Business Partner IT (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG24228

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij een strategische denker met een passie voor IT en een hart voor sociale zekerheid?

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid is op zoek naar een gedreven Business Partner IT om ons team te versterken. In deze rol speel je een cruciale rol in het vormgeven en implementeren van IT-strategieën die onze organisatie ondersteunen bij het bieden van essentiële diensten aan burgers. Als schakel tussen IT en de diverse afdelingen zorg je ervoor dat technologische oplossingen naadloos aansluiten op de behoeften van onze organisatie en bijdragen aan de optimalisatie van onze processen.

Kom werken in een dynamische en maatschappelijk relevante omgeving waar jouw expertise echt een verschil kan maken!

De Business Partner IT werkt nauw samen met de Managementondersteuning van de verschillende algemene directies en fungeert als een sleuteladviseur en tussenpersoon voor de algemene directeurs (DG's) en middenkader met betrekking tot de strategie, implementatie en beheer van IT-middelen en -diensten.

Hij faciliteert communicatie en samenwerking tussen het management en de ICT-dienst, zorgend dat de voorgestelde technologische oplossingen effectief voldoen aan de operationele en strategische behoeften van de organisatie.

Geïntegreerd binnen het ICT-team, ondersteunt hij de ICT-manager en zijn medewerkers, bij het opstellen van de strategische en operationele doelstellingen van de dienst.

Hij heeft een diepgaand begrip van de organisatie en haar maatschappelijke missies. Bovendien is up-to-date expertise op het gebied van informatietechnologieën en -diensten cruciaal om innovatieve oplossingen te identificeren en implementeren die voldoen aan de eisen van interne klanten.

Naast deze functie voor Business Partner ICT, werft de FOD Sociale Zekerheid ook Business Partners HR en Budget om haar team van Business Partners te versterken. Eens het team voltallig is, zullen alle Business Partners de kans krijgen om samen deel te nemen aan een op maat gemaakt ontwikkelingstraject. 

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

1. Ondersteuning bieden aan de DG's/MM door strategisch advies te geven over IT-bronnen en -diensten.

 • Je werkt nauw samen met de DG's/MM om hun specifieke behoeften aan IT-bronnen en -diensten te begrijpen. Je begrijpt hun uitdagingen, de huidige en gewenste situatie om bied gepersonaliseerd advies en ondersteuning aan. Je stimuleert Stakeholders om zich te aligneren met de ICT-doelstellingen van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor het beheer van IT-middelen en -diensten.
 • Je geeft strategisch advies over IT-middelen en -diensten voor grote projecten en je fungeert als een schakel tussen de projectleider en de collega's van de ICT-dienst.
 • Je behoudt een helicopterview voor wat betreft het IT-landschap en de IT-gerelateerde behoeften bij de DG’s waar jij ondersteuning aan biedt.

2. Optimalisatie van IT-bronnen en -diensten.

 • Je speelt een actieve rol in de planning en implementatie van IT-middelen en -diensten, ervoor zorgend dat deze effectief en efficiënt worden ingezet.
 • Je ondersteunt de DG's/MM om ervoor te zorgen dat het gebruik van IT-middelen is afgestemd op de strategische en operationele doelstellingen.
 • Je stelt een jaarlijkse planning op van IT-bronnen en -diensten in samenwerking met de Managementondersteuning van de verschillende DG's en in overleg met de ICT-dienst om bij te dragen aan een optimaal beheer en een volledige en realistische planning van IT-behoeften.
 • Je werkt samen met ICT-specialisten (zowel intern als extern) voor het behandelen van specifieke zaken, zodat er een consistente en gerichte beheer van IT-projecten is.
 • Je fungeert als projectleider voor ICT-projecten die jou door de manager zijn toevertrouwd.

3. Innovatie en technologische monitoring.

 • Je zet een continu proces op van technologische monitoring en je onderhoud deze om opkomende trends, innovaties en beste praktijken in de sector van informatie- en communicatietechnologieën te identificeren.
 • Je evalueert regelmatig nieuwe technologieën en softwareoplossingen om te bepalen in welke mate ze kunnen bijdragen aan de operationele en strategische behoeften van de organisatie.
 • Je ontwikkelt Innovatieve voorstellen voor de integratie van geavanceerde technologische oplossingen, door haalbaarheidsstudies en analyses van de return on investment voor te bereiden om besluitvorming te ondersteunen.
 • Je werkt samen met technologiepartners en oplossingsleveranciers om co-innovatiekansen en personalisatie van IT-tools te verkennen op basis van de specifieke behoeften van de organisatie.

4. Interactie met interne en externe partners

 • Je fungeert als tussenpersoon tussen de collega's van de ICT-dienst enerzijds en de DG's/MM (interne klanten) anderzijds.
 • Je zet effectieve communicatie op en je onderhoud contacten met interne en externe diensten van onze organisatie.
 • Je volgt regrelmatig op en organiseert vergaderingen met stakeholders  zodat je de doelstellingen kan realiseren.
 • Je bouwt een evenwichtige partnerschapsrelatie op, je maakt het management verantwoordelijk en je levert actief bijdrage aan de besluitvorming, altijd in overleg met de servicemanagers van de ICT-teams.
 • Je ontwikkelt een uniforme en gestroomlijnde IT-producten en -diensten planningsmethodologie en je rationaliseert het bijbehorende proces.
 • Je vertaalt de IT-eisen van de Algemene Directies naar specifieke verzoeken en integreert ze in de strategische beheersplannen van de IT -dienst.
 • Je formuleert de business analyses door een business case te ontwikkelen om de toegevoegde waarde van aanvragen te rechtvaardigen en hun impact op de werking te evalueren.
 • Je ondersteunt de DG's tijdens de "business reviews", die elk kwartaal plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat de IT-strategie in lijn is met de nagestreefde doelstellingen, waardoor de IT-initiatieven effectief de ambities van de FOD Sociale Zekerheid ondersteunen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de dienst Beheer Informatie - en Communicatietechnologie (ICT) als Business Partner IT van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

De dienst Beheer Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) levert de FOD professionele oplossingen ter ondersteuning van de processen van de DG's en de beheerdiensten.
Het garandeert de permanente beschikbaarheid van deze oplossingen en waarborgt de continuïteit ervan. De ICT-dienst houdt dus rekening met de veranderende behoeften van de gebruikers (burgers, bedrijven, enz.).

De ICT-dienst is georganiseerd rond drie grote businessdomeinen: 

 • het domein Users Support voor de ondersteuning van individuele klanten (contactpunt, eerstelijnsherstelling, staging van de persoonlijke laptops, beheer van de toegangsrechten,…);
 • het domein Products Support voor de ondersteuning van de werkprocedures van de FOD-diensten (functionele en technische analyse voor de oplossingen, toepassing van de oplossingen, optreden bij problemen, ontwikkeling van de webinterface);
 • het domein General Support voor ondersteuning van de organisatie in het algemeen (serverbeheer, datacenter, netwerk, installeren of opvolgen van de installatie van de oplossingen op het netwerk, beheer van de databases, definitie en beheer van de technische architectuur);

Ter ondersteuning van het beheer van de SD ICT is ondersteuningsdomein in het leven geroepen :

 • het domein Management Support & Governance voor de beheers- en interne controle (ondersteuning van de projectleiders, externe rapportering, opvolging van de projecten en indicatoren, risicobeheer, kostenberekening);

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid staat centraal in het waarborgen van sociale bescherming voor alle burgers. Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat ervoor zorgt dat mensen toegang hebben tot sociale uitkeringen en diensten, zoals pensioenen, ziekteverzekeringen en bijstand voor mensen met een handicap. Met een sterke focus op innovatie en efficiëntie werken we dagelijks aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de bevolking. Bij de FOD Sociale Zekerheid draag je bij aan een eerlijk en rechtvaardig sociaal stelsel, waarbij solidariteit en inclusie voorop staan.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma
 • Je hebt 2 jaar ervaring in domein IT Governance & Strategische alignering met interne & externe partners.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Indien stap 3 doorgaat: je legt een interview af bij FOD BOSA in Brussel. Indien stap 3 niet doorgaat: je legt een interview en PC test af bij FOD BOSA in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als A2 (niveau A2).

Deze screeningsprocedure maakt gebruik van Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Indien je deelneemt op basis van je diploma, word je hierdoor in functie van het aantal jaar voor de functie bijzonder nuttige beroepservaring waarover je beschikt (zie Deelnemingsvoorwaarden), aangeworven in de eerste, tweede of derde weddeschaal:

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal NA21.

 • Als je beschikt over 3 of minder dan 8 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal NA22.

 • Als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal NA23.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van attesten van je vorige werkgever(s) die deze ervaring aantonen. Dit principe is enkel van toepassing voor kandidaten die aan de screeningsprocedure deelnemen op basis van hun diploma en na aanwerving een stageperiode doorlopen.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van documenten die je beroepservaring bij je vorige werkgever(s) aantonen. De aanwervende HR-dienst zal je vertellen welke informatie je moet verstrekken bij je indiensttreding (bv. loonbrieven, werkgeversattest, uittreksel uit een authentieke bron zoals MyCareer of MyPension, enz.) 

Dit principe is niet van toepassing op kandidaten die solliciteren via de interne markt (statutaire ambtenaren in vaste dienst die solliciteren op basis van hun benoemingsbesluit). 

Voor meer informatie over de valorisatie van beroepservaring kan je terecht op de website of bij de contactpersoon voor de Procedure.

Loon

Minimum aanvangswedde:

 • Indien je aangeworven wordt in de eerste weddeschaal NA21: €52.792,612.

 • Indien je aangeworven wordt in de  in de tweede weddeschaal NA22: €61.743,6932.

 • Indien je aangeworven wordt in de derde weddeschaal NA23: €69.860,4553.

(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij een strategische denker met een passie voor IT en een hart voor sociale zekerheid?

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid is op zoek naar een gedreven Business Partner IT om ons team te versterken. In deze rol speel je een cruciale rol in het vormgeven en implementeren van IT-strategieën die onze organisatie ondersteunen bij het bieden van essentiële diensten aan burgers. Als schakel tussen IT en de diverse afdelingen zorg je ervoor dat technologische oplossingen naadloos aansluiten op de behoeften van onze organisatie en bijdragen aan de optimalisatie van onze processen.

Kom werken in een dynamische en maatschappelijk relevante omgeving waar jouw expertise echt een verschil kan maken!

De Business Partner IT werkt nauw samen met de Managementondersteuning van de verschillende algemene directies en fungeert als een sleuteladviseur en tussenpersoon voor de algemene directeurs (DG's) en middenkader met betrekking tot de strategie, implementatie en beheer van IT-middelen en -diensten.

Hij faciliteert communicatie en samenwerking tussen het management en de ICT-dienst, zorgend dat de voorgestelde technologische oplossingen effectief voldoen aan de operationele en strategische behoeften van de organisatie.

Geïntegreerd binnen het ICT-team, ondersteunt hij de ICT-manager en zijn medewerkers, bij het opstellen van de strategische en operationele doelstellingen van de dienst.

Hij heeft een diepgaand begrip van de organisatie en haar maatschappelijke missies. Bovendien is up-to-date expertise op het gebied van informatietechnologieën en -diensten cruciaal om innovatieve oplossingen te identificeren en implementeren die voldoen aan de eisen van interne klanten.

Naast deze functie voor Business Partner ICT, werft de FOD Sociale Zekerheid ook Business Partners HR en Budget om haar team van Business Partners te versterken. Eens het team voltallig is, zullen alle Business Partners de kans krijgen om samen deel te nemen aan een op maat gemaakt ontwikkelingstraject. 

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

1. Ondersteuning bieden aan de DG's/MM door strategisch advies te geven over IT-bronnen en -diensten.

 • Je werkt nauw samen met de DG's/MM om hun specifieke behoeften aan IT-bronnen en -diensten te begrijpen. Je begrijpt hun uitdagingen, de huidige en gewenste situatie om bied gepersonaliseerd advies en ondersteuning aan. Je stimuleert Stakeholders om zich te aligneren met de ICT-doelstellingen van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor het beheer van IT-middelen en -diensten.
 • Je geeft strategisch advies over IT-middelen en -diensten voor grote projecten en je fungeert als een schakel tussen de projectleider en de collega's van de ICT-dienst.
 • Je behoudt een helicopterview voor wat betreft het IT-landschap en de IT-gerelateerde behoeften bij de DG’s waar jij ondersteuning aan biedt.

2. Optimalisatie van IT-bronnen en -diensten.

 • Je speelt een actieve rol in de planning en implementatie van IT-middelen en -diensten, ervoor zorgend dat deze effectief en efficiënt worden ingezet.
 • Je ondersteunt de DG's/MM om ervoor te zorgen dat het gebruik van IT-middelen is afgestemd op de strategische en operationele doelstellingen.
 • Je stelt een jaarlijkse planning op van IT-bronnen en -diensten in samenwerking met de Managementondersteuning van de verschillende DG's en in overleg met de ICT-dienst om bij te dragen aan een optimaal beheer en een volledige en realistische planning van IT-behoeften.
 • Je werkt samen met ICT-specialisten (zowel intern als extern) voor het behandelen van specifieke zaken, zodat er een consistente en gerichte beheer van IT-projecten is.
 • Je fungeert als projectleider voor ICT-projecten die jou door de manager zijn toevertrouwd.

3. Innovatie en technologische monitoring.

 • Je zet een continu proces op van technologische monitoring en je onderhoud deze om opkomende trends, innovaties en beste praktijken in de sector van informatie- en communicatietechnologieën te identificeren.
 • Je evalueert regelmatig nieuwe technologieën en softwareoplossingen om te bepalen in welke mate ze kunnen bijdragen aan de operationele en strategische behoeften van de organisatie.
 • Je ontwikkelt Innovatieve voorstellen voor de integratie van geavanceerde technologische oplossingen, door haalbaarheidsstudies en analyses van de return on investment voor te bereiden om besluitvorming te ondersteunen.
 • Je werkt samen met technologiepartners en oplossingsleveranciers om co-innovatiekansen en personalisatie van IT-tools te verkennen op basis van de specifieke behoeften van de organisatie.

4. Interactie met interne en externe partners

 • Je fungeert als tussenpersoon tussen de collega's van de ICT-dienst enerzijds en de DG's/MM (interne klanten) anderzijds.
 • Je zet effectieve communicatie op en je onderhoud contacten met interne en externe diensten van onze organisatie.
 • Je volgt regrelmatig op en organiseert vergaderingen met stakeholders  zodat je de doelstellingen kan realiseren.
 • Je bouwt een evenwichtige partnerschapsrelatie op, je maakt het management verantwoordelijk en je levert actief bijdrage aan de besluitvorming, altijd in overleg met de servicemanagers van de ICT-teams.
 • Je ontwikkelt een uniforme en gestroomlijnde IT-producten en -diensten planningsmethodologie en je rationaliseert het bijbehorende proces.
 • Je vertaalt de IT-eisen van de Algemene Directies naar specifieke verzoeken en integreert ze in de strategische beheersplannen van de IT -dienst.
 • Je formuleert de business analyses door een business case te ontwikkelen om de toegevoegde waarde van aanvragen te rechtvaardigen en hun impact op de werking te evalueren.
 • Je ondersteunt de DG's tijdens de "business reviews", die elk kwartaal plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat de IT-strategie in lijn is met de nagestreefde doelstellingen, waardoor de IT-initiatieven effectief de ambities van de FOD Sociale Zekerheid ondersteunen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de dienst Beheer Informatie - en Communicatietechnologie (ICT) als Business Partner IT van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

De dienst Beheer Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) levert de FOD professionele oplossingen ter ondersteuning van de processen van de DG's en de beheerdiensten.
Het garandeert de permanente beschikbaarheid van deze oplossingen en waarborgt de continuïteit ervan. De ICT-dienst houdt dus rekening met de veranderende behoeften van de gebruikers (burgers, bedrijven, enz.).

De ICT-dienst is georganiseerd rond drie grote businessdomeinen: 

 • het domein Users Support voor de ondersteuning van individuele klanten (contactpunt, eerstelijnsherstelling, staging van de persoonlijke laptops, beheer van de toegangsrechten,…);
 • het domein Products Support voor de ondersteuning van de werkprocedures van de FOD-diensten (functionele en technische analyse voor de oplossingen, toepassing van de oplossingen, optreden bij problemen, ontwikkeling van de webinterface);
 • het domein General Support voor ondersteuning van de organisatie in het algemeen (serverbeheer, datacenter, netwerk, installeren of opvolgen van de installatie van de oplossingen op het netwerk, beheer van de databases, definitie en beheer van de technische architectuur);

Ter ondersteuning van het beheer van de SD ICT is ondersteuningsdomein in het leven geroepen :

 • het domein Management Support & Governance voor de beheers- en interne controle (ondersteuning van de projectleiders, externe rapportering, opvolging van de projecten en indicatoren, risicobeheer, kostenberekening);

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid staat centraal in het waarborgen van sociale bescherming voor alle burgers. Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat ervoor zorgt dat mensen toegang hebben tot sociale uitkeringen en diensten, zoals pensioenen, ziekteverzekeringen en bijstand voor mensen met een handicap. Met een sterke focus op innovatie en efficiëntie werken we dagelijks aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de bevolking. Bij de FOD Sociale Zekerheid draag je bij aan een eerlijk en rechtvaardig sociaal stelsel, waarbij solidariteit en inclusie voorop staan.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën 
  aan te brengen.
 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, je genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en een bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van 
  jouw expertise.
 • In Team Werken: Je deelt je mening en ideeën te en draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie

 

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis van het Frans is een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma
 • Je hebt 2 jaar ervaring in domein IT Governance & Strategische alignering met interne & externe partners.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Alle diploma’s van niveau A worden toegelaten
  • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
  • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
  • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een bijzonder nuttige beroepservaring in het domein van IT Goverance & Strategische alignering met interne & externe partners van telkens minstens 2 jaar in ten minste 2 van onderstaande taken:

 • IT Portfolio- of  Projectmanagement
 • IT Service Delivery Management
 • IT relatiebeheer/Account Management
 • Het analyseren of verbeteren van IT en/of business processen
 • Het onderhouden van een IT relatienetwerk
 

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum. 

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als A2 (niveau A2).

Deze screeningsprocedure maakt gebruik van Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Indien je deelneemt op basis van je diploma, word je hierdoor in functie van het aantal jaar voor de functie bijzonder nuttige beroepservaring waarover je beschikt (zie Deelnemingsvoorwaarden), aangeworven in de eerste, tweede of derde weddeschaal:

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal NA21.

 • Als je beschikt over 3 of minder dan 8 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal NA22.

 • Als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal NA23.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van attesten van je vorige werkgever(s) die deze ervaring aantonen. Dit principe is enkel van toepassing voor kandidaten die aan de screeningsprocedure deelnemen op basis van hun diploma en na aanwerving een stageperiode doorlopen.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van documenten die je beroepservaring bij je vorige werkgever(s) aantonen. De aanwervende HR-dienst zal je vertellen welke informatie je moet verstrekken bij je indiensttreding (bv. loonbrieven, werkgeversattest, uittreksel uit een authentieke bron zoals MyCareer of MyPension, enz.) 

Dit principe is niet van toepassing op kandidaten die solliciteren via de interne markt (statutaire ambtenaren in vaste dienst die solliciteren op basis van hun benoemingsbesluit). 

Voor meer informatie over de valorisatie van beroepservaring kan je terecht op de website of bij de contactpersoon voor de Procedure.

Loon

Minimum aanvangswedde:

 • Indien je aangeworven wordt in de eerste weddeschaal NA21: €52.792,612.

 • Indien je aangeworven wordt in de  in de tweede weddeschaal NA22: €61.743,6932.

 • Indien je aangeworven wordt in de derde weddeschaal NA23: €69.860,4553.

(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Indien stap 3 doorgaat: je legt een interview af bij FOD BOSA in Brussel. Indien stap 3 niet doorgaat: je legt een interview en PC test af bij FOD BOSA in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 90 min.)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossiertest worden volgende competenties gemeten:

 • Beslissen
 • Informatie integreren

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond begin juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien stap 3 niet doorgaat zal het interview samen met de PC test worden afgenomen.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview . Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 17/06/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry
 • Portret Marlies
  Ik vind het tot op heden boeiend om een job met aanzienlijk maatschappelijk belang uit te oefenen die tegelijk zo goed past bij mijn work-lifebalance.
  Marlies Lenaerts
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marlies Lenaerts
 • Wat ik leuk vind aan mijn job is deze uitwisseling met anderen, zowel intern als met collega's uit heel Europa.
  Marie
  Beleidsadviseur
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marie