Directeur-generaal “Wetgeving, Vrijheden en Fundamentele Rechten” (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG23735

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Deze functie heeft de leiding en de eindverantwoordelijkheid over het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden (DGWL). Zij draagt bij tot de verwezenlijking van het beleid van de Minister van Justitie, het strategisch plan en de operationele plannen van de FOD Justitie.

Het DG WL:

 • bereidt ontwerpen voor van nieuwe aan te nemen normen en flankeert die doorheen het normatieve proces met het oog op de aanneming en uitvoering ervan;
 • onderhandelt over de nieuwe aan te nemen normen op Europees en internationaal vlak;
 • vertegenwoordigt en behartigt de belangen van België bij de Europese en internationale organisaties, onder andere in het kader van de verslaggeving en de evaluaties;
 • behandelt individuele dossiers ten dienste van de burger in het domein van het burgerlijk recht (o.a. naamsverandering, nationaliteit, internationale rechtshulp in burgerlijke zaken, ontvoeringen door ouders, voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, internationale adoptie, …), het strafrecht (o.a. uitleveringen, rogatoire commissies, overbrenging van veroordeelde personen, wapenwet, …) en het vennootschaps- en verenigingsrecht (schenkingen aan rechtspersonen, erkenning van stichtingen van openbaar nut en internationale verenigingen);
 • staat in voor de erkenning van de erediensten en van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. Hij is belast met het statuut van de bedienaars van de erediensten en afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad, zowel op normatief vlak als inzake het beheer van de personeelsdossiers;
 • werkt structureel samen met tal van actoren en partners van justitie;
 • adviseert de minister van Justitie over al deze aspecten op strategisch, operationeel en technisch vlak.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

De N-1:

 • Rapporteert systematisch en omstandig aan de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie over onder meer over de voortgang van belangrijke projecten en belangrijke projecten en knelpunten;
 • Is lid van het directiecomité en van het gemeenschappelijk beheerscomité en waakt erover dat daar genomen beslissingen loyaal worden uitgevoerd.
 • Draagt bij aan een constructieve en transparante samenwerking tussen het DG EPI, het DG wetgeving, de support-diensten en de beleidscel van de minister van Justitie;
 • Werkt nauw samen met het management en de businesspartners van “Team P&O”, “Team Support”, “Team ICT” en “Team B&B” naargelang de targets binnen het DG EPI en overeenkomstig het overeenstemmende beleid op het niveau van de FOD Justitie;
 • Geeft leiding aan de directeurs van de afdelingen van het directoraat en coördineert deze afdelingen;

Interne relaties binnen de federale overheid: 

De N-1:

 • vertegenwoordigt het directoraat-generaal bij andere overheidsdiensten
 • werkt samen met andere FOD’s, POD’s en openbare instellingen, waaronder met:
  • de FOD Binnenlandse zaken voor wat betreft:
   • het Nationaal Register en de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS)
   • de Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB)
   • de Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen
  • de FOD Economie voor wat betreft economische regelgeving

Externe relaties bij de federale overheid: 

De N-1:

 • ·       
  behartigt de betrekkingen en de contacten alsmede de informatieoverdracht met de gerechtelijke autoriteiten, bevoegde diensten en externe organisaties:

  • neemt deel aan de expertisenetwerken van het College van Procureurs-generaal
  • overlegt periodiek inzake de internationale gerechtelijke samenwerking in strafzaken met ondermeer het College van procureurs-generaal, de verbindingsmagistraat, het nationaal lid van Eurojust, de federale politie en de FOD Buitenlandse Zaken
  • organiseert periodiek vergaderingen over actuele onderwerpen, in overleg met het Expertisenetwerk Cybercrime (REN) en met internationale en de Belgische contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk
  • onderhoudt regelmatig contacten met Europese gerechtelijke instanties waaronder:
   • het Belgische Eurojust-kantoor
   • de Belgische Europese officier van justitie en de Belgische afgevaardigde Europese officieren van justitie van het Europees openbaar ministerie
 • overlegt periodiek met de diensten van de provinciale gouverneurs aangaande de toepassing van de federale wapenwetgeving
 • organiseert en is voorzitter van de permanente commissie van de burgerlijke stand dat adviezen uitbrengt over interpretatievragen bij het recht van de burgerlijke stand en waarin zijn vertegenwoordigd:
  • de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand (Vlavabbs)
  • le Groupement agents populatio etat civil (Gapec),
  • consulaire en  gerechtelijke autoriteiten autoriteiten
 • overlegt regelmatig met representatieve organen van de bedienaars van de erediensten en vrijzinnigheid

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • In het Directiecomité en het Gemeenschappelijk Beheerscomité, constructief samenwerken bij de opstelling en de tenuitvoerlegging van het strategisch en operationeel plan van de FOD Justitie, waarbij het belang van de eigen dienst wordt overschreden en met respect voor de genomen beslissingen;
 • de verdere optimalisering van de beleidsondersteuning en de kwaliteitscontrole (ex ante en ex post) bij het regelgevingstraject in tal van domeinen (civiel, penaal,…), waarbij gebruik wordt gemaakt van de nodige (informatica)tools;
 • de verdere uitbouw van een constructieve samenwerking met alle interne en externe actoren, zowel nationaal als internationaal;
 • aansturen van de verdere optimalisering van de interne organisatie;
  • het personeel en de toegekende middelen op doeltreffende en efficiënte wijze beheren
  • aansturen van de verdere optimalisering van het kennisbeheer
  • de directe medewerkers sturen, motiveren, evalueren met het oog op de verwezenlijking van de geplande doelstellingen, en dit in nauwe samenwerking met het DG Team HR en de Academie
  • het DGWL laten evolueren naar een wendbare organisatie waarbij de visie op leiderschap, ontwikkeld binnen de FOD Justitie, verder wordt geïmplementeerd als belangrijke hefboom.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Verder implementeren in het DGWL van de principes van de redesign van de FOD Justitie (centralisering ondersteunende processen, agile werken,…) , met de focus op veranderingsbeheer
 • Van uit zijn bevoegdheden actief meewerken aan de verdere verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde
 • Voorbereiden van het DGWL in het kader van de verhuizing van de centrale administratie, inclusief het creëren van draagvlak voor de NWOW
 • Afronden en evalueren van de rol van het DGWL binnen het Europees voorzitterschap en de overgang faciliteren.

Werkgever

De FOD Justitie, die zich op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten bevindt, heeft als belangrijkste opdrachten:

 • de nationale en supranationale wetgeving voorbereiden, uitvoeren en evalueren en de minister van Justitie ondersteunen;
 • de rechterlijke macht ondersteunen in het kader van het verzelfstandigd beheer;
 • de vrijheidsbenemende straffen en maatregelen op humane, veilige en geïndividualiseerde wijze uitvoeren, met inachtneming van het recht;
 • individuele administratieve procedures met betrekking tot de rechten van de burgers en de dienstverleners van justitie beheren;
 • de informatiestromen en de authentieke bronnen van het domein van Justitie regelen, faciliteren en beheren;
 • de samenwerking tussen de publieke en private partners van justitie op federaal en lokaal niveau en op het niveau van de gefedereerde entiteiten bevorderen, door te zorgen voor de coördinatie tussen die partners of door actief deel te nemen aan het overleg dat zij organiseren.

De FOD Justitie betrekt zijn partners en de burger bij de uitvoering van zijn belangrijkste opdrachten.

 

Omvang :

 • Werkingskredieten :
  • 24.945.000 €
  • Erediensten : 3.169.000 euro ( subsidies en werking)

 

 • Personeel :
  • 272 medewerkers
  • 257,2 VTE

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €  174.761,92 (salarisband 5)

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Deze functie heeft de leiding en de eindverantwoordelijkheid over het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden (DGWL). Zij draagt bij tot de verwezenlijking van het beleid van de Minister van Justitie, het strategisch plan en de operationele plannen van de FOD Justitie.

Het DG WL:

 • bereidt ontwerpen voor van nieuwe aan te nemen normen en flankeert die doorheen het normatieve proces met het oog op de aanneming en uitvoering ervan;
 • onderhandelt over de nieuwe aan te nemen normen op Europees en internationaal vlak;
 • vertegenwoordigt en behartigt de belangen van België bij de Europese en internationale organisaties, onder andere in het kader van de verslaggeving en de evaluaties;
 • behandelt individuele dossiers ten dienste van de burger in het domein van het burgerlijk recht (o.a. naamsverandering, nationaliteit, internationale rechtshulp in burgerlijke zaken, ontvoeringen door ouders, voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, internationale adoptie, …), het strafrecht (o.a. uitleveringen, rogatoire commissies, overbrenging van veroordeelde personen, wapenwet, …) en het vennootschaps- en verenigingsrecht (schenkingen aan rechtspersonen, erkenning van stichtingen van openbaar nut en internationale verenigingen);
 • staat in voor de erkenning van de erediensten en van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. Hij is belast met het statuut van de bedienaars van de erediensten en afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad, zowel op normatief vlak als inzake het beheer van de personeelsdossiers;
 • werkt structureel samen met tal van actoren en partners van justitie;
 • adviseert de minister van Justitie over al deze aspecten op strategisch, operationeel en technisch vlak.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

De N-1:

 • Rapporteert systematisch en omstandig aan de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie over onder meer over de voortgang van belangrijke projecten en belangrijke projecten en knelpunten;
 • Is lid van het directiecomité en van het gemeenschappelijk beheerscomité en waakt erover dat daar genomen beslissingen loyaal worden uitgevoerd.
 • Draagt bij aan een constructieve en transparante samenwerking tussen het DG EPI, het DG wetgeving, de support-diensten en de beleidscel van de minister van Justitie;
 • Werkt nauw samen met het management en de businesspartners van “Team P&O”, “Team Support”, “Team ICT” en “Team B&B” naargelang de targets binnen het DG EPI en overeenkomstig het overeenstemmende beleid op het niveau van de FOD Justitie;
 • Geeft leiding aan de directeurs van de afdelingen van het directoraat en coördineert deze afdelingen;

Interne relaties binnen de federale overheid: 

De N-1:

 • vertegenwoordigt het directoraat-generaal bij andere overheidsdiensten
 • werkt samen met andere FOD’s, POD’s en openbare instellingen, waaronder met:
  • de FOD Binnenlandse zaken voor wat betreft:
   • het Nationaal Register en de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS)
   • de Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB)
   • de Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen
  • de FOD Economie voor wat betreft economische regelgeving

Externe relaties bij de federale overheid: 

De N-1:

 • ·       
  behartigt de betrekkingen en de contacten alsmede de informatieoverdracht met de gerechtelijke autoriteiten, bevoegde diensten en externe organisaties:

  • neemt deel aan de expertisenetwerken van het College van Procureurs-generaal
  • overlegt periodiek inzake de internationale gerechtelijke samenwerking in strafzaken met ondermeer het College van procureurs-generaal, de verbindingsmagistraat, het nationaal lid van Eurojust, de federale politie en de FOD Buitenlandse Zaken
  • organiseert periodiek vergaderingen over actuele onderwerpen, in overleg met het Expertisenetwerk Cybercrime (REN) en met internationale en de Belgische contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk
  • onderhoudt regelmatig contacten met Europese gerechtelijke instanties waaronder:
   • het Belgische Eurojust-kantoor
   • de Belgische Europese officier van justitie en de Belgische afgevaardigde Europese officieren van justitie van het Europees openbaar ministerie
 • overlegt periodiek met de diensten van de provinciale gouverneurs aangaande de toepassing van de federale wapenwetgeving
 • organiseert en is voorzitter van de permanente commissie van de burgerlijke stand dat adviezen uitbrengt over interpretatievragen bij het recht van de burgerlijke stand en waarin zijn vertegenwoordigd:
  • de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand (Vlavabbs)
  • le Groupement agents populatio etat civil (Gapec),
  • consulaire en  gerechtelijke autoriteiten autoriteiten
 • overlegt regelmatig met representatieve organen van de bedienaars van de erediensten en vrijzinnigheid

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • In het Directiecomité en het Gemeenschappelijk Beheerscomité, constructief samenwerken bij de opstelling en de tenuitvoerlegging van het strategisch en operationeel plan van de FOD Justitie, waarbij het belang van de eigen dienst wordt overschreden en met respect voor de genomen beslissingen;
 • de verdere optimalisering van de beleidsondersteuning en de kwaliteitscontrole (ex ante en ex post) bij het regelgevingstraject in tal van domeinen (civiel, penaal,…), waarbij gebruik wordt gemaakt van de nodige (informatica)tools;
 • de verdere uitbouw van een constructieve samenwerking met alle interne en externe actoren, zowel nationaal als internationaal;
 • aansturen van de verdere optimalisering van de interne organisatie;
  • het personeel en de toegekende middelen op doeltreffende en efficiënte wijze beheren
  • aansturen van de verdere optimalisering van het kennisbeheer
  • de directe medewerkers sturen, motiveren, evalueren met het oog op de verwezenlijking van de geplande doelstellingen, en dit in nauwe samenwerking met het DG Team HR en de Academie
  • het DGWL laten evolueren naar een wendbare organisatie waarbij de visie op leiderschap, ontwikkeld binnen de FOD Justitie, verder wordt geïmplementeerd als belangrijke hefboom.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Verder implementeren in het DGWL van de principes van de redesign van de FOD Justitie (centralisering ondersteunende processen, agile werken,…) , met de focus op veranderingsbeheer
 • Van uit zijn bevoegdheden actief meewerken aan de verdere verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde
 • Voorbereiden van het DGWL in het kader van de verhuizing van de centrale administratie, inclusief het creëren van draagvlak voor de NWOW
 • Afronden en evalueren van de rol van het DGWL binnen het Europees voorzitterschap en de overgang faciliteren.

Werkgever

De FOD Justitie, die zich op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten bevindt, heeft als belangrijkste opdrachten:

 • de nationale en supranationale wetgeving voorbereiden, uitvoeren en evalueren en de minister van Justitie ondersteunen;
 • de rechterlijke macht ondersteunen in het kader van het verzelfstandigd beheer;
 • de vrijheidsbenemende straffen en maatregelen op humane, veilige en geïndividualiseerde wijze uitvoeren, met inachtneming van het recht;
 • individuele administratieve procedures met betrekking tot de rechten van de burgers en de dienstverleners van justitie beheren;
 • de informatiestromen en de authentieke bronnen van het domein van Justitie regelen, faciliteren en beheren;
 • de samenwerking tussen de publieke en private partners van justitie op federaal en lokaal niveau en op het niveau van de gefedereerde entiteiten bevorderen, door te zorgen voor de coördinatie tussen die partners of door actief deel te nemen aan het overleg dat zij organiseren.

De FOD Justitie betrekt zijn partners en de burger bij de uitvoering van zijn belangrijkste opdrachten.

 

Omvang :

 • Werkingskredieten :
  • 24.945.000 €
  • Erediensten : 3.169.000 euro ( subsidies en werking)

 

 • Personeel :
  • 272 medewerkers
  • 257,2 VTE

Competenties

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de computergestuurde proef

Eventuele eliminerende proef: redeneervermogen

Indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard meer dan twintig kandidaten bedraagt, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd. Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen).

 

Niet-eliminerende verplichte proef: generieke vaardigheden en competenties voor managementfuncties

Deze geïnformatiseerde testen zijn niet eliminerend, maar wel verplicht. Ze worden georganiseerd

 • o   
  ofwel meteen indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard minder is dan 21

 • o   
  ofwel na de eliminerende test die het redeneervermogen meet.

Deze testen bestaan uit:

1. Eén persoonlijkheidsvragenlijst die de persoonlijkheidskenmerken meet die belangrijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Deze persoonlijkheidsvragenlijst heeft betrekking op de manier waarop je jezelf ziet.

 

2. Een situationele beoordelingstest (SJT) aangepast aan de te begeven functie.

De SJT georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • ·     
  Beïnvloeden

 • ·     
  Netwerken

 • ·     
  Teams aansturen

 • ·     
  Zichzelf ontwikkelen

 

3. Een postbaktest (PCIB) aangepast aan de te begeven functie.

De PCIB georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge proef

Specifieke competenties die worden geëvalueerd:

 • Inzicht in het tot stand komen van nieuwe wetgeving en van het besluitvormingsproces
 • Kennis van het recht met betrekking tot alle aangelegenheden waarvoor het directoraat-generaal bevoegd is, inbegrepen internationaal recht en Europees recht
 • Kennis van de relevante actoren en van het institutionele en gerechtelijke landschap (inclusief op Europees en internationaal niveau)
 • Een eigentijdse visie kunnen vormen op de evolutie van de belangrijkste domeinen die het directoraat bestrijkt en de rol van DG WL hierbinnen
 • De nodige veranderingen binnen de eigen DG kunnen sturen en beheren met het oog op het verhogen van de wendbaarheid: pro-activiteit stimuleren bij de eigen medewerkers, actief de samenwerking stimuleren en inbouwen tussen diensten en medewerkers over grenzen van specialisaties heen

 

Geëvalueerde managementcompetenties:

Manier van denken

 • Analytisch vermogen

 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken

 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma('s) en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

en

 • minstens zes jaar managementervaring hebben
 • OF minstens zes jaar beroepservaring hebben, waarvan minstens twee jaar managementervaring en minstens twee jaar specifieke ervaring (verplicht aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).
  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector. De term 'beheer' omvat minstens het beheer van de middelen, de organisatie van de dienst en de externe relaties en gaat ervan uit dat er aan een team van minstens vijf personeelsleden leiding wordt gegeven.
  • De jaren gepresteerd in de klassen A3, A4 en A5 worden gelijkgesteld met de jaren managementervaring.
  • De gevraagde specifieke ervaring is de volgende: een ervaring op één of meerdere van volgende domeinen :
   • ervaring bij het voorbereiden, ontwikkelen of evalueren van wetgeving,
   • academische ervaring als onderzoeker of als lesgever binnen één van de domeinen waarop het directoraat-generaal werkt (het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, de economische rechten, het personenrecht, het strafrecht, de fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen, de wapenwetgeving en de wetgeving betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen)..

Om het aantal vereiste jaren beroepservaring te tellen, kan een jaar dat al als managementervaring wordt aangerekend niet worden meegeteld als een jaar specifieke ervaring, als het de uitoefening van dezelfde functie in dezelfde periode betreft.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €  174.761,92 (salarisband 5)

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

Taalvereisten

Om deze management/staffunctie te kunnen uitoefenen, moet je ten laatste zes maanden na je aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van je mandaat, het bewijs leveren van:

 1. 1.     
  het slagen voor de test artikel 11 bis over de kennis van de tweede taal, aangepast aan een functie die de eenheid in de rechtspraak moet verzekeren. Deze test is gebaseerd op een syllabus die je terugvindt via de bovenstaande link.

 2. 2.     
  en van het slagen voor de test artikel 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

Meer informatie over de samenstelling van deze testen, hun moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken en via het tabblad onder de rubriek ‘Taaltesten’ op onze website.

 

Opgelet:

Je dient eerst voor de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak te slagen (artikel 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (artikel 10 bis).

 • Als je niet slaagt voor het artikel 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan je deze onmiddellijk opnieuw afleggen.
 • ·       
  Als je niet slaagt voor het artikel 10 bis (evaluatietaak), kan je pas na 1 maand vanaf de bekendmaking van je resultaat de test opnieuw afleggen (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat je toe je taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Je hebt er dus baat bij om je meteen in te schrijven voor de taaltesten, bijvoorbeeld tegelijk met de selectieprocedure, om je dossier te vervolledigen en om op termijn te kunnen voldoen aan de taalvereisten van de functie.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau A (grondige kennis), artikel 7 niveau B (grondige kennis) of artikel 12 (voldoende kennis van de tweede taal), ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma’s van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans, neem dan contact op met het team taalcertificering, zodat ze de mogelijkheden tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag.

 

Inschrijving:

Schrijf je in via je online account ('aanmelden'): klik op 'Taaltesten', dan op 'Inschrijven voor taaltesten' en selecteer de volgende elementen in de dropdownmenu's:

 • ·       
  Type taaltest: bestuurszaken ;

 • ·       
  Taal van het diploma (taalrol): de taal waarin je diploma is opgesteld ;

 • ·       
  Taal van de test: de taal waarin je getest wil worden ;

 • ·       
  Artikel: Artikel 11 bis of Artikel 10 bis.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma's en certificaten en/of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring.
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Eventuele voorafgaande eliminerende proef (ongeveer 1u30)

Als er meer dan 20 kandidaten toelaatbaar zijn verklaard, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd.

Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen) op pc.

Deze testen kunnen enkel ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor beide testen samen.

 

Ben je geslaagd voor deze proef?

Dan word je uitgenodigd voor de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen.

 

Ben je niet geslaagd of was je afwezig voor deze proef?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Verplichte niet-eliminerende geïnformatiseerde testen

Deze testen zijn niet-eliminerend en worden ofwel meteen georganiseerd als er minder dan 21 kandidaten zijn die toelaatbaar zijn verklaard, ofwel na de eventuele voorafgaande eliminerende proef.

Opgelet: deze testen zijn verplicht, ook al zijn ze niet-eliminerend. Je moet dus alle niet-eliminerende geïnformatiseerde testen hebben afgelegd, binnen de opgelegde termijn. Als je dat niet doet, zal je niet meer kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

 

De kandidaten leggen geïnformatiseerde testen af die de vaardigheden en de generieke competenties voor de desbetreffende managementfunctie meten.

Deze testen bestaan uit:

 

 • Eén persoonlijkheidsvragenlijst die op afstand wordt afgenomen, met een gemiddelde duurtijd van ongeveer 20 minuten. Je zal een e-mail ontvangen met de link naar de persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze mail wordt verzonden door "no-reply@panpowered.be". Opgelet: wacht niet tot het laatste moment om de persoonlijkheidsvragenlijst(en), afgenomen op afstand, in te vullen, zodat, indien nodig, technische ondersteuning kan worden geboden tijdens de werkuren.

EN

 • Een situationele beoordelingstest (SJT) EN een postbakoefening (PCIB) aangepast aan het niveau van de te begeven functie, die ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd. De duurtijd van deze testen is ongeveer 3u45.

 

De selectiecommissie wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen en neemt deze in aanmerking, na de mondelinge proef, bij de beoordeling van de competenties van elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen afgelegd?

Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen niet afgelegd?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan kennis nemen van de resultaten van de computergestuurde proeven.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3u30

Deze test heeft als doel, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie, te evalueren.

De proef verloopt als volgt:

 • Voorbereiding (analyse) van een praktijkgeval (1 uur of 1.30 uur, afhankelijk van het praktijkgeval)

 • Voorstelling van de analyse van het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • Vragen met betrekking tot het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • STAR-vragen (ongeveer 30 minuten)

 • Motivatie voor de functie en vragen met betrekking tot de technische competenties (ongeveer 40 minuten).

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge proef en de vergelijking van de diploma's en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'

 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29/10/2001 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 20/12/2022 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

 

Als er meer dan vijf geslaagde kandidaten in groep A, en, in voorkomend geval, in de groepen A en B samen zijn gerangschikt, wordt er een assessment center georganiseerd voor de kandidaten van deze groepen.

 • Voor de managementfuncties die overeenstemmen met het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 omvat, is het assessment center verplicht.

 • Voor de andere managementfuncties wordt het assessment center georganiseerd na een verzoek van de betrokken minister of staatssecretaris.

Het assessment center wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanwervende federale overheidsdienst.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt voorafgaand aan het aanvullende gesprek meegedeeld met het oog op de aanstelling van de houder van de managementfunctie door de bevoegde overheid.

 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'.

 

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure dat door het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt meegedeeld.

Indien er geen kandidaat is aangesteld aan het einde van de selectieprocedure wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 04/12/2023, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online CV in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online CV wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > CV) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana