Adjunct hr (m/v/x)

safe.brussels

Selectiecode

XNC24077

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je neemt actief deel aan de administratieve opvolging van de volgende hr-processen:

 • Aanwerving en selectie en onboarding
 • Opleiding - competentieontwikkeling
 • Evaluatie
 • Administratief beheer van het personeel en loonbeheer
 • Welzijn en preventie van psychosociale risico's
 • Diversiteit en gelijke kansen

Je rol bestaat er voornamelijk in om deze processen administratief te ondersteunen, d.w.z.:

Aanwerving en selectie:

Voor de contractuele selecties:

 • Invoering van de vacatures;
 • Beheer van de kandidaten;
 • Organisatie van de screening van cv's en selectiegesprekken (reserveren van zalen, voorbereiding van jurydocumenten);
 • Organisatie van de selectiegesprekken (reserveren van zalen, voorbereiding van jurydocumenten);
 • Opstellen van het dossier van de aan te werven kandidaat (voorstel-beslissing, opstellen van de arbeidsovereenkomst ...).

Voor de statutaire selecties:

 • Invoering van de vacatures;
 • Afdrukken van de cv's;
 • Organisatie van de screening van cv's en selectiegesprekken (reserveren van zalen, voorbereiding van jurydocumenten);
 • Organisatie van de selectiegesprekken (reserveren van zalen, voorbereiding van jurydocumenten);
 • Opstellen van het dossier van de aan te werven laureaat (verslag, opstelling van het toelatingsdecreet ...);
 • Administratieve opvolging van de statutaire stages.

Andere:

 • Administratieve opvolging van studenten en stagiairs.

Opleiding - competentieontwikkeling

 • Deelname aan de uitwerking van het jaarlijks opleidingsplan;
 • Beheer en opvolging van de aanvragen voor individuele opleiding;
 • Hulp bij de uitwerking van opleidingsopdrachten.

Evaluatie: Administratieve opvolging van evaluatiecycli

Administratief beheer van het personeel en loonbeheer:

 • Bij elke wijziging in de loopbaan van een personeelslid stellen we aanhangsels bij de arbeidsovereenkomsten voor contractuelen op, evenals decreten voor de statutairen;
 • Invoeren en updaten van de hr-gegevensbank;
 • Controle van de doorgestuurde gegevens en communicatie met het sociaal secretariaat in geval van elke wijziging in de persoonlijke situatie van een medewerker die een invloed heeft op zijn salaris of loopbaan;
 • Opvolging van personeelsdossiers tijdens alle afwezigheden (ziekte, langdurig verlof, wijziging van werktijden, enzovoort) en in geval van een arbeidsongeval;
 • Individuele en persoonlijke opvolging voor medewerkers die een beroep doen op je advies (via e-mail, telefoon of op afspraak).

Welzijn en preventie van psychosociale risico's - Diversiteit en gelijke kansen:

Afhankelijk van de plannen die worden opgesteld, neem je deel aan de uitvoering ervan en aan de administratieve follow-up die erop volgt.

Daarbij ondersteun je je FR-collega als hr SPOC voor de NL medewerkers.

Over het algemeen:

 • Je zorgt voor de strikte naleving van de relevante regelgeving.
 • Op jouw niveau zorg je ervoor dat de werk-, hygiëne- en veiligheidsomstandigheden worden nageleefd.
 • Je ontwikkelt een servicerelatie met andere directies en personeelsleden.

Werkgever

Meer dan een eenvoudige baseline of slogan is 'Voor een veilig Brussel' de richtlijn van alle acties die safe.brussels voert. De richtlijn vertaalt de wil van de teams van safe.brussels, in samenwerking met hun talrijke partners, om voor het Brussels Gewest en degenen die het doen leven - pendelaars, toeristen en inwoners - een veilig en sereen leefmilieu te garanderen. Deze toewijding komt dagelijks tot uiting in de ontwikkeling en ondersteuning van talloze projecten, de coördinatie van samenwerkingsnetwerken en het diepgaand onderzoeken en voortdurend bewaken van de veiligheidstoestand.

Safe.brussels is verantwoordelijk voor de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid met als doel de rust en veiligheid van personen en goederen in het Brusselse gewest te verzekeren. Safe.brussels speelt zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brusselse Gewest. Safe.brussels zorgt voor samenhang en complementariteit door de operatoren met elkaar in verbinding te brengen in zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte en crisisbeheer tot opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met de federale, gewestelijke en lokale niveaus bepaalt safe.brussels bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Haar rol is niet om de bestaande instanties te vervangen, maar om op supralokaal en gewestelijk niveau een toegevoegde waarde bij te brengen.

Van meet af aan werd de strategie van safe.brussels gekenmerkt door een partnerschaps- en sectoroverschrijdende aanpak. Een strategie die zich concreet vertaalt in verschillende projecten in samenwerking met de actoren van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die aanwezig zijn in het Brussels Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen en dit op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

Als fundamentele pijler van de organisatie werden de waarden van safe.brussels als volgt bepaald en gekozen door een interne werkgroep:

 • integriteit,
 • respect,
 • voortdurende verbetering,
 • solidariteit,
 • loyaliteit.

Safe.brussels is gestructureerd in 4 directies (Organisational Support, Partnerships, Operations en Observatory), onder de directie General Management.

Je komt te werken bij de Directie Organisational Support, die  verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van ondersteunende diensten op het gebied van financiën, faciliteiten, juridische zaken, archieven en documentatie, personeelszaken en vertaling. In nauwe samenwerking met de operationele diensten wil het een efficiënte, flexibele en proactieve ondersteuningsdienst zijn door optimale manieren van interactie en samenwerking tot stand te brengen.

Meer info? https://safe.brussels/

https://safe.brussels/nl/home-nl

Competenties

Vereist diploma:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan (of)
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs (GHSO) of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs (of)
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden (of)
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste 750 lestijden

Vereiste beroepservaring:

Een werkervaring van 2 jaar in het administratief beheer van hr-dossiers (hard of soft hr) is vereist.

Technische competentie:

Je hebt een basiskennis van de elementen van de loopbaan van statutair en contractueel personeel (statuut, verlof, ziekte enzovoort).

Functionele competenties:

 • Je analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je behandelt en verhelpt problemen op autonome wijze, zoekt alternatieven en zorgt voor oplossingen.
 • Je creëert een teamgeest en verbetert die door je opvattingen en ideeën te delen en conflicten tussen collega's op te lossen.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, biedt hen een dienstverlening op maat, en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je neemt een flexibele houding aan tegenover veranderingen en kunt inspelen op veranderende omstandigheden en een diversiteit aan situaties.
 • Je handelt op integere wijze, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je reageert op stress door te focussen op het resultaat, het hoofd koel te houden en een constructieve houding aan te nemen ten aanzien van kritiek.
 • Je plant en beheert je eigen ontwikkeling naargelang je eigen mogelijkheden, interesses en ambitie, door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je voortdurend te verrijken met nieuwe ideeën, benaderingen, vaardigheden en kennis.
 • Je spant je in, toont de wil en de ambitie om resultaten te bereiken en draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Troef:

Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is de kennis van de tweede landstaal een troef.

Aanbod

Weddeschaal: C101

Aanvangswedde (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.606,82

Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor de geldelijke opwaardering (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken).

Aanvullende voordelen:

 • Je kunt maximaal 3 dagen per week telewerken.
 • In eerste instantie ontvang je een telewerkpakket: een laptop, een smartphone + abonnement, een extern scherm, een toetsenbord, een computermuis, een headset, een laptoprugzak enzovoort.
 • Maandelijkse telewerkvergoeding van € 20 tot € 50 netto afhankelijk van het aantal dagen (minimaal 1 tot 4 dagen per maand)
 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen (€ 600, € 2400 of € 3200 per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het behaald taalcertificaat).
 • Maaltijdcheques van een waarde van € 8/gepresteerde dag.
 • Gratis abonnement voor de trein en De Lijn/TEC voor woon-werkverkeer. 
 • Gratis MIVB abonnement.
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen (35 cent/km).
 • Verscheidene sociale voordelen.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Eindejaarspremie.
 • Flexibele werkuren
 • 35 verlofdagen per jaar.
 • Vrijstelling van dienst tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Procedure

De procedure verloopt als volgt:

Stap 1: Verificatie van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt tot de selectieprocedure toegelaten als je over de vereiste diploma's en relevante beroepservaring beschikt. De controle van je ervaring gebeurt op basis van je cv zoals dat is ingevuld en doorgestuurd voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Besteed daarom extra aandacht aan de beschrijving van je werkervaring in je cv. Dat zijn de gegevens die worden gebruikt voor de kwalitatieve screening van cv's.

Stuur je cv in de taal van de job waarvoor je je kandidaat stelt.

Stap 2: Selectiegesprek + praktijkgeval (eventueel)

Kandidaten die geslaagd zijn voor de vorige fase worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, voorafgegaan door een praktijkgeval om de technische en gedragsvaardigheden te beoordelen die deel uitmaken van deze vacature. Er wordt ook gevraagd naar je motivatie, je interesse voor en affiniteit met de in te vullen functie.

Om te slagen moet je minstens 50% behalen.

Stap 3: Afronding van de selectie

De in aanmerking genomen kandidaten wordt verzocht om zo snel mogelijk in dienst te treden.

Opgelet: alle communicatie over deze selectie gebeurt via e-mail. Geef dus een geldig e-mailadres door en raadpleeg regelmatig je e-mails.

Solliciteren

Als je wenst deel te nemen aan deze selectie, stuur dan ten laatste vóór 03/03/2024 om middernacht de volgende documenten naar het volgende adres: hr@safe.brussels:

 • Een gedetailleerd curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van je diploma

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/jobadvertentie/?reference=4413853&type=DirectOnline

Extra info

REDELIJKE AANPASSING VAN DE SELECTIEPROCEDURE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP:

Safe.brussels voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Als onderdeel van dit beleid streven we ernaar gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot onze selectieprocedures te garanderen voor kandidaten met een handicap/handicap/ziekte, door redelijke aanpassingen aan te bieden zodat ze getest kunnen worden op hun vaardigheden in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor redelijke aanpassingen van de selectieprocedure