Inspecteur Leefmilieu (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG24139

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door de bescherming van het milieu? Wil je graag een actieve bijdrage leveren? Ben je geïnteresseerd in een afwisselende job, zowel inhoudelijk als qua uitvoering? Organiseer je je werk graag zelfstandig, maar met de nodige ondersteuning van een team? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken! 

De Federale Milieu-Inspectie zoekt 4 inspecteurs: 

- 3 inspecteurs ontbossingsvrije producten

- 1 inspecteur chemicals en productnormen (regio West-Vlaanderen)

Inspecteur "ontbossingsvrije producten"

Om haar opdrachten te vervullen, zoekt de Federale Milieu-Inspectie van het directoraat-generaal Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, een Inspecteur “Ontbossingsvrije producten”. We bieden een gevarieerde werkomgeving met boeiende opdrachten die de actualiteit in het domein van het milieu en de biodiversiteit beheersen.

Je draagt de bescherming van de biodiversiteit en van bossen hoog in het vaandel en je wil een rechtstreekse bijdrage leveren tegen illegale houtkap in de wereld. Het interpreteren en analyseren van buitenlandse certificaten en officiële documenten schrikt je niet af.

Om haar opdrachten uit te voeren werkt het team nauw samen met zowel interne (beleidsdienst wet op de productnormen, juridische dienst,…), als externe partners (KMMA, Douane, Politie, parket, andere inspectiediensten (OLAF, INTERPOL,…).

Je zal terecht komen in een groeiend team dat voor een nieuwe uitdaging staat nl. het controleren van de verplichtingen opgelegd door de nieuwe Europese Verordening “ontbossingsvrije producten” (EUDR).

Als inspecteur “Ontbossingsvrije producten” zijn je belangrijkste activiteiten:

 • Je voert inspecties (administratief en ter plaatse) uit van economische operatoren en handelaren binnen 6 sectoren (hout, koffie, cacao, soja, palmolie en rubber) omtrent het respecteren van de verplichtingen voorzien in Europese verordening “ontbossingsvrije producten” (Verordening (EU) 2023/1115). In mindere mate behoren ook inspecties in het kader van de houtverordening (Verordening (EU) Nr. 995/2010) tot je takenpakket. Gemiddeld ga je één keer per week op het terrein. De andere dagen bereid je de inspectie voor of verzeker je de opvolging ervan. Het voorbereiden van een inspectie houdt in dat nagegaan wordt of de bedrijven het risico op producten die betrokken zijn bij ontbossing correct ingeschat hebben en voldoende maatregelen genomen hebben om dit risico te minimaliseren. Hiertoe analyseer je documenten die je opvraagt bij de bedrijven en toets je deze aan informatie van NGO’s, van de EU Commissie,…. De opvolging van een inspectie houdt in dat je in functie van de resultaten ervan gepaste handhavingsmaatregelen neemt zoals het opstellen van een processen-verbaal, inbeslagname, verzegeling,… en dat je de administratieve behandeling en opvolging van je uitgevoerde inspecties verzekert.
 • Je werkt nauw samen met de experten van de beleidsdienst.
 • Deze inspecties kunnen eveneens het nemen van stalen omvatten. 
 • Je organiseert je werk op autonome wijze zonder je doelstellingen uit het oog te verliezen en werkt vlot samen met je directe collega's. 
 • Je staat je collega's bij in alle noodzakelijke geachte opdrachten (bv. voorbereidende opzoekingen of onderzoeken na de inspecties, opstellen van de rapporten en processen-verbaal, beheer van de inbeslagnames...). 
 • Je neemt actief deel aan teammeetings.

Meer informatie over onze activiteiten kan je lezen via : https://www.health.belgium.be/nl/controles-op-hout , www.eutr.be,  www.eudr.be en https://www.health.belgium.be/nl/de-federale-milieu-inspectie

Inspecteur "chemicals en productnormen"

Tijdens inspecties wordt gecontroleerd of producten die op de Belgische markt worden gebracht, voldoen aan de milieuverplichtingen die onder andere zijn vastgelegd in de REACH-, CLP-, PIC- en POP-verordeningen van de Europese Unie, en aan de voorschriften inzake productnormen in het kader van de wet op de productnormen. Zie ook:  Startpagina - ECHA (europa.eu)

Voor de uitvoering van zijn taken werkt het team nauw samen met interne partners (Centrale Dienst, Afdeling Producten- en Chemicaliënbeleid, Juridische Dienst, ...) en externe partners (douane, FOD Economie, regionale milieu-inspectiediensten, inspectiediensten van andere lidstaten, politie, parket, ...).

Deze functie gaat gepaard met rechtstreeks en visueel contact met het publiek. In dit geval vereist de regelgeving (artikelen 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuiging draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Als inspecteur chemische stoffen en productnormen zijn uw taken als volgt: 

 • Je voert controles uit bij verschillende marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, distributeurs, enz.) om ervoor te zorgen dat op de markt gebrachte producten voldoen aan REACH, CLP, POP, PIC, RoHS en andere regelgeving.
 • Je zet controles op en bewaakt de administratieve follow-up ervan in een bepaald gebied.
 • Je ondersteunt collega's tijdens inspecties.
 • Je coördineert analysecampagnes, neemt monsters (op het terrein of via e-commerce) en volgt analysecampagnes op artikelen op om te controleren of ze aan de voorschriften voldoen (afwezigheid van verboden stoffen, juiste dosering, enz.)
 • Je volgt klachten op, trekt producten uit de handel, enz. 
 • Je organiseert je werk zelfstandig, zonder je doelstellingen uit het oog te verliezen, en werkt goed samen met je directe collega's.
 • Je neemt actief deel aan teamvergaderingen.
 • Je wordt regelmatig bijgeschoold en blijft op de hoogte van veranderingen in je vakgebied.
 • Je maakt deel uit van een team van ongeveer tien inspecteurs.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Chris Van den hole (NL), Adviseur-coördinator Federale Milieu-Inspectie,  0474/296.140 – chris.vandenhole@health.fgov.be

 

Werkgever

Er zijn 4 openstaande functies bij de dienst DG Leefmilieu van FOD Volkgsgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel)

De Federale Milieu-inspectie is verantwoordelijk voor de bescherming van de gezondheid en het milieu door middel van verschillende inspecties.

De dienst telt momenteel 35 personeelsleden, verdeeld over 4 operationele inspectie-eenheden en een centrale eenheid.
Naast controles op beschermde dier- en plantensoorten (CITES-verdrag), biociden (zoals ontsmettingsmiddelen en handgels), pesticiden buiten de voedselketen en de verschillende productnormen, richt een eenheid zich specifiek op controles van chemische producten, artikelen en verplichtingen op dit gebied. Een laatste eenheid voert controles uit om ervoor te zorgen dat producten die op de markt worden gebracht legaal zijn en niet hebben bijgedragen aan ontbossing of aantasting van bossen over de hele wereld.

Inspecties op chemicaliën, producten en gerelateerde verplichtingen worden op zeer praktische en concrete manieren uitgevoerd, waaronder specifiek  stalen afnemen van producten die in winkels of online worden verkocht (zoals kleding, consumentengoederen, elektrische apparaten, tatoeage-inkt, enz.) en deze in laboratoria laten analyseren op de mogelijke aanwezigheid van bepaalde stoffen; het controleren van de registratieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot de invoer van deze stoffen, verplichte etikettering en verpakking van producten (zoals de aanwezigheid van veiligheidsdoppen voor kinderen en passende gevarensymbolen), zowel op verkooppunten als bij importeurs en fabrikanten. Ook online verkoopkanalen worden geïnspecteerd.

Inspecties van ontbossingsvrije producten worden uitgevoerd in 6 verschillende sectoren (soja, palmolie, cacao, rubber, hout en koffie) en hebben als doel ervoor te zorgen dat deze producten en hun derivaten nergens ter wereld uit ontboste gebieden komen. Naast gedetailleerde documentencontroles worden er ook inspecties ter plaatse uitgevoerd en indien nodig monsters genomen.

We zijn op zoek naar extra personeel voor deze 2 eenheden. Indien nodig kan de lijst van geslaagde kandidaten ook worden gebruikt om andere functies (eventueel op contractbasis) binnen de afdeling aan te bieden.
In het kader van al haar activiteiten werkt het departement intensief samen met de Douane, de Federale Overheidsdienst Economie, het Openbaar Ministerie en andere nationale en Europese collega's.

De FOD Volkgsgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen, is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Wil je meer weten over onze FOD? Ondek onze website of via youtube 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma. 
 • Je hebt een interesse in de missies van de Federale milieu-inspecitie 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 3. Je legt een interview af online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

 

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als inspecteur  (niveau A1).

 

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen indien de doelstellingen worden behaald.
  • uw standplaats is uw domicilie 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • forfaitaire verblijfsvergoeding
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Chris Van Den Hole
  Adviseur - Federale milieu inspectie
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  0474296140

Over de procedure

 • Marie Germonpré
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 97 42

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door de bescherming van het milieu? Wil je graag een actieve bijdrage leveren? Ben je geïnteresseerd in een afwisselende job, zowel inhoudelijk als qua uitvoering? Organiseer je je werk graag zelfstandig, maar met de nodige ondersteuning van een team? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken! 

De Federale Milieu-Inspectie zoekt 4 inspecteurs: 

- 3 inspecteurs ontbossingsvrije producten

- 1 inspecteur chemicals en productnormen (regio West-Vlaanderen)

Inspecteur "ontbossingsvrije producten"

Om haar opdrachten te vervullen, zoekt de Federale Milieu-Inspectie van het directoraat-generaal Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, een Inspecteur “Ontbossingsvrije producten”. We bieden een gevarieerde werkomgeving met boeiende opdrachten die de actualiteit in het domein van het milieu en de biodiversiteit beheersen.

Je draagt de bescherming van de biodiversiteit en van bossen hoog in het vaandel en je wil een rechtstreekse bijdrage leveren tegen illegale houtkap in de wereld. Het interpreteren en analyseren van buitenlandse certificaten en officiële documenten schrikt je niet af.

Om haar opdrachten uit te voeren werkt het team nauw samen met zowel interne (beleidsdienst wet op de productnormen, juridische dienst,…), als externe partners (KMMA, Douane, Politie, parket, andere inspectiediensten (OLAF, INTERPOL,…).

Je zal terecht komen in een groeiend team dat voor een nieuwe uitdaging staat nl. het controleren van de verplichtingen opgelegd door de nieuwe Europese Verordening “ontbossingsvrije producten” (EUDR).

Als inspecteur “Ontbossingsvrije producten” zijn je belangrijkste activiteiten:

 • Je voert inspecties (administratief en ter plaatse) uit van economische operatoren en handelaren binnen 6 sectoren (hout, koffie, cacao, soja, palmolie en rubber) omtrent het respecteren van de verplichtingen voorzien in Europese verordening “ontbossingsvrije producten” (Verordening (EU) 2023/1115). In mindere mate behoren ook inspecties in het kader van de houtverordening (Verordening (EU) Nr. 995/2010) tot je takenpakket. Gemiddeld ga je één keer per week op het terrein. De andere dagen bereid je de inspectie voor of verzeker je de opvolging ervan. Het voorbereiden van een inspectie houdt in dat nagegaan wordt of de bedrijven het risico op producten die betrokken zijn bij ontbossing correct ingeschat hebben en voldoende maatregelen genomen hebben om dit risico te minimaliseren. Hiertoe analyseer je documenten die je opvraagt bij de bedrijven en toets je deze aan informatie van NGO’s, van de EU Commissie,…. De opvolging van een inspectie houdt in dat je in functie van de resultaten ervan gepaste handhavingsmaatregelen neemt zoals het opstellen van een processen-verbaal, inbeslagname, verzegeling,… en dat je de administratieve behandeling en opvolging van je uitgevoerde inspecties verzekert.
 • Je werkt nauw samen met de experten van de beleidsdienst.
 • Deze inspecties kunnen eveneens het nemen van stalen omvatten. 
 • Je organiseert je werk op autonome wijze zonder je doelstellingen uit het oog te verliezen en werkt vlot samen met je directe collega's. 
 • Je staat je collega's bij in alle noodzakelijke geachte opdrachten (bv. voorbereidende opzoekingen of onderzoeken na de inspecties, opstellen van de rapporten en processen-verbaal, beheer van de inbeslagnames...). 
 • Je neemt actief deel aan teammeetings.

Meer informatie over onze activiteiten kan je lezen via : https://www.health.belgium.be/nl/controles-op-hout , www.eutr.be,  www.eudr.be en https://www.health.belgium.be/nl/de-federale-milieu-inspectie

Inspecteur "chemicals en productnormen"

Tijdens inspecties wordt gecontroleerd of producten die op de Belgische markt worden gebracht, voldoen aan de milieuverplichtingen die onder andere zijn vastgelegd in de REACH-, CLP-, PIC- en POP-verordeningen van de Europese Unie, en aan de voorschriften inzake productnormen in het kader van de wet op de productnormen. Zie ook:  Startpagina - ECHA (europa.eu)

Voor de uitvoering van zijn taken werkt het team nauw samen met interne partners (Centrale Dienst, Afdeling Producten- en Chemicaliënbeleid, Juridische Dienst, ...) en externe partners (douane, FOD Economie, regionale milieu-inspectiediensten, inspectiediensten van andere lidstaten, politie, parket, ...).

Deze functie gaat gepaard met rechtstreeks en visueel contact met het publiek. In dit geval vereist de regelgeving (artikelen 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuiging draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Als inspecteur chemische stoffen en productnormen zijn uw taken als volgt: 

 • Je voert controles uit bij verschillende marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, distributeurs, enz.) om ervoor te zorgen dat op de markt gebrachte producten voldoen aan REACH, CLP, POP, PIC, RoHS en andere regelgeving.
 • Je zet controles op en bewaakt de administratieve follow-up ervan in een bepaald gebied.
 • Je ondersteunt collega's tijdens inspecties.
 • Je coördineert analysecampagnes, neemt monsters (op het terrein of via e-commerce) en volgt analysecampagnes op artikelen op om te controleren of ze aan de voorschriften voldoen (afwezigheid van verboden stoffen, juiste dosering, enz.)
 • Je volgt klachten op, trekt producten uit de handel, enz. 
 • Je organiseert je werk zelfstandig, zonder je doelstellingen uit het oog te verliezen, en werkt goed samen met je directe collega's.
 • Je neemt actief deel aan teamvergaderingen.
 • Je wordt regelmatig bijgeschoold en blijft op de hoogte van veranderingen in je vakgebied.
 • Je maakt deel uit van een team van ongeveer tien inspecteurs.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Chris Van den hole (NL), Adviseur-coördinator Federale Milieu-Inspectie,  0474/296.140 – chris.vandenhole@health.fgov.be

 

Werkgever

Er zijn 4 openstaande functies bij de dienst DG Leefmilieu van FOD Volkgsgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel)

De Federale Milieu-inspectie is verantwoordelijk voor de bescherming van de gezondheid en het milieu door middel van verschillende inspecties.

De dienst telt momenteel 35 personeelsleden, verdeeld over 4 operationele inspectie-eenheden en een centrale eenheid.
Naast controles op beschermde dier- en plantensoorten (CITES-verdrag), biociden (zoals ontsmettingsmiddelen en handgels), pesticiden buiten de voedselketen en de verschillende productnormen, richt een eenheid zich specifiek op controles van chemische producten, artikelen en verplichtingen op dit gebied. Een laatste eenheid voert controles uit om ervoor te zorgen dat producten die op de markt worden gebracht legaal zijn en niet hebben bijgedragen aan ontbossing of aantasting van bossen over de hele wereld.

Inspecties op chemicaliën, producten en gerelateerde verplichtingen worden op zeer praktische en concrete manieren uitgevoerd, waaronder specifiek  stalen afnemen van producten die in winkels of online worden verkocht (zoals kleding, consumentengoederen, elektrische apparaten, tatoeage-inkt, enz.) en deze in laboratoria laten analyseren op de mogelijke aanwezigheid van bepaalde stoffen; het controleren van de registratieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot de invoer van deze stoffen, verplichte etikettering en verpakking van producten (zoals de aanwezigheid van veiligheidsdoppen voor kinderen en passende gevarensymbolen), zowel op verkooppunten als bij importeurs en fabrikanten. Ook online verkoopkanalen worden geïnspecteerd.

Inspecties van ontbossingsvrije producten worden uitgevoerd in 6 verschillende sectoren (soja, palmolie, cacao, rubber, hout en koffie) en hebben als doel ervoor te zorgen dat deze producten en hun derivaten nergens ter wereld uit ontboste gebieden komen. Naast gedetailleerde documentencontroles worden er ook inspecties ter plaatse uitgevoerd en indien nodig monsters genomen.

We zijn op zoek naar extra personeel voor deze 2 eenheden. Indien nodig kan de lijst van geslaagde kandidaten ook worden gebruikt om andere functies (eventueel op contractbasis) binnen de afdeling aan te bieden.
In het kader van al haar activiteiten werkt het departement intensief samen met de Douane, de Federale Overheidsdienst Economie, het Openbaar Ministerie en andere nationale en Europese collega's.

De FOD Volkgsgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen, is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Wil je meer weten over onze FOD? Ondek onze website of via youtube 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartner en ontwikkelt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise. 
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie : Je beschikt over een goede mondelinge communicatie 

Opgelet! Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Je motivatie wordt als erg belangrijk beschouwd voor de job. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen. 

Niet vereist, wel een troef: 

 • Je hebt interesse voor inspectietaken.
 • Je hebt een goede beheersing van Word- en Excel-programma's en je voelt je comfortabel bij het zoeken naar digitale informatie.
 • Je wil continue bijleren. 
 • Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis van het Frans is een pluspunt. 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma. 
 • Je hebt een interesse in de missies van de Federale milieu-inspecitie 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

 

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als inspecteur  (niveau A1).

 

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen indien de doelstellingen worden behaald.
  • uw standplaats is uw domicilie 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • forfaitaire verblijfsvergoeding
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 3. Je legt een interview af online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Beslissen
 • Informatie integreren

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond 21/05/2024 - 28/05/2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u00)

Deze proef wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond de week van 10 juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - het interview . Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 06/05/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Chris Van Den Hole
  Adviseur - Federale milieu inspectie
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  0474296140

Over de procedure

 • Marie Germonpré
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 97 42

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne