Algemeen en bijzonder gedeelte van de vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van administratief sectiechef (Niveau B) (m/v/x)

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNE23001

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

BELANGRIJKE INFORMATIE

De selectie voor overgang naar de graad van administratief sectiechef (niveau B) omvat twee gedeelten:

een algemeen gedeelte (deel 1) en een bijzonder gedeelte (deel 2) (MB van 6/2/1997).

Het algemeen gedeelte (deel 1) en het bijzonder gedeelte (deel 2) georganiseerd voor de graad van administratief sectiechef zijn opgenomen in dit reglement.

 • Deel 1 zal plaatsvinden op 15/03/2024 (onder voorbehoud)
 • Deel 2 zal georganiseerd worden in de laatste week van mei 2024 en de eerste week van juni 2024 (onder voorbehoud).

Afhankelijk van de dienst waar je terecht komt, zal je één of meer van de volgende taken uitvoeren:

 • Je leidt een beperkte groep medewerkers en zorgt voor de nodige coördinatie en ondersteuning om zowel de interne werking als de samenwerking met interne of externe diensten te bevorderen.

 • Je behandelt complexere dossiers eigen aan de dienst die ervaring of bijkomende kennis vereisen. Je zorgt ervoor dat deze correct worden afgehandeld.

 • Je staat in voor de dagelijkse organisatie en coördinatie van de dienst in samenwerking met de leidinggevende niveau A.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "Meer info - contactpersonen".

Werkgever

De laureaten kunnen ingezet worden bij de verschillende diensten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Procedure

In het kort:

 1. We gaan na of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden
 2. Je legt een schriftelijke proef op computer af bij FOD BOSA (Simon Bolivarlaan 30, bus1, 1000 Brussel)
 3. Je legt een interview inclusief een bevraging van de kennis van de examenmaterie af bij het BIPT (Koning Albert II Laan 35 bus 1, 1030 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

BELANGRIJKE INFORMATIE

De selectie voor overgang naar de graad van administratief sectiechef (niveau B) omvat twee gedeelten:

een algemeen gedeelte (deel 1) en een bijzonder gedeelte (deel 2) (MB van 6/2/1997).

Het algemeen gedeelte (deel 1) en het bijzonder gedeelte (deel 2) georganiseerd voor de graad van administratief sectiechef zijn opgenomen in dit reglement.

 • Deel 1 zal plaatsvinden op 15/03/2024 (onder voorbehoud)
 • Deel 2 zal georganiseerd worden in de laatste week van mei 2024 en de eerste week van juni 2024 (onder voorbehoud).

Afhankelijk van de dienst waar je terecht komt, zal je één of meer van de volgende taken uitvoeren:

 • Je leidt een beperkte groep medewerkers en zorgt voor de nodige coördinatie en ondersteuning om zowel de interne werking als de samenwerking met interne of externe diensten te bevorderen.

 • Je behandelt complexere dossiers eigen aan de dienst die ervaring of bijkomende kennis vereisen. Je zorgt ervoor dat deze correct worden afgehandeld.

 • Je staat in voor de dagelijkse organisatie en coördinatie van de dienst in samenwerking met de leidinggevende niveau A.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "Meer info - contactpersonen".

Werkgever

De laureaten kunnen ingezet worden bij de verschillende diensten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Medewerkers aansturen: Je geeft duidelijke instructies, volgt resultaten van medewerkers op en stuurt bij wanneer nodig. Je zorgt er ook voor dat iedereen zich gepast gedraagt en je draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Zichzelf ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je bent in staat om informatie te synthetiseren en te becommentariëren. Dit houdt in dat je gegevens, ideeën en meningen schriftelijk correct weet over te brengen, zonder taalfouten en met de juiste structuur en terminologie.
 • Je hebt een basiskennis van administratief recht en van de post- en elektronische communicatiesector.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! De competenties in het vet ("Medewerkers aansturen: Je geeft duidelijke instructies, volgt resultaten van medewerkers op en stuurt bij wanneer nodig. Je zorgt er ook voor dat iedereen zich gepast gedraagt en je draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen collega’s" en  "Je hebt een basiskennis van administratief recht en van de post- en elektronische communicatiesector") worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door (x2) in de eindscore.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. In vast verband benoemd statutair ambtenaar zijn en titularis van de graad van correspondent zijn
 2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
 3. Bij de beoordeling niet de eindvermelding « onvoldoende » hebben verkregen.

De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, behoudt het voordeel van zijn eventuele slagen voor de proef die hij aflegde, maar mag niet deelnemen aan het vervolg van deze bevorderingsselectie.

Procedure

In het kort:

 1. We gaan na of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden
 2. Je legt een schriftelijke proef op computer af bij FOD BOSA (Simon Bolivarlaan 30, bus1, 1000 Brussel)
 3. Je legt een interview inclusief een bevraging van de kennis van de examenmaterie af bij het BIPT (Koning Albert II Laan 35 bus 1, 1030 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen worden in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd. 
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven vóór het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie. 

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Solliciteren’). De dienst Personeelsmanagement controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Algemeen gedeelte (deel 1) - schriftelijke proef (3u)

Via een schriftelijke proef (synthese en commentaar) wordt volgende competentie gemeten: Je bent in staat om informatie te synthetiseren en te becommentariëren. Dit houdt in dat je gegevens, ideeën en meningen schriftelijk correct weet over te brengen, zonder taalfouten en met de juiste structuur en terminologie.

Dit gedeelte wordt op pc afgelegd en bestaat uit het samenvatten en becommentariëren van een tekst over een thema dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de post- en of elektronische communicatiesector of met een actuele maatschappelijke problematiek. De tekst wordt gedurende 45 minuten ter beschikking van iedere kandidaat gesteld. Tijdens het lezen van de ter beschikking gestelde tekst mogen de kandidaten aantekeningen maken.

Het werk moet uit twee delen bestaan :

 • een samenvatting, in een gestructureerde tekst met uitgeschreven zinnen
 • een commentaar op de gegeven tekst in uitgeschreven zinnen.

Bij de beoordeling wordt niet alleen rekening gehouden met de kwaliteit van de synthese of de argumentatie, maar ook met de taalzuiverheid, zinsconstructie, logische tekstopbouw en lay-out.

De werken worden door werkenvoor.be (BOSA) geanonimiseerd en vervolgens verbeterd door assessoren van het BIPT.

Deze proef zal plaatsvinden op 15/03/2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Enkel de kandidaten die ten minste 50 punten op 100 behalen, kunnen deelnemen aan het bijzonder gedeelte (deel 2).

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE - vrijstelling voor deze proef:

De kandidaten die geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende selectie voor verhoging naar niveau B voor het BIPT, worden op hun verzoek van dit gedeelte vrijgesteld (art. 77 van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

 • Indien deze kandidaten gebruik willen maken van deze vrijstelling, zal de score die zij destijds behaald hebben voor het algemene gedeelte voor de huidige bevorderingsselectie overgenomen worden.
 • Indien deze kandidaten geen gebruik wensen te maken van deze vrijstelling, zullen zij de syntheseproef in het kader van de huidige bevorderingsselectie dienen af te leggen en zal enkel de score die zij hier behalen in acht genomen worden. Zij kunnen zich met andere woorden niet meer beroepen op de vrijstelling die in het verleden behaald werd.

De kandidaten moeten:

 • hun aanvraag om vrijstelling ten laatste 04/03/2024 mailen naar Human.Resources@BIPT.be met ellen.noynaert@bosa.fgov.be in kopie.
 • in de aanvraag uitdrukkelijk om deze vrijstelling verzoeken met vermelding van het examennummer van het ingeroepen vergelijkend examen.

Elk laattijdig verzoek zal worden geweigerd.

Stap 3: Bijzonder mondeling gedeelte (deel 2) - Interview met bevraging examenmaterie (+/- 1u10 + 45 min. voorbereiding)

In dit gedeelte zal de affiniteit van de kandidaat met het werkgebied en zijn belangstelling hiervoor worden beoordeeld.

Hiertoe zal zowel de kennis van de examenstof (als bijlage) worden getest alsook de vereiste gedragsgerichte competenties (zie 'Competenties'). 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de laatste week van mei 2024 en de eerste week van juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

N.B. : De documenten met betrekking tot de te kennen examenstof voor het bijzonder mondeling gedeelte waarvan u als bijlage een overzicht vindt, zullen worden bezorgd aan alle kandidaten die zich voor het examen hebben ingeschreven. Die documenten en de persoonlijke notities zullen tijdens de voorbereiding van het mondelinge gedeelte mogen worden geraadpleegd.

 

Eindresultaat

Om te slagen dienen de kandidaten:

 • ten minste 50/100 te behalen op ieder onderdeel van de vergelijkende selectie (op deel 1 en op deel 2)
 • en ten minste 120/200 te hebben behaald voor de volledige selectie (deel 1 + deel 2).

Rangschikking

De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten voor het bijzonder mondeling gedeelte.

Bij gelijkheid der punten wordt de rangschikking bepaald volgens artikel 49 van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het BIPT.

De geslaagden behouden onbeperkt het voordeel van hun uitslag.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 04/03/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van ingeschreven kandidaten aan de dienst Personeelsmanagement. Deze dienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken vóór de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je vrijstelling wil vragen voor het algemeen gedeelte (zie ‘BELANGRIJKE INFORMATIE - vrijstelling voor deze proef’), stuur je ten laatste op 04/03/2024 een mail naar Human.Resources@BIPT.be met ellen.noynaert@bosa.fgov.be in kopie waarin je uitdrukkelijk om deze vrijstelling verzoekt met vermelding van het examennummer van het ingeroepen vergelijkend examen.

 

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk selectiegedeelte dat door Werkenvoor.be (BOSA) wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Bijlagen

Naam Bestandstype
PDF

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Isabelle
  Als de jobinhoud je aanspreekt en je hebt het gevraagde diploma, doe dan zeker mee aan de sollicitatieprocedure!
  Isabelle
  Administratief medewerker
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Isabelle
 • Portret Mieke De Regt
  Het BIPT is een relatief kleine organisatie, iedereen kent er elkaar.
  Mieke De Regt
  Adviseur Internationale Betrekkingen
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Mieke De Regt
 • Portret Bram Neeskens
  Ik vind het zeer aangenaam om te kunnen werken met mensen die een verschillende professionele achtergrond hebben.
  Bram Neeskens
  Juridisch adviseur
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Bram Neeskens
 • Portret Sarah Bierlier
  Toen ik bij het BIPT kwam werken, was ik onder de indruk van de positieve en gastvrije bedrijfscultuur.
  Sarah Bierlier
  Economiste
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Sarah Bierlier
 • Portret Laurence Hoflack
  We werken altijd als team op onze dossiers. Dit leidt tot een grote verbondenheid tussen de collega’s en dat vind ik erg aangenaam.
  Laurence Hoflack
  Ingenieur bij de dienst Telecommarkt & Media
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Laurence Hoflack