Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG24019

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A3

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door de rechten van het kind, heb je interesse in de uitvoering, evaluatie en opvolging van het kinderrechtenbeleid en wil je graag je vaardigheden inzetten voor de FOD Justitie? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) beheer je het secretariaat van de Commissie en de verschillende structuren: het overheidsorgaan, het bureau en het adviesorgaan. Je zorgt voor de dagelijkse uitvoering van de verschillende taken van de NCRK (coördinatie, evaluatie, monitoring en opvolging van het kinderrechtenbeleid) met de steun van de Franstalige en Nederlandstalige ondervoorzitters. Je meer specifieke taken zijn:

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van projecten (onderzoek, analyse en presentatie van gegevens) van de NCRK o.a. werken rond indicatoren en het in kaart brengen van kinderrechten, organiseren van seminaries,...;
 • Je formuleert aanbevelingen op basis van vragen en adviezen over kinderrechten die afkomstig kunnen zijn van de leden van de Commissie of in het kader van de aanbevelingen van het VN - Comité voor de Rechten van het Kind;
 • Je ziet toe op de communicatie over de activiteiten en werkzaamheden van de Commissie en over kwesties in verband met kinderrechten: ontwikkelen van kindvriendelijk communicatiemateriaal, helpen bij de ontwikkeling van een visuele identiteit voor de Commissie, geven van presentaties en up to date houden van de website van de Commissie;
 • Je delegeert en superviseert de uitvoering van de aan het secretariaat toevertrouwde technische en administratieve taken en je staat ten dienste van de leden en de organen van de Commissie.

Je verantwoordelijkheden:

Als thematisch adviseur werk je strategische aanbevelingen uit en neem je deel aan het bepalen van de beleidslijnen in de materie teneinde de administratieve en politieke instanties te ondersteunen bij de besluitvorming:

 • Je volgt de inwerkingstelling van aanbevelingen van internationale organisaties gericht tot België op, in het bijzonder de Slotbeschouwingen van het VN - Kinderrechtencomité;
 • Je bent verantwoordelijk voor de redactie van uiteenlopende types publicaties over kinderrechten (persberichten, adviezen, wetenschappelijke rapporten, syntheses, voorbereidingsnota's, communicatiemateriaal voor projecten);
 • Je stelt onafhankelijke kinderrechtenadviezen van het Adviesorgaan van de NCRK op (met betrekking tot diverse thematieken: migratie, armoede, plaatsing, impact crisis,...) en volgt deze op.

Als analist voer je studies uit over de materie en de domeinen die ermee interageren teneinde conclusies te formuleren en over noodzakelijke acties te kunnen beslissen. Je ontwikkelt en voert kwalitatieve en kwantitatieve studies uit in verband met de effectiviteit van kinderrechten in België.

Als thematisch ondersteuner adviseer en begeleid je de klanten en de medewerkers van de organisatie in verband met de materie teneinde hen te helpen bij hun activiteiten en de coherentie en conformiteit te waarborgen.

 • Je organiseert en vult vergaderingen in van het intergouvernementeel orgaan, het adviesorgaan en het Bureau van de NCRK;
 • Je bevordert overleg en permanente gegevensuitwisseling tussen de verschillende autoriteiten en instanties die zich bezighouden met de rechten van het kind in België;
 • Je organiseert en vult de plenaire zittingen van de NCRK in.

Als vertegenwoordiger bouw je een netwerk van experts op en verdedig je de beleidslijnen met betrekking tot de specifieke materie teneinde het standpunt van de dienst, van de organisatie of het Belgische standpunt te verspreiden.

 • Je coördineert de internationale rapportering in naam van België aan internationale en regionale organisaties: in het bijzonder aan het VN - Kinderrechtencomité, andere mensenrechtenverdragsorganen van de Verenigde Naties, Speciale Procedures van de Verenigde Naties en Universeel Periodiek Toezicht uitgevoerd in de schoot van de VN - Mensenrechtenraad;
 • Je staat in voor de mondelinge verdediging van deze rapporten als lid van de Belgische delegatie voor bovengenoemde instanties;
 • Je werkt mee aan het organiseren en invullen van (internationale) kinderrechtenconferenties;
 • Je stelt resultaten van NCRK projecten en studies mondeling en schriftelijk voor aan verschillende doelgroepen;
 • Je vertegenwoordigt de NCRK in diverse experten platforms bij nationale, gouvernementele, niet gouvernementele en internationale instanties;
 • Je leidt de vergaderingen van de verschillende NCRK - organen en plenaire vergaderingen.

Als kennisbeheerder ontwikkel je je kennis en blijf je op de hoogte van de evolutie in de materie en de interagerende domeinen teneinde te beschikken over geactualiseerde kennis en deze door te geven in de organisatie:

 • Je volgt de Belgische actualiteit rond kinderrechten op;
 • Je volgt de internationale actualiteit rond de ontwikkeling van kinderrechtenindicatoren op;
 • Je volgt de actualiteit van de betrokken organisaties op.

Als secretariaat van de dienst:

 • Je maakt ledenlijsten op van de NCRK en contacteert hierin alle betrokken actoren;
 • Je stelt jaarverslagen en een beleidsplan op;
 • Je volgt de financiën van het NCRK op en geeft opdracht tot uitvoering van betalingen;
 • Je stelt de begroting op en een financieel verslag;
 • Je stelt taakomschrijvingen op en houdt toezicht op dienstverleners;
 • Je beheert en werkt de NCRK - website bij.

Als projectleider plan en coördineer je één of meerdere projecten die verband houden met het thema teneinde de doelstellingen ervan te realiseren in overeenstemming met de termijnen, het budget en de kwaliteitscriteria:

 • Je voert projecten uit met betrekking tot kinderrechten die het NCRK heeft besloten uit te voeren;
 • Je begeleidt en volgt de verschillende consultancy opdrachten op die worden aangegaan om projecten uit te voeren.

Als teamchef motiveer en begeleid je medewerkers die een expertise hebben in een domein en delegeer je verantwoordelijkheden aan hen teneinde bij te dragen aan hun mentaal welzijn en hun competenties optimaal in te zetten en te ontplooien:

 • Je plant en coördineert de NCRK - activiteiten;
 • Je stelt specifieke taken vast voor elk personeelslid;
 • Je zorgt voor de administratieve opvolging van het personeel (afwezigheden, aanwervingen, stagiairs,...);
 • Je evalueert en bekijkt ontwikkelingsmarges voor het personeel;
 • Je onthaalt nieuwe medewerkers;
 • Je zorgt voor het welzijn van je medewerkers;
 • Je verdedigt de belangen van de dienst bij verschillende instanties binnen en buiten de FOD Justitie.

Heb je vragen over de jobinhoud?

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats vacant bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, van de FOD Justitie (Waterloolaan 80, 1000 Brussel).

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is een overlegplatform tussen ruim 90 kinderrechtenactoren, opgericht bij wijze van Samenwerkingsakkoord (2005) op aanbeveling van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. De Commissie bestaat enerzijds uit negen stemgerechtigde leden die de Belgische regeringen vertegenwoordigen, anderzijds uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

In het Samenwerkingsakkoord zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

Artikel 2§1 a) en b): De Commissie heeft een dubbele opdracht ten opzichte van de toepassing van het VN Kinderrechtenverdrag (VRK). Enerzijds bijdragen tot de uitwerking van het vijfjaarlijks rapport dat België moet opstellen overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag. Anderzijds in naam van de Belgische staat zorgen voor de voorstelling van het rapport bij het VN - Kinderrechtencomité.

Daarnaast heeft de Commissie ook de volgende opdrachten:

 • Bijdragen tot de uitwerking van andere documenten in verband met de rechten van het kind die de Belgische staat moet voorleggen aan internationale instanties (Artikel 2§2);
 • De nodige maatregelen nemen om de verzameling, de analyse en de verwerking te coördineren van een minimum aan gegevens ten behoeve van het VN - Kinderrechtencomité om de situatie van de kinderen op het nationale grondgebied te kunnen beoordelen (Artikel 2§3);
 • Het overleg en de permanente gegevensuitwisseling bevorderen tussen de verschillende autoriteiten en instanties die zich bezighouden met de rechten van het kind, en dit met het oog op een maximale afstemming van het op elk niveau gevoerde beleid te bewerkstelligen (Artikel 2§4);
  • De uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de voorstellen en aanbevelingen van het VN - Kinderrechtencomité onderzoeken en erop toezien. In dit verband kan zij voorstellen of aanbevelingen doen, die niet bindend zijn, voor de bevoegde overheden (Artikel 2§5);
  • Adviezen verstrekken met betrekking tot ontwerpen van internationale verdragen en protocollen zodra deze betrekking hebben op de rechten van het kind (Artikel 2§6).

Het Samenwerkingsakkoord tot de oprichting van de Commissie vereist dat de kinderen op structurele en passende wijze betrokken worden bij de werkzaamheden van de Commissie. Hiervan maakt de NCRK de laatste jaren een prioriteit, onder andere in het kader van haar specifieke studie 'Kinderen geplaatst in een Gemeenschapsinstelling' en in haar lopend project ter ontwikkeling van een nationale, gemeenschappelijke kindvriendelijke versie van de meest recente Slotbeschouwing van het VN - Kinderrechtencomité.

De FOD Justitie biedt zijn 25 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger, maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardigere samenleving.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij. Op de website van FOD Justitie kan je meer informatie terugvinden over onze diensten. 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en graad

Je wordt aangeworven als Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind in een mandaatfunctie van 5 jaar met loonschaal NA34.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 86.450,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

De Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Kinderrechten heeft recht op dezelfde wedde als die van houder van de weddenschaal NA34 zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Voordelen

K.B. 9 april 2007 - 

Koninklijk Besluit houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • je moet een tweetaligheidscertificaat hebben bij indiensttreding

 

Taalvereisten

Om deze managementfunctie uit te kunnen oefenen moet je, bij indiensttreding, het bewijs leveren van het slagen voor de testen van artikel 12 om toe te treden tot het tweetalig kader van de federale overheidsdiensten.

Meer informatie over de samenstelling van deze test, de moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken en via het tabblad onder de rubriek 'Taaltesten' op onze website.

OPGELET:

Wanneer je niet slaagt voor de testen van artikel 12 word je niet weerhouden als kandidaat na de selectieprocedure.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau 1/A (grondige kennis), artikel 7 niveau 2+/B (grondige kennis), artikel 14, eerste lid, als je voor alle modules 60% behaalde (voldoende kennis), artikel 13 (voldoende kennis) of artikel 9§2 voldoende kennis (voldoende kennis) ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma's van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans neem dan contact op met het team taalcertificering (taal.nl@bosa.fgov.be), zodat ze de mogelijkheid tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag. 

Inschrijving:

Het team taalcertificering zal met jou contact opnemen om de testen in te plannen. De eerste modules (lezen en luisteren) gaan door tussen 25/04/2024 en 30/04/2024 (onder voorbehoud). De andere modules (spreken en schrijven) worden ingepland vóór het einde van de selectieprocedure.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Karen Van Laethem
  Vorige Voorzitter van de Nationale Commissie van de Rechten voor het Kind
  /
  /

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door de rechten van het kind, heb je interesse in de uitvoering, evaluatie en opvolging van het kinderrechtenbeleid en wil je graag je vaardigheden inzetten voor de FOD Justitie? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) beheer je het secretariaat van de Commissie en de verschillende structuren: het overheidsorgaan, het bureau en het adviesorgaan. Je zorgt voor de dagelijkse uitvoering van de verschillende taken van de NCRK (coördinatie, evaluatie, monitoring en opvolging van het kinderrechtenbeleid) met de steun van de Franstalige en Nederlandstalige ondervoorzitters. Je meer specifieke taken zijn:

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van projecten (onderzoek, analyse en presentatie van gegevens) van de NCRK o.a. werken rond indicatoren en het in kaart brengen van kinderrechten, organiseren van seminaries,...;
 • Je formuleert aanbevelingen op basis van vragen en adviezen over kinderrechten die afkomstig kunnen zijn van de leden van de Commissie of in het kader van de aanbevelingen van het VN - Comité voor de Rechten van het Kind;
 • Je ziet toe op de communicatie over de activiteiten en werkzaamheden van de Commissie en over kwesties in verband met kinderrechten: ontwikkelen van kindvriendelijk communicatiemateriaal, helpen bij de ontwikkeling van een visuele identiteit voor de Commissie, geven van presentaties en up to date houden van de website van de Commissie;
 • Je delegeert en superviseert de uitvoering van de aan het secretariaat toevertrouwde technische en administratieve taken en je staat ten dienste van de leden en de organen van de Commissie.

Je verantwoordelijkheden:

Als thematisch adviseur werk je strategische aanbevelingen uit en neem je deel aan het bepalen van de beleidslijnen in de materie teneinde de administratieve en politieke instanties te ondersteunen bij de besluitvorming:

 • Je volgt de inwerkingstelling van aanbevelingen van internationale organisaties gericht tot België op, in het bijzonder de Slotbeschouwingen van het VN - Kinderrechtencomité;
 • Je bent verantwoordelijk voor de redactie van uiteenlopende types publicaties over kinderrechten (persberichten, adviezen, wetenschappelijke rapporten, syntheses, voorbereidingsnota's, communicatiemateriaal voor projecten);
 • Je stelt onafhankelijke kinderrechtenadviezen van het Adviesorgaan van de NCRK op (met betrekking tot diverse thematieken: migratie, armoede, plaatsing, impact crisis,...) en volgt deze op.

Als analist voer je studies uit over de materie en de domeinen die ermee interageren teneinde conclusies te formuleren en over noodzakelijke acties te kunnen beslissen. Je ontwikkelt en voert kwalitatieve en kwantitatieve studies uit in verband met de effectiviteit van kinderrechten in België.

Als thematisch ondersteuner adviseer en begeleid je de klanten en de medewerkers van de organisatie in verband met de materie teneinde hen te helpen bij hun activiteiten en de coherentie en conformiteit te waarborgen.

 • Je organiseert en vult vergaderingen in van het intergouvernementeel orgaan, het adviesorgaan en het Bureau van de NCRK;
 • Je bevordert overleg en permanente gegevensuitwisseling tussen de verschillende autoriteiten en instanties die zich bezighouden met de rechten van het kind in België;
 • Je organiseert en vult de plenaire zittingen van de NCRK in.

Als vertegenwoordiger bouw je een netwerk van experts op en verdedig je de beleidslijnen met betrekking tot de specifieke materie teneinde het standpunt van de dienst, van de organisatie of het Belgische standpunt te verspreiden.

 • Je coördineert de internationale rapportering in naam van België aan internationale en regionale organisaties: in het bijzonder aan het VN - Kinderrechtencomité, andere mensenrechtenverdragsorganen van de Verenigde Naties, Speciale Procedures van de Verenigde Naties en Universeel Periodiek Toezicht uitgevoerd in de schoot van de VN - Mensenrechtenraad;
 • Je staat in voor de mondelinge verdediging van deze rapporten als lid van de Belgische delegatie voor bovengenoemde instanties;
 • Je werkt mee aan het organiseren en invullen van (internationale) kinderrechtenconferenties;
 • Je stelt resultaten van NCRK projecten en studies mondeling en schriftelijk voor aan verschillende doelgroepen;
 • Je vertegenwoordigt de NCRK in diverse experten platforms bij nationale, gouvernementele, niet gouvernementele en internationale instanties;
 • Je leidt de vergaderingen van de verschillende NCRK - organen en plenaire vergaderingen.

Als kennisbeheerder ontwikkel je je kennis en blijf je op de hoogte van de evolutie in de materie en de interagerende domeinen teneinde te beschikken over geactualiseerde kennis en deze door te geven in de organisatie:

 • Je volgt de Belgische actualiteit rond kinderrechten op;
 • Je volgt de internationale actualiteit rond de ontwikkeling van kinderrechtenindicatoren op;
 • Je volgt de actualiteit van de betrokken organisaties op.

Als secretariaat van de dienst:

 • Je maakt ledenlijsten op van de NCRK en contacteert hierin alle betrokken actoren;
 • Je stelt jaarverslagen en een beleidsplan op;
 • Je volgt de financiën van het NCRK op en geeft opdracht tot uitvoering van betalingen;
 • Je stelt de begroting op en een financieel verslag;
 • Je stelt taakomschrijvingen op en houdt toezicht op dienstverleners;
 • Je beheert en werkt de NCRK - website bij.

Als projectleider plan en coördineer je één of meerdere projecten die verband houden met het thema teneinde de doelstellingen ervan te realiseren in overeenstemming met de termijnen, het budget en de kwaliteitscriteria:

 • Je voert projecten uit met betrekking tot kinderrechten die het NCRK heeft besloten uit te voeren;
 • Je begeleidt en volgt de verschillende consultancy opdrachten op die worden aangegaan om projecten uit te voeren.

Als teamchef motiveer en begeleid je medewerkers die een expertise hebben in een domein en delegeer je verantwoordelijkheden aan hen teneinde bij te dragen aan hun mentaal welzijn en hun competenties optimaal in te zetten en te ontplooien:

 • Je plant en coördineert de NCRK - activiteiten;
 • Je stelt specifieke taken vast voor elk personeelslid;
 • Je zorgt voor de administratieve opvolging van het personeel (afwezigheden, aanwervingen, stagiairs,...);
 • Je evalueert en bekijkt ontwikkelingsmarges voor het personeel;
 • Je onthaalt nieuwe medewerkers;
 • Je zorgt voor het welzijn van je medewerkers;
 • Je verdedigt de belangen van de dienst bij verschillende instanties binnen en buiten de FOD Justitie.

Heb je vragen over de jobinhoud?

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats vacant bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, van de FOD Justitie (Waterloolaan 80, 1000 Brussel).

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is een overlegplatform tussen ruim 90 kinderrechtenactoren, opgericht bij wijze van Samenwerkingsakkoord (2005) op aanbeveling van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. De Commissie bestaat enerzijds uit negen stemgerechtigde leden die de Belgische regeringen vertegenwoordigen, anderzijds uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

In het Samenwerkingsakkoord zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

Artikel 2§1 a) en b): De Commissie heeft een dubbele opdracht ten opzichte van de toepassing van het VN Kinderrechtenverdrag (VRK). Enerzijds bijdragen tot de uitwerking van het vijfjaarlijks rapport dat België moet opstellen overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag. Anderzijds in naam van de Belgische staat zorgen voor de voorstelling van het rapport bij het VN - Kinderrechtencomité.

