Het BISA is op zoek naar een ‘Expert in het beheer en de ontwikkeling van statistische databases' (A2) (m/v/x)

Perspective.brussels

Selectiecode

XNC24076

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

U voert de volgende activiteiten uit:

 • BISA databases beheren, integreren en ontwikkelen, alleen of in teamverband:
 • de databases van het BISA inventariseren en deze databases documenteren op basis van de beste praktijken op het gebied van databaseanalyse;
 • Identificeren, analyseren en integreren van gebruikersbehoeften in het beheer van de databases van het BISA;
 • Creëren, onderhouden en verbeteren van het datawarehouse;
 • Tools ontwikkelen voor het extraheren, transporteren, transformeren en laden van gegevens in samenwerking met de IT-afdelingen van Perspective;
 • De behoeften van het BISA vertalen in functionele/technische vereisten, rekening houdend met de behoeften op middellange en lange termijn;
 • Databases beschikbaar maken voor gebruikers binnen het BISA, eventuele prestatieproblemen met deze databases identificeren en rapporteren en oplossingen voorstellen in samenwerking met de IT-afdelingen van Perspective;
 • U neemt deel aan werkgroepen waarvoor uw expertise vereist is en u vertegenwoordigt het BISA in stuurgroepen die zich bezighouden met onderwerpen die onder uw bevoegdheid vallen.
 • U blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van software en pro-software die voor het datawarehouse worden gebruikt en de gevolgen daarvan in verband met de binnen de afdeling aanwezige middelen in kaart brengen, met name door het bijwonen van opleidingen of conferenties die door statistische instituten worden georganiseerd;
 • U voert functionele tests en productiestarts uit voor de integratie van databases in het datawarehouse, u monitort deze en voert een kwaliteitscontrole uit met het oog op optimalisatie;
 • U stelt de nodige documentatie op voor de gebruikers van het BISA en u houdt hen op de hoogte van de te volgen procedures;
 • U creëert het netwerk van contacten dat nodig is om uw opdracht uit te voeren, inclusief contacten met de IT-afdeling van Perspective;
 • U geeft advies of begeleiding met betrekking tot het datawarehouse (aanvraag van gegevens, data strategie en behoefte van het datawarehouse);
 • U biedt expertise, advies en training aan gegevensgebruikers;
 • Op basis van uw expertise stelt u notities, rapporten en adviezen op en waar nodig doet u aanbevelingen.

Binnen het BISA krijgt u methodologische en organisatorische ondersteuning bij de uitvoering van uw opdrachten.

Werkgever

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse is op zoek naar een ‘Expert in het beheer en de ontwikkeling van statistische databases (A2).

Perspective, een jonge en dynamische instelling die voortdurend streeft naar verbetering, biedt u de kans om aan boeiende opdrachten te werken in een stimulerende omgeving. Een unieke kans om bij te dragen aan de cruciale kwesties voor de Brusselaars.

Binnen de cel ‘Methodes en statistieken’ van het BISA, ontwerpt, beheert en voedt u het statistische gegevensbeheersysteem. U maakt de statistische gegevens gebruiksvriendelijk en bruikbaar in een formaat dat geschikt is voor gegevensanalyse. U zorgt voor de beveiliging van het gegevensbeheersysteem dat in het datawarehouse geïntegreerd is en definieert de normen voor het gebruik van gegevens. U garandeert de consistentie, kwaliteit en permanente toegankelijkheid van statistische gegevens.

U draagt eveneens bij tot de goede werking van de instelling en van zijn directie en belichaamt de waarden van een kwaliteitsvolle openbare dienst.

Voor het BISA zijn we op zoek naar een Expert in het beheer en de ontwikkeling van statistische databases (m/v/x) (contract van onbepaalde duur).

Onze organisatie

Perspective is een multidisciplinair expertisecentrum dat tot doel heeft het Brussels Gewest de middelen te geven om meer inzicht te verwerven en zijn toekomst voor te bereiden. Met zijn nauwkeurige en relevante analyses geeft Perspective het denkproces van de overheid en het debat met burgers mee richting. Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt Perspective eveneens geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen.

Naast de algemene directie bestaat Perspective uit vier departementen: het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het departement Territoriale Kennis, het departement Territoriale Strategie en het departement Transversale Diensten.

Voor meer informatie over de activiteiten van perspective.brussels: perspective.brussels

Voor meer inlichtingen over de activiteiten van het BISA: bisa.brussels

Meer bepaald heeft het BISA de volgende opdrachten:

 • Statistieken in verband met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelen, ontwikkelen, verwerken en verspreiden.
 • Sociaaleconomische analyses uitvoeren met betrekking tot de uitdagingen voor Brussel en de regering ondersteunen bij de evaluatie van haar beleid.
 • Met de andere gewestelijke of federale statistische instellingen (Federaal Planbureau, Statistics Belgium …) continu samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe statistieken en zijn expertise ten dienste stellen van een groot aantal gewestelijke projecten die tot doel hebben de statistische en analytische kennis van het gewest te verbeteren.

Het BISA bestaat uit vijf cellen:

 • twee transversale cellen: ‘Methodes en Statistieken’ en ‘Communicatie en Statistische Comités’.
 • een cel ‘Evaluatie van het Overheidsbeleid’
 • twee thematische cellen: ‘Werk en Economie’ en ‘Grondgebied en Bevolking’;

Competenties

Diploma

In het bezit zijn van een Basisdiploma: hoger onderwijs van het lange type (Master/ Licentiaat). Een aanvullend diploma in statistiek, data science, data modelling, toegepaste economische wetenschappen, big data, informatica, toegepaste informatica is een pluspunt.

Heeft u uw diploma in het buitenland behaald, dan moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Indien u daar nog niet over beschikt, vragen we u dit snel in orde te brengen, aangezien deze procedure meerdere weken in beslag neemt.

Ervaring

We verwachten een relevante professionele ervaring van minimum 4 jaar, waarvan ten minste 3 jaar relevant ervaring in het opzetten van een datawarehouse architectuur voor het verwerken van gestructureerde en niet-gestructureerde gegevensbronnen.

Functionele vaardigheden

 • U analyseert en integreert informatie op intelligente wijze:
 • U doorloopt verschillende alternatieven om tot een oplossing te komen.
 • U kiest de juiste informatie uit verschillende bronnen.
 • U legt gepaste verbanden uit informatie met verschillende inhoud en van verschillende bronnen.
 • U trekt juiste conclusies, ook uit gefragmenteerde informatie.
 • U bewijst dat u innovatief bent door nieuwe en originele ideeën aan te brengen.
 • U bekijkt kritisch de statistieken database, informatiesysteemarchitectuur en datamodelleringsmethoden.
 • U verstrekt onderbouwd advies dat een concreet antwoord biedt op een gesteld probleem.
 • U ontwikkelt en verbetert de teamgeest door uw inzichten en ideeën te delen.
 • U stelt een planning op in functie van de beschikbare middelen en respecteert de termijnen.
 • U gaat respectvol om met anderen, hun ideeën en hun meningen, en volgt de procedures en instructies.
 • U handelt op een integere manier, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, u respecteert de vertrouwelijkheid en vermijdt elke vorm van partijdigheid

Technische kennis en competenties

 • Uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden, in functie van de doelgroep;
 • Goede mondelinge communicatieve vaardigheden (presentatie voor een publiek);
 • Kennis van de belangrijkste concepten en inzichten van de
 • Uitstekende beheersing van kwantitatieve BI-databasebeheertechnieken en -tools.
 • Beheersing van informatiesysteemarchitectuur en datamodelleringsmethoden en -tools;
 • Beheersing van methoden, technieken en tools voor gegevensbeheer, met name van de regels, processen en rollen voor het verzamelen, verwerken, analyseren, gebruiken en verwijderen van gegevens;
 • Uitstekende beheersing van de IT-tools die vereist zijn voor de opdracht, zoals tekstverwerkingssoftware en statistische software (SAS, R, Python, enz.).
 • Beheersing van database management software en Extract Transform Load process (ETL) (PostsgreSQL, Debian, olap, etc.) en beheersing van SQL.

Pluspunt

De kennis van de andere landstaal is een pluspunt.

Aanbod

Contract

 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijdse betrekking (38 uur per week)

Verloning: A200

Loonschaal A200: beginloon (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, aan te passen volgens de gezinssituatie):

 • € 5319 - 4 jaar anciënniteit

Bij de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt rekening gehouden met vroegere prestaties in de openbare sector en in de privésector (voor zover nuttig voor de functie).

Aanvullende voordelen

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Taalpremie voor houders van een Selor-taalcertificaat
 • Maaltijdcheques van € 8 (persoonlijk aandeel € 0,91 per cheque) per gepresteerde dag
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Gsm-abonnement
 • Hospitalisatieverzekering
 • Abonnement op Villo voor de woon-werkverplaatsingen
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen: € 0,27/km
 • Flexibel werkrooster in een werkweek van 38 uur
 • Volledige tussenkomst in trein- en/of busabonnement (TEC – De Lijn – MTB) voor woon-werkverplaatsingen
 • Toegang tot de Koepel Sociale Dienst

Procedure

Procedure

 • De kandidaten die het vereiste diploma en de nodige ervaring bezitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een computertest die generieke vaardigheden voor deze functie evalueert.
 • Enkel kandidaten die de computertest hebben afgelegd, worden uitgenodigd voor het selectiegesprek. Het selectiegesprek kan worden voorafgegaan door een technische proef die de specifieke competenties die voor deze functie zijn vereist, beoordeelt. Het gesprek zal plaatsvinden tijdens de kantooruren.
 • De uitnodigingen gebeuren via e-mail, gelieve in uw kandidaatstelling dus een geldig e-mailadres te vermelden en raadpleeg dit regelmatig.

Om in aanmerking te komen, moet uw sollicitatie het volgende bevatten:

 • Curriculum vitae waarin de ervaring duidelijk wordt beschreven;
 • Motivatiebrief;
 • Kopie van het vereiste diploma.

U moet over de nodige professionele ervaring beschikken. De controle van uw ervaring gebeurt op basis van uw cv. Bij meer dan 12 kandidaten wordt er een extra screening gedaan op basis van de motivatiebrief en het curriculum vitae.

Solliciteren

Interesse?

Stuur ons uw cv en een motivatiebrief via de knop "Nu solliciteren". U kunt solliciteren tot en met 03/03/2024.

https://jobs.perspective.brussels/nl/vacature/98783/het-bisa-is-op-zoek-naar-een-expert-in-het-beheer-en-de-ontwikkeling-van-statistische-databases--a2-/

Extra info

Diversiteit

Perspective hecht veel belang aan gelijke kansen. Persoonlijke en professionele kwaliteiten zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gender of handicap.

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor mensen met een handicap

In dit verband zorgen wij voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures voor kandidaten met een beperking of ziekte. Dit gebeurt door redelijke voorzieningen te treffen om kandidaten met een beperking of ziekte in staat te stellen hun vaardigheden te testen, in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten. Indien u in het kader van de selectieprocedure behoefte heeft aan redelijke aanpassingen, kunt u een verzoek sturen naar humanresources@perspective.brussels.