Netwerkcoördinator van de lokale CONEX-partners (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24190

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Doel

In het kader van het CONEX-project, verbindt Fedasil verschillende actoren in het Belgisch migratielandschap.

CONEX is een partnernetwerk die samen hetzelfde doel nastreven: de migranten in onwettig verblijf correct informeren en doorverwijzen naar de professionele begeleidingsdiensten.

Alle migranten, los van hun wettelijk statuut, hebben recht op correcte informatie die up-to-date is. het is pas nadat ze informatie hebben gekregen over alle opties dat ze kunnen nadenken over de meest duurzame manier om aan hun toekomst te werken, hier of in hun herkomstland.

Om dit recht te garanderen, ontwikkelt CONEX een partnernetwerk dat de betrokken partijen op alle niveaus verbindt: de migranten in onwettig verblijf, de begeleidende diensten, de CONEX-partners en Fedasil.

 

Fedasil is verantwoordelijk voor de coördinatie van de CONEX-partners: IOM, Caritas en de vijf grote steden: Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi en Luik (momenteel geen partner meer). Fedasil organiseert regelmatig overlegmomenten om nieuwe ideeën en goede praktijken uit te wisselen.

Als coördinator van dit netwerk bent u verantwoordelijk om het netwerk zowel inhoudelijk als geografisch te ontwikkelen en te onderhouden.

U zorgt voor een coherent en uniform kader met duidelijke doelstellingen, vaste activiteiten, een overzichtsplanning en resultaatsverplichtingen. U coördineert de volledige projectcyclus van de lokale besturen en de andere partners, zowel inhoudelijk als op het vlak van beheer. U bent verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering en de coördinatie van de evaluatie. U voert deze taken uit in samenwerking met de regiodirecties.

 

Context

De dienst Toekomstoriëntatie, die afhangt van de directie Operationele diensten van de hoofdzetel van Fedasil, bestaat uit Nederlandstalige en Franstalige medewerkers. Momenteel bestaat hij uit drie diensten: Legale trajecten, deelname aan de samenleving en vrijwillige terugkeer. Een vierde dienst, Informatie & oriëntatie, is nog in ontwikkeling. Vroeger was de netwerkcoördinator van de lokale partners CONEX deel van de dienst vrijwillige terugkeer, maar nu zal hij/zij deel uitmaken van de dienst Informatie & oriëntatie.

De dienst Informatie & oriëntatie wil relevante informatie ter beschikking stellen van professionals die in contact staan met de doelgroep, de bewoners van de opvangcentra, de doelgroep buiten de centra (VIB en personen zonder wettig verblijf). Het doel is om deze personen te helpen indien ze dat wensen, bij het nemen van beslissingen over hun toekomst.

Als netwerkcoördinator van de lokale CONEX-partners werkt u in een context van verschillende partijen, zowel politieke partijen, partnerorganisaties, steden, lokale organisaties en verschillende diensten van Fedasil. U gaat met de complexe situatie om door een diplomatische en professionele houding, met een voorkeur voor efficiënte samenwerking met alle betrokkenen, zowel intern als extern.

(Indien u meer wil weten over Fedasil, raadpleeg: www.fedasil.be).

 

Inhoud

 

 • U bent verantwoordelijk voor het beheer van het CONEX-netwerk en u vertegenwoordigt het zowel binnen Fedasil als daarbuiten.

 

 • U ontwikkelt een coherent en uniform kader voor de beheerscyclus van de partners, met de doelstellingen, activiteiten, resultaatsverplichtingen en de opvolging.
 • U bent verantwoordelijk voor de opvolging van de beheerscyclus waarin de verschillende activiteiten gepland zijn, zowel op inhoudelijk als financieel vlak, in samenwerking met de dienst Financiën.

 

 • U plant regelmatig individuele ontmoetingen met de partners om de inhoudelijke evolutie van de activiteiten op te volgen en een correcte monitoring te garanderen. U biedt steunt aan de partners wanneer het mogelijk en nodig is.

 

 • U organiseert meerdere keren per jaar overlegmomenten met alle partners: een 'kick-off' om het jaar te starten, en twee à drie keer per jaar evenementen om te overleggen over gezamenlijke thema's met de partner....

 

 • U zorgt ervoor dat het netwerk op de hoogte blijft van de voornaamste evoluties en belangrijke informatie binnen Fedasil alsook over het beleid en/of het federaal migratiebeleid.

 

 • U beheert, al dan niet in samenwerking met een collega van het conventiebeheer, de afgesloten overeenkomsten tussen Fedasil en de partners. U bent verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en opvolging van deze interne administratieve procedures.

 

 • Indien nodig, vertegenwoordigt u Fedasil op vergaderingen of bijeenkomsten met lokale of regionale overheden in de verschillende gewesten, federale overheden en relevante kabinetten (migratie, gelijke kansen...), de relevante instanties (VVSG, UVCW...), de sociale partners, de externe instellingen of interne diensten. U rol is om coherentie, efficiëntie en updates te garanderen van alle uitgewisselde informatie.

 

 • Het CONEX-netwerk is opgestart als netwerk voor lokale partners die voornamelijk gericht waren op het informeren en sensibiliseren over vrijwillige terugkeer. Fedasil had als doel om deze thematiek lokaal te integreren en aan te kaarten, meer bepaald via partnerschappen met de steden, bij de verschillende betrokken lokale actoren. In de loop der jaren en met de huidige ervaring, is gebleken dat vrijwillige terugkeer beter wordt aangepakt vanuit een breder perspectief, waarbij alle verblijfsopties worden opgenomen, zowel in België als in het herkomstland. Deze evolutie ging gepaard met de oