Senior Dossierbeheerder (m/v/x)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24010

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

In samenwerking met de deskundigen van het FMO (artsen, juristen en externe deskundigen) beheert en behandel je zelfstandig aanvragen die zijn ingediend door patiënten (of hun rechthebbenden) die menen schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg.

 • Je analyseert de elementen in het dossier en onderneemt, indien nodig, bijkomende stappen om een volledig dossier samen te stellen (bijkomende informatie opvragen, vragen om bepaalde elementen toe te lichten, specifieke documenten opvragen, enz.)
 • Je zorgt voor een goede en professionele communicatie met de betrokken partijen in elk dossier.
 • Je biedt ondersteuning aan je collega's wanneer zij moeilijkheden ondervinden bij de behandeling van hun dossiers.
 • Je bent een centraal aanspreekpunt en referentie voor artsen, juristen alsook voor de externe klanten van het Fonds Medische Ongevallen.
 • Je werkt mee aan de implementatie van werkprocedures voor de behandeling van dossiers, met als doel een consistente behandeling van dossiers.
 • Je organiseert de continuïteit van de dossierbehandeling binnen de dienst.
 • Je staat in voor de functionele aansturing van de Nederlandstalige dossierbeheerders bij afwezigheid van de teamchef dossierbeheer.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Nederlandstalige afdeling van de dossierbeheerders van het Fonds voor Medische Ongevallen (Galiléelaan 5/01 - 1210 Brussel).

De procedures BFG24006 en BNG24010 zijn gekoppeld: er is slechts één vacature voor deze 2 procedures.

Het Fonds voor Medische Ongevallen (FAM) heeft als missie een vergoeding te voorzien voor slachtoffers die schade geleden hebben ten gevolge van gezondheidszorg.

Het Fonds is ook verantwoordelijk voor :

 • op verzoek van de minister of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de preventie of de vergoeding van schade ten gevolge van gezondheidszorg;
 • statistieken opstellen over de vergoedingen toegekend in het kader van de bepalingen van deze wet;
 • een jaarlijks activiteitenverslag opstellen dat wordt voorgelegd aan de minister, de wetgevende kamers en de Federale Commissie voor patiëntenrechten. Dit verslag bevat een analyse van de statistische en financiële gegevens, aanbevelingen om schade ten gevolge van gezondheidszorg te voorkomen en een presentatie en becommentariëring van de adviezen die het Fonds meent te moeten uitbrengen. Dit rapport bevat geen persoonlijke gegevens.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen de deelnemingsvoorwaarden 
 2. Je legt een interview af met een analyse- en presentatieoefening af bij het RIZIV

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

In samenwerking met de deskundigen van het FMO (artsen, juristen en externe deskundigen) beheert en behandel je zelfstandig aanvragen die zijn ingediend door patiënten (of hun rechthebbenden) die menen schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg.

 • Je analyseert de elementen in het dossier en onderneemt, indien nodig, bijkomende stappen om een volledig dossier samen te stellen (bijkomende informatie opvragen, vragen om bepaalde elementen toe te lichten, specifieke documenten opvragen, enz.)
 • Je zorgt voor een goede en professionele communicatie met de betrokken partijen in elk dossier.
 • Je biedt ondersteuning aan je collega's wanneer zij moeilijkheden ondervinden bij de behandeling van hun dossiers.
 • Je bent een centraal aanspreekpunt en referentie voor artsen, juristen alsook voor de externe klanten van het Fonds Medische Ongevallen.
 • Je werkt mee aan de implementatie van werkprocedures voor de behandeling van dossiers, met als doel een consistente behandeling van dossiers.
 • Je organiseert de continuïteit van de dossierbehandeling binnen de dienst.
 • Je staat in voor de functionele aansturing van de Nederlandstalige dossierbeheerders bij afwezigheid van de teamchef dossierbeheer.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Nederlandstalige afdeling van de dossierbeheerders van het Fonds voor Medische Ongevallen (Galiléelaan 5/01 - 1210 Brussel).

De procedures BFG24006 en BNG24010 zijn gekoppeld: er is slechts één vacature voor deze 2 procedures.

Het Fonds voor Medische Ongevallen (FAM) heeft als missie een vergoeding te voorzien voor slachtoffers die schade geleden hebben ten gevolge van gezondheidszorg.

Het Fonds is ook verantwoordelijk voor :

 • op verzoek van de minister of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de preventie of de vergoeding van schade ten gevolge van gezondheidszorg;
 • statistieken opstellen over de vergoedingen toegekend in het kader van de bepalingen van deze wet;
 • een jaarlijks activiteitenverslag opstellen dat wordt voorgelegd aan de minister, de wetgevende kamers en de Federale Commissie voor patiëntenrechten. Dit verslag bevat een analyse van de statistische en financiële gegevens, aanbevelingen om schade ten gevolge van gezondheidszorg te voorkomen en een presentatie en becommentariëring van de adviezen die het Fonds meent te moeten uitbrengen. Dit rapport bevat geen persoonlijke gegevens.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

 

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij het RIZIV en houder zijn van een graad van niveau B of C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering
  3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bevordering niveau A (of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
  4. Geslaagd zijn (of vrijgesteld zijn) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool
   of
   Houder zijn van een master diploma dat toegang verleent tot het niveau A:
   • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
   • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).
  5. Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen de deelnemingsvoorwaarden 
 2. Je legt een interview af met een analyse- en presentatieoefening af bij het RIZIV

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een analyse- en presentatieoefening en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je slaagt voor elke stap van de specifieke screening afzonderlijk en als je ten minste 50/100 behaalt op het totaal van beide stappen.

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 26 februari 2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Valentin Mutemberezi
  De leidinggevenden schenken ons vertrouwen, dat geeft veel voldoening.
  Valentin Mutemberezi
  Apotheker
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Valentin Mutemberezi
 • Portret Bart Wildiers
  Het leukste aan de job is het besef dat je meewerkt aan een betere samenleving.
  Bart Wildiers
  Verpleegkundig-controleur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Bart Wildiers
 • Portret Leen Dewit
  Dat we gestimuleerd worden om constant bij te leren, waardeer ik erg aan het RIZIV.
  Leen Dewit
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Leen Dewit
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik het meest apprecieer aan het RIZIV is dat ik zo goed omringd en ondersteund word.
  Anja Braet
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Anja Braet
 • Portret Chantal Mathy
  Een andere manier om je artsenopleiding te gebruiken voor het welzijn van de burgers...
  Chantal Mathy
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Chantal Mathy
 • Portret Karl Geens
  Ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam.
  Karl Geens
  Arts-expert
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Karl Geens
 • Portret Maryse Preux
  Ik werk in een professionele omgeving waar vertrouwen, transparantie en flexibiliteit centraal staan.
  Maryse Preux
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Maryse Preux
 • Portret Mia Slabbaert
  Ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan.
  Mia Slabbaert
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Mia Slabbaert
 • Portret Yannick Woestenborghs
  In plaats van een job midden in de actie, wou ik overschakelen naar een job met meer papierwerk.
  Yannick Woestenborghs
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Yannick Woestenborghs
 • Portret Julie Debois
  Ik kwam hier in een motiverende werkomgeving terecht.
  Julie Debois
  Juriste
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Julie Debois