inspecties uit te voeren bij luchthavens, cargobedrijven, opleidingsinstellingen en instructeurs. De inspecties nemen minstens 50% van je tijd in beslag en vereisen frequente dienstverplaatsingen binnen België. Naast de inspecties en audits, zorg je eveneens voor de administratieve afhandeling ervan en fungeer je als contactpersoon voor je klanten. Vanuit jouw expertiserol geef je raad en advies aan de hiërarchie en draag je zo bij tot de (inter)nationale wetgeving.  

Contactpersoon: nele.vanmulders@mobilit.fgov.be

 

Elk van deze functies biedt een unieke kans om bij te dragen aan de veiligheid, regelgeving en operationele aspecten van de luchtvaartsector. Als expert luchtvaart kan je bij de FOD Mobiliteit & Vervoer ook deeltijds aan de slag. We bekijken intern wat het beste aansluit bij jouw wensen naar keuze, zolang deze je niet in een belangenconflictsituatie plaatst.  

 

Werkgever

Er zijn 5 plaatsen bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel). 

Ben jij gedreven, nieuwsgierig en heb je een passie voor vliegen? Beschik je over het vermogen om technisch te denken? Als jouw antwoord op deze vragen volmondig "ja" is, dan is dit jouw kans om je liefde voor de luchtvaart te combineren met een carrière met die impact heeft op de maatschappij. 

 Het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV): De luchtvaartsector de juiste richting uit sturen, dat is ons vak.  

 Onze gepassioneerde teams werken dag in, dag uit aan de certificering en controle van de vliegtuigen; aan de opleiding en de vergunningen van het personeel; aan het toezicht op de luchtvaartoperatoren en de onderhoudsateliers; aan de opstelling en de handhaving van de veiligheidsnormen... Maar luchtvaart is meer dan vliegtuigen alleen. Ook helikopters, luchtballons, drones en alle andere vliegende objecten behoren tot ons werkterrein. Net als de infrastructuur op de grond, de vliegvelden en luchthavens, het onderhoud van de vliegtuigen, luchtvaartmaatschappijen en de controle van het luchtruim.  

 Het luchtruim heeft geen grenzen en daarom werken we samen met de Europese en internationale instanties. Ook de impact op het milieu en de veiligheid en beveiliging aan boord van de toestellen behoren tot onze taken. 

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer. We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

OPTIE 1: ZONDER ervaringsvereisten

Je hebt één van de volgende diploma's in een richting luchtvaart, luchtvaarttechnieken, mechanica, elektromechanica, automatisatie - regulatie, thermische of automotoren: 

- Diploma van het hoger onderwijs van het korte type van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor) uitgereikt door een Belgische Hogeschool na tenminste 3 jaar studie

- Graduaat of professionele bachelor

- Technisch ingenieur

OF  

OPTIE 2: MET ervaringsvereisten

Algemene bachelor aangevuld met een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van de operationele luchtvaart, in direct contact met luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen en in minstens 1 van de volgende subdomeinen:    

 

 • de ontwikkeling van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen (bv. ervaring in een ingenieursbureau van een operator of ervaring in een ingenieursbureau van een technische luchtvaartorganisatie (PART-145, POA, DOA))   

 • het beheer van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen (bv. ervaring in een kwaliteitsafdeling van een luchtvaartorganisatie)   

 • het beheer van de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen   

 • het (technisch) onderhoud van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen   

 • certificering of het uitvoeren van audits   

 • het uitvoeren van risicoanalyses  

 • het deelnemen aan luchtvaart- of luchthavenoperaties (bv: ervaring als vliegend personeel, ervaring in de luchtverkeersleiding, ervaring in de operaties van een luchtvaartmaatschappij, ervaring bij een afhandelingsbedrijf,...)   

 • opleiding tot piloot (ATO)  

 • opleiding van certificeringspersoneel (part-147) of luchtverkeersleiders  

 • drone piloot of operator, het uitvoeren van SORA analyses, …  

 

 

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw eventuele ervaring
 3. Je legt een interview af met een test op de computer

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functie

Solliciteren

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de dag van je inschrijving in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. Solliciteren kan ten laatste tot 29/02/24. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (op de dag van je inschrijving) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau B met de bijhorende weddeschaal B1.

Indien je beschikt over een bijzonder nuttige ervaring kan je aangeworven worden in de weddeschaal B2 (minstens 3 jaar bijzonder nuttige ervaring) of B3 (minstens 9 jaar bijzonder nuttige ervaring), zoals beschreven in de Omzendbrief nr. 726 houdende de interpretatie en toepassing van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt van 10 november 2023, We beschouwen als bijzonder nuttige ervaring, de ervaringsvereisten zoals beschreven in de deelnemingsvoorwaarden.

Loon

Minimum aanvangswedde in de weddeschaal B1 is € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Minimum aanvangswedde in de weddeschaal B2 met minstens drie jaar bijzonder nuttige ervaring is € 41.028,50 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Minimum aanvangswedde in de weddeschaal B3 met minstens negen jaar bijzonder nuttige ervaring is € 48.408,86 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij gedreven, nieuwsgierig en heb je een passie voor vliegen? Beschik je over het vermogen om technisch te denken? Als jouw antwoord op deze vragen volmondig "ja" is, dan is dit jouw kans om je liefde voor de luchtvaart te combineren met een carrière die impact heeft op de maatschappij. 

Bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) hebben we niet alleen een sterke toewijding aan veiligheid en duurzaamheid in de luchtvaart, maar we delen ook een gemeenschappelijke passie voor vliegen. Maar luchtvaart is meer dan vliegtuigen alleen. Ook helikopters, luchtballonen, drones en alle andere vliegende objecten behoren tot ons werkterrein. Net als de infrastructuur op de grond, de vliegvelden en luchthavens, het onderhoud van de vliegtuigen, luchtvaartmaatschappijen en de controle van het luchtruim.   

Als expert luchtvaart bij DGLV draag je bij aan het toezicht op de luchtvaartveiligheid en -beveiliging door technische controles, audits en/ inspecties te organiseren. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, dossierverwerking en planning, zodat je alle benodigdheden hebt om de onderzoeken vlot uit te voeren. Tijdens de effectieve controles, audits en/ inspecties toets je de verzamelde gegevens (bv. handleidingen, checklists, programma’s, …) aan de geldende reglementering. Je analyseert je bevindingen en giet deze samen tot gedetailleerde rapporten. Op basis daarvan kom je tot geschikte maatregelen en aanbevelingen.  

 Je neemt doordachte beslissingen op basis van de bestudering van dossiers, eigen observaties en analyses. Je communiceert op een gestructureerde manier aan alle betrokkenen. In jouw rol als contactpersoon adviseer je klanten, waarbij klantrelaties worden opgebouwd en je een antwoord biedt op hun vragen.  

Daarnaast lever je advies om de (inter)nationale wetgevingen in de luchtvaartsector te verbeteren. Je draagt bij aan de correcte implementatie en opvolging van de reglementering door deel te nemen aan (inter)nationale vergaderingen en overlegmomenten met stakeholders en partners. Aangezien je in een Engelstalige sector tewerkgesteld zal zijn, is kennis van de Engelse taal een plus.  

De functies worden uitgeoefend in Brussel, maar zal ook verplaatsingen op het terrein en soms naar het buitenland vereisen.

De aangeboden functies bouwen voort op de algemene taken van een expert luchtvaart, maar richten zich elk op specifieke aspecten van luchtvaart. Zoals algemene luchtvaartveiligheid, -beveiliging, luchtwaardigheid, luchttransportoperaties en onbemande luchtvaartsystemen. Afhankelijk van jouw interesses en kennis, evenals de behoeften van de diensten binnen DG Luchtvaart, kun je worden ingezet in een van de volgende functies: 

 1. Technisch Expert Luchtwaardigheid: Je vervult een essentiële rol bij het waarborgen van de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen. Je doel is om luchtwaardigheidscertificaten van luchtvaarttuigen af te leveren. Dit doe je op verzoek van spelers uit de industrie, door enerzijds de voorgelegde technische dossiers te analyseren en fysieke inspecties (inclusief testvluchten) uit te voeren. Je analyseert en evalueert daarbij de procedures en implementering ervan op het terrein. Anderzijds auditeer je technische luchtvaartbedrijven en fungeer je als adviseur voor erkenningen van bedrijven die de luchtwaardigheid handhaven en onderhoudsorganisaties. 

Contactpersoon: frederik.baeck@mobilit.fgov.be  

 1. Auditeur Air Operations: In deze veelzijdige functie voer je audits en inspecties uit bij luchtvaartoperatoren van alle omvang, variërend van privéjets tot grote luchtvaartmaatschappijen, evenals helikopter- en luchtballonmaatschappijen. Hierbij neem je de complete operatie onder de loep. Dit houdt in dat je de handboeken met alle procedures beoordeelt, de nauwgezette naleving van deze procedures tijdens crew training en vluchten evalueert en de administratie achteraf controleert. Deze functie biedt je een diepgaand inzicht in alle aspecten van de luchtvaart, met nadruk op de veiligheid van luchttransportoperaties. 

Contactpersoon: frederic.detavernier@mobilit.fgov.be  

 1. Expert Drones/UAS: In een snel evoluerend en innovatief domein, ben je als UAS (unmanned aerial system) expert een sleutelfiguur. Je analyseert en keurt UAS-exploitatieverzoeken goed na grondige dossieronderzoeken en risicoanalyses. Je staat in nauw contact met de exploitanten voor advies en vragen. Verder in het proces voer je aangekondigde audits bij de exploitanten- en opleidingscentra uit, waarbij je de naleving van de handleidingen controleert. Indien nodig, initieer je corrigerende acties. Bovendien werk je samen en adviseer je de andere diensten met betrekking tot UAS-reglementering. 

Contactpersoon: patricia.vanacker@mobilit.fgov.be  

 1. Inspecteur Safety: Om de waarborging van de luchtvaartveiligheid in alle gebieden van de luchtvaartsector te garanderen, breng je een aanzienlijk deel van jouw werktijd op verplaatsing door. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onaangekondigde inspecties van luchtvaarttuigen, bemanning, vliegvelden, evenementen, enzovoort. Op basis van het toetsen van de ingezamelde gegevens aan de reglementering, neem je geschikte, corrigerende maatregelen en stel je verslagen op. Waar nodig, voer je administratieve en strafrechtelijke onderzoeken uit.  

Contactpersoon: dirk.aerts@mobilit.fgov.be  

 1. Inspecteur Security: Je speelt een cruciale rol in het handhaven van luchtvaartbeveiliging tegen alle vormen van kwaadwillige bedreigingen (terrorisme, kaping, sabotage). Dit doe je door (on)geplande audits en inspecties uit te voeren bij luchthavens, cargobedrijven, opleidingsinstellingen en instructeurs. De inspecties nemen minstens 50% van je tijd in beslag en vereisen frequente dienstverplaatsingen binnen België. Naast de inspecties en audits, zorg je eveneens voor de administratieve afhandeling ervan en fungeer je als contactpersoon voor je klanten. Vanuit jouw expertiserol geef je raad en advies aan de hiërarchie en draag je zo bij tot de (inter)nationale wetgeving.  

Contactpersoon: nele.vanmulders@mobilit.fgov.be

 

Elk van deze functies biedt een unieke kans om bij te dragen aan de veiligheid, regelgeving en operationele aspecten van de luchtvaartsector. Als expert luchtvaart kan je bij de FOD Mobiliteit & Vervoer ook deeltijds aan de slag. We bekijken intern wat het beste aansluit bij jouw wensen naar keuze, zolang deze je niet in een belangenconflictsituatie plaatst.  

 

Werkgever

Er zijn 5 plaatsen bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel). 

Ben jij gedreven, nieuwsgierig en heb je een passie voor vliegen? Beschik je over het vermogen om technisch te denken? Als jouw antwoord op deze vragen volmondig "ja" is, dan is dit jouw kans om je liefde voor de luchtvaart te combineren met een carrière met die impact heeft op de maatschappij. 

 Het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV): De luchtvaartsector de juiste richting uit sturen, dat is ons vak.  

 Onze gepassioneerde teams werken dag in, dag uit aan de certificering en controle van de vliegtuigen; aan de opleiding en de vergunningen van het personeel; aan het toezicht op de luchtvaartoperatoren en de onderhoudsateliers; aan de opstelling en de handhaving van de veiligheidsnormen... Maar luchtvaart is meer dan vliegtuigen alleen. Ook helikopters, luchtballons, drones en alle andere vliegende objecten behoren tot ons werkterrein. Net als de infrastructuur op de grond, de vliegvelden en luchthavens, het onderhoud van de vliegtuigen, luchtvaartmaatschappijen en de controle van het luchtruim.  

 Het luchtruim heeft geen grenzen en daarom werken we samen met de Europese en internationale instanties. Ook de impact op het milieu en de veiligheid en beveiliging aan boord van de toestellen behoren tot onze taken. 

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer. We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondeling communiceren: Je drukt je vlot uit en gebruikt aangepaste communicatie.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt dubbel door in de eindscore. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je niet slagen voor deze selectie. 

Niet vereist, wel een troef

 • kennis van het Engels
 • een diploma van piloot 

Belangrijk

 

Voor de functies van auditeur Luchtvaart, inspecteur Beveiliging (Security) en inspecteur Veiligheid (Safety):

Gezien de aard van deze functies zijn medewerkers onderworpen aan het gezondheidstoezicht (zoals bepaald in boek I, titel 4, hoofdstuk IV, afdeling 1 van de codex over het welzijn op het werk). Dit wil zeggen dat, indien je start in één van deze drie functies, je een verplichte voorafgaande gezondheidsbeoordeling moet ondergaan. Dit onderzoek vindt plaats vóór de indiensttreding en zal bepalen of je al dan niet geschikt bent om jouw toekomstige functie uit te oefenen.

Als inspecteur beveiliging (Security) zal je een uitgebreid achtergrondonderzoek moeten ondergaan om over de nodige veiligheidsmachtigingen te kunnen beschikken om deze functie te kunnen uitoefenen.  

Als inspecteur veiligheid (Safety) moet je aan bepaalde EASA-voorwaarden voldoen qua luchtvaartopleiding en/of -ervaring om deze functie te kunnen uitoefenen conform ARO.RAMP.115 (a)(b). 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

OPTIE 1: ZONDER ervaringsvereisten

Je hebt één van de volgende diploma's in een richting luchtvaart, luchtvaarttechnieken, mechanica, elektromechanica, automatisatie - regulatie, thermische of automotoren: 

- Diploma van het hoger onderwijs van het korte type van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor) uitgereikt door een Belgische Hogeschool na tenminste 3 jaar studie

- Graduaat of professionele bachelor

- Technisch ingenieur

OF  

OPTIE 2: MET ervaringsvereisten

Algemene bachelor aangevuld met een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van de operationele luchtvaart, in direct contact met luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen en in minstens 1 van de volgende subdomeinen:    

 

 • de ontwikkeling van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen (bv. ervaring in een ingenieursbureau van een operator of ervaring in een ingenieursbureau van een technische luchtvaartorganisatie (PART-145, POA, DOA))   

 • het beheer van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen (bv. ervaring in een kwaliteitsafdeling van een luchtvaartorganisatie)   

 • het beheer van de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen   

 • het (technisch) onderhoud van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen   

 • certificering of het uitvoeren van audits   

 • het uitvoeren van risicoanalyses  

 • het deelnemen aan luchtvaart- of luchthavenoperaties (bv: ervaring als vliegend personeel, ervaring in de luchtverkeersleiding, ervaring in de operaties van een luchtvaartmaatschappij, ervaring bij een afhandelingsbedrijf,...)   

 • opleiding tot piloot (ATO)  

 • opleiding van certificeringspersoneel (part-147) of luchtverkeersleiders  

 • drone piloot of operator, het uitvoeren van SORA analyses, …  

 

 

 

Vereist diploma op de dag van inschrijving:

Jouw profiel: 

OPTIE 1: ZONDER ervaring

Je hebt één van de volgende diploma's in een richting luchtvaart, luchtvaarttechnieken, mechanica, elektromechanica, automatisatie - regulatie, thermische of automotoren (op de dag van inschrijving):

- Diploma van het hoger onderwijs van het korte type van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor) uitgereikt door een Belgische Hogeschool na tenminste 3 jaar studie

- Graduaat of professionele bachelor

- Technisch ingenieur

OF  

OPTIE 2: MET ervaring

Algemene bachelor 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen of van mijnmeter.

aangevuld met een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van de operationele luchtvaart, in direct contact met luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen zoals beschreven in de rubriek ervaring.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.


Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de dag van inschrijving:

In geval van OPTIE 2: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van de operationele luchtvaart, in direct contact met luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen en in minstens 1 van de volgende subdomeinen:  

 • de ontwikkeling van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen (bv. ervaring in een ingenieursbureau van een operator of ervaring in een ingenieursbureau van een technische luchtvaartorganisatie (PART-145, POA, DOA))  

 • het beheer van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen (bv. ervaring in een kwaliteitsafdeling van een luchtvaartorganisatie)  

 • het beheer van de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen  

 • het (technisch) onderhoud van luchtvaartuigen en/of luchtvaartsystemen  

 • certificering of het uitvoeren van audits  

 • het uitvoeren van risicoanalyses

 • het deelnemen aan luchtvaart- of luchthavenoperaties (bv: ervaring als vliegend personeel, ervaring in de luchtverkeersleiding, ervaring in de operaties van een luchtvaartmaatschappij, ervaring bij een afhandelingsbedrijf,...)  

 • opleiding tot piloot (ATO) 

 • opleiding van certificeringspersoneel (part-147) of luchtverkeersleiders 

 • drone piloot of operator, het uitvoeren van SORA analyses, … 

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, op de dag van je inschrijving.

Indien je op de inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau B met de bijhorende weddeschaal B1.

Indien je beschikt over een bijzonder nuttige ervaring kan je aangeworven worden in de weddeschaal B2 (minstens 3 jaar bijzonder nuttige ervaring) of B3 (minstens 9 jaar bijzonder nuttige ervaring), zoals beschreven in de Omzendbrief nr. 726 houdende de interpretatie en toepassing van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt van 10 november 2023, We beschouwen als bijzonder nuttige ervaring, de ervaringsvereisten zoals beschreven in de deelnemingsvoorwaarden.

Loon

Minimum aanvangswedde in de weddeschaal B1 is € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Minimum aanvangswedde in de weddeschaal B2 met minstens drie jaar bijzonder nuttige ervaring is € 41.028,50 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Minimum aanvangswedde in de weddeschaal B3 met minstens negen jaar bijzonder nuttige ervaring is € 48.408,86 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten

een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Belangrijk

Voor de functies van auditeur Luchtvaart, inspecteur Beveiliging (Security) en inspecteur Veiligheid (Safety):

Gezien de aard van deze functies zijn medewerkers onderworpen aan het gezondheidstoezicht (zoals bepaald in boek I, titel 4, hoofdstuk IV, afdeling 1 van de codex over het welzijn op het werk). Dit wil zeggen dat, indien je start in één van deze drie functies, je een verplichte voorafgaande gezondheidsbeoordeling moet ondergaan. Dit onderzoek vindt plaats vóór de indiensttreding en zal bepalen of je al dan niet geschikt bent om jouw toekomstige functie uit te oefenen.

Als inspecteur beveiliging (Security) zal je een uitgebreid achtergrondonderzoek moeten ondergaan om over de nodige veiligheidsmachtigingen te kunnen beschikken om deze functie te kunnen uitoefenen.  

Als inspecteur veiligheid (Safety) moet je aan bepaalde EASA-voorwaarden voldoen qua luchtvaartopleiding en/of -ervaring om deze functie te kunnen uitoefenen conform ARO.RAMP.115 (a)(b). 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw eventuele ervaring
 3. Je legt een interview af met een test op de computer

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functie

Opgelet:

·       

Onmiddellijk na je sollicitatie, kan je een testmoment kiezen via je online account, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden zijn goedgekeurd. Schrijf je binnen de 15 dagen na je sollicitatie in voor een testmoment. Je wacht best niet om je in te schrijven voor de test. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de test, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

·       

Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.

·       

Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.

·       

We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je afwezig bent voor een test waarvoor je ingeschreven bent.

Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en toegevoegde certificaten in jouw online account op dag van je inschrijving.

Als je niet voldoet aan deze deelnemingsvoorwaarden, word je uitgesloten voor de selectieprocedure. Als je al een datum voor een test gekozen hebt, wordt deze geannuleerd en kan je je niet meer inschrijven voor het testmoment.  

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat je over de nodige beroepservaring beschikt. Uw ervaring wordt gecontroleerd op basis van uw CV zoals ingevuld in uw online account op de dag dat u zich inschrijft. We houden geen rekening met documenten die je hebt geüpload in het gedeelte "Mijn pluspunten" van je account.
Als je niet aan deze voorwaarde voor deelname voldoet, wordt je deelname aan deze selectie beëindigd. Als er al een testdatum is geselecteerd, wordt deze geannuleerd en kun je je niet meer inschrijven voor een testdatum.

Waar moet je op letten? 
Vul uw cv in het Nederlands in. CV's in een andere taal worden niet aanvaard.
We raden u aan om bijzondere aandacht te besteden aan de beschrijving van uw beroepservaring in uw cv. Deze informatie wordt door onze selectieverantwoordelijken gebruikt voor de kwalitatieve screening van de cv's.

Heb je ook gesolliciteerd voor een Nederlandstalige selectie? 
Vul dan het veld "Beschrijf nauwkeurig de taken en verantwoordelijkheden van uw functie" in bij "Werkervaring -> Verandering" in uw online CV. 
Heb je te weinig ruimte in het veld "Taken en verantwoordelijkheden"? Voeg dan extra informatie toe in de velden "Beschrijf wat u in deze functie hebt geleerd" en  "Waarom van baan veranderen?" met de titel: "Voortzetting van taken en verantwoordelijkheden". Vermeld de naam van het veld waarin je de extra informatie hebt getypt onderaan het veld 'taken en verantwoordelijkheden'.

 

Stap 3: Specifieke screening - Computergestuurde test (+/- 1u30) + interview (+/- 1u) ter plaatse - one day testing

De one day testing wordt afgenomen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel).

De computertest - op 20 punten - is een dossiertest. Deze test beoordeelt de vaardigheden om informatie te analyseren en problemen op te lossen. In deze test worden u verschillende situaties voorgelegd aan de hand van video's of teksten. Voor elke situatie krijg je een aantal reacties voorgelegd waarover je een oordeel moet vellen. Je moet telkens aangeven in hoeverre de reactie bij de situatie past.

Tijdens het interview - op 100 punten - wordt beoordeeld of je gedragsvaardigheden en technische vaardigheden (zie onderdeel 'Vaardigheden') voldoen aan de vereisten van de functie. Er wordt ook gevraagd naar je motivatie, interesse en affiniteit met het vakgebied.

Je CV in je online account wordt gebruikt als aanvullende informatie tijdens het sollicitatiegesprek.

Om te slagen moet je ten minste 60/120 scoren in het sollicitatiegesprek en de computertest. Je wordt beoordeeld als 'geschikt' of 'zeer geschikt'.

Als je niet geschikt bevonden wordt voor deze test, ben je niet geslaagd voor de selectieprocedure en kan je je gedurende een periode van zes maanden geen kandidaat meer stellen voor een doorlopende selectieprocedure Fastlane voor de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze proef wordt wekelijks georganiseerd. Ga naar je online account om je in te schrijven voor een testmoment. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je binnen de 15 dagen na je inschrijving op de selectie zelf online inschrijven voor de proef, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden goedgekeurd zijn. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de selectieproef, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur

Eindresultaat

 

Als je geslaagd bent?

De geschikte en zeer geschikte kandidaten worden opgenomen in de lijst van geslaagden.  

De geschikte en zeer geschikte kandidaten krijgen op korte termijn een jobaanbieding. Je hebt dan acht dagen om de jobaanbieding te aanvaarden. De zeer geschikte kandidaten krijgen voorrang.

Als je een jobaanbieding twee keer weigert, niet reageert op een jobaanbieding of weigert deel te nemen aan de bijkomende proef (zie hieronder), word je definitief van de lijst van geslaagden geschrapt en kan je geen jobaanbiedingen meer ontvangen.

In het geval dat er meer laureaten met gelijke beoordeling (geschikt of zeer geschikt) geïnteresseerd zijn dan dat er vacante plaatsen zijn, dan wordt er een bijkomende proef (bestaande uit een interview) georganiseerd op basis van een functiebeschrijving. Na deze bijkomende proef worden de laureaten gerangschikt.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Personen met een handicap die laureaat zijn hebben voorrang binnen hun groep “Zeer Geschikt” of binnen hun groep “Geschikt”. Je hebt alleen voorrang op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de laureaten met voorrang te consulteren om in dienst te treden.

Solliciteren

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de dag van je inschrijving in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. Solliciteren kan ten laatste tot 29/02/24. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (op de dag van je inschrijving) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD Mobiliteit en Vervoer
  Vooruitgangsstraat 56 - 1210 Brussel

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Stijn Fouquaert
  Communicatie is een belangrijk aspect geworden binnen deze job.
  Stijn Fouquaert
  ICT Infrastructure Manager
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Stijn Fouquaert
 • Portret Lieven Debusscher
  Wil je een goede balans tussen werk en privé, dan is de federale overheid zeker de geknipte werkgever.
  Lieven Debusscher
  ICT Manager
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Lieven Debusscher
 • Portret Mei-Ling Wu
  Je verveelt je geen moment! Je leert altijd wel iets bij.
  Mei-Ling Wu
  Projectleidster communicatie
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Mei-Ling Wu
 • Portret Emmanuelle Vandamme
  Jonge ambtenaren en collega's hebben vaak geen idee van de impact die wij kunnen hebben in onze job.
  Emmanuelle Vandamme
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Emmanuelle Vandamme
 • Portret Anke Sempels
  Ik heb een zeer gevarieerde en uitdagende job. Ik krijg veel kansen om nieuwe dingen bij te leren en nieuwe mensen te leren kennen.
  Anke Sempels
  HR-correspondent bij Beliris
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Anke Sempels
 • De kansen en promoties die ik binnen de overheid gekregen heb, zouden in de privésector zo goed als onmogelijk zijn.
  Joe Bartels
  Beheerder Gebouwen en Veiligheid
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Joe Bartels