Daarnaast heeft de Commissie ook de volgende opdrachten:

 • Bijdragen tot de uitwerking van andere documenten in verband met de rechten van het kind die de Belgische staat moet voorleggen aan internationale instanties (Artikel 2§2);
 • De nodige maatregelen nemen om de verzameling, de analyse en de verwerking te coördineren van een minimum aan gegevens ten behoeve van het VN - Kinderrechtencomité om de situatie van de kinderen op het nationale grondgebied te kunnen beoordelen (Artikel 2§3);
 • Het overleg en de permanente gegevensuitwisseling bevorderen tussen de verschillende autoriteiten en instanties die zich bezighouden met de rechten van het kind, en dit met het oog op een maximale afstemming van het op elk niveau gevoerde beleid te bewerkstelligen (Artikel 2§4);
  • De uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de voorstellen en aanbevelingen van het VN - Kinderrechtencomité onderzoeken en erop toezien. In dit verband kan zij voorstellen of aanbevelingen doen, die niet bindend zijn, voor de bevoegde overheden (Artikel 2§5);
  • Adviezen verstrekken met betrekking tot ontwerpen van internationale verdragen en protocollen zodra deze betrekking hebben op de rechten van het kind (Artikel 2§6).

Het Samenwerkingsakkoord tot de oprichting van de Commissie vereist dat de kinderen op structurele en passende wijze betrokken worden bij de werkzaamheden van de Commissie. Hiervan maakt de NCRK de laatste jaren een prioriteit, onder andere in het kader van haar specifieke studie 'Kinderen geplaatst in een Gemeenschapsinstelling' en in haar lopend project ter ontwikkeling van een nationale, gemeenschappelijke kindvriendelijke versie van de meest recente Slotbeschouwing van het VN - Kinderrechtencomité.

De FOD Justitie biedt zijn 25 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger, maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardigere samenleving.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij. Op de website van FOD Justitie kan je meer informatie terugvinden over onze diensten. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Zichzelf ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden en communiceert gegevens, ideeën en meningen op een correcte en gestructureerde manier;
 • Je hebt een goede kennis van mensenrechten en kinderrechten op nationaal en internationaal vlak en de mechanismen voor het monitoren en implementeren van kinderrechten in België;
 • Je hebt een goede kennis van de staatsstructuur in België.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X 2). Indien de competentie 'Je hebt een goede kennis van mensenrechten en kinderrechten op nationaal en internationaal vlak en de mechanismen voor het monitoren en implementeren van kinderrechten in België' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Engels en het Duits is een pluspunt;
 • Je hebt ervaring binnen het jeugdwerk;
 • Je hebt ervaring met het publiceren van (wetenschappelijke) artikels;
 • Je hebt ervaring in het geven van opleidingen (vb. als leerkracht op scholen) of spreken in het openbaar;
 • Je hebt een goede kennis van Office - toepassingen;
 • Je hebt ervaring met indicatoren en het verzamelen en verwerken van statistische gegevens.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (licentiaat/master) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (bv. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde).

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 5 jaar binnen het domein van kinderrechten en/of mensenrechten, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Standpuntbepaling op het vlak van mensen - en/of kinderrechten binnen de Belgische institutionele context;
 • Juridische analyse in de mensen - en/of kinderrechten;
 • Afwegen van perspectieven (NGO, academisch, gouvernementeel, kinderen,...);
 • Toepassen en/of kennis van mechanismen om de naleving van de rechten van kinderen te waarborgen op niveau van de Verenigde Naties;
 • Ontwikkelen van een visie op beleid dat de toepassing van de rechten van kinderen beoogt;
 • Formuleren van adviezen die de toepassing van rechtswaarborgen voor kinderen beogen;
 • Ontwikkelen van of werken met mensen - en/of kinderrechten indicatoren.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en graad

Je wordt aangeworven als Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind in een mandaatfunctie van 5 jaar met loonschaal NA34.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 86.450,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

De Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Kinderrechten heeft recht op dezelfde wedde als die van houder van de weddenschaal NA34 zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Voordelen

K.B. 9 april 2007 - 

Koninklijk Besluit houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • je moet een tweetaligheidscertificaat hebben bij indiensttreding

 

Taalvereisten

Om deze managementfunctie uit te kunnen oefenen moet je, bij indiensttreding, het bewijs leveren van het slagen voor de testen van artikel 12 om toe te treden tot het tweetalig kader van de federale overheidsdiensten.

Meer informatie over de samenstelling van deze test, de moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken en via het tabblad onder de rubriek 'Taaltesten' op onze website.

OPGELET:

Wanneer je niet slaagt voor de testen van artikel 12 word je niet weerhouden als kandidaat na de selectieprocedure.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau 1/A (grondige kennis), artikel 7 niveau 2+/B (grondige kennis), artikel 14, eerste lid, als je voor alle modules 60% behaalde (voldoende kennis), artikel 13 (voldoende kennis) of artikel 9§2 voldoende kennis (voldoende kennis) ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma's van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans neem dan contact op met het team taalcertificering (taal.nl@bosa.fgov.be), zodat ze de mogelijkheid tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag. 

Inschrijving:

Het team taalcertificering zal met jou contact opnemen om de testen in te plannen. De eerste modules (lezen en luisteren) gaan door tussen 25/04/2024 en 30/04/2024 (onder voorbehoud). De andere modules (spreken en schrijven) worden ingepland vóór het einde van de selectieprocedure.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen worden in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Screening taalcertificaat artikel 12 (luisteren en lezen)

In het kader van de procedure voor het behalen van taalartikel 12 dien je al te slagen voor twee van de vier afzonderlijke modules:

 • Luisteren: Je bent in staat een lang betoog te begrijpen, ook al is dit niet duidelijk gestructureerd en zijn de verbanden slechts impliciet aanwezig (niveau C1 van het ERK).
 • Lezen: Je bent in staat lange en complexe feitelijke en literaire teksten, gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies te begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op je eigen domein. Deze test vereist een hoge graad passieve woordenschatkennis (niveau C1 van het ERK).

Deze test vindt plaats tussen 25/04/2024 en 30/04/2024 (onder voorbehoud). Het team taalcertificering zal na je inschrijving voor deze selectieprocedure met jou contact opnemen om een moment af te spreken voor het inplannen van beide testen (luisteren en lezen). Je bent voor deze testen geslaagd als je ten minste 60/100 behaalt voor de module luisteren én ten minste 60/100 behaalt voor de module lezen.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Opgelet! Voor de andere twee modules (spreken en schrijven) moet je geslaagd zijn vóór het einde van de selectieprocedure. De collega's van het team taalcertificering zullen met jou contact opnemen om ook deze modules in te plannen. Indien je niet beschikt over het taalcertificaat artikel 12 vóór het einde van de selectieprocedure word je niet weerhouden als kandidaat na de selectieprocedure.

U kan in het onderdeel 'Aanstellingsvoorwaarden - taalvereisten' controleren of u beschikt over een mogelijke vrijstelling voor dit onderdeel of niet. Bij twijfel kan u contact opnemen met de contactpersoon voor de selectieprocedure (jade.bracke@bosa.fgov.be).

Stap 4: Specifieke screening - PC (+/- 75')

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan of meteen na het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Adviseren

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden midden mei 2024 (periode, week, ...) (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 6 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 5: Specifieke screening - Interview (+/- 1u45' + 45' voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 4), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan of meteen na het interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Indien Stap 4 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden midden mei 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 4 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen eind mei 2024 en begin juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de Minister van Justitie die een dossier opmaakt voor de Ministerraad rekening houdende met de noodzakelijke adviezen. De Koning benoemt de Voorzitter van de Commissie bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, na het advies van de Gemeenschappen te hebben ingewonnen. 

 

 

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 16/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Opgelet! Mocht je problemen ervaren bij het inschrijven voor deze selectie gelieve dan ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een mail te sturen naar katrien.verkammen@bosa.fgov.be en jade.bracke@bosa.fgov.be. We helpen je dan zo snel mogelijk verder. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Karen Van Laethem
  Vorige Voorzitter van de Nationale Commissie van de Rechten voor het Kind
  /
  /

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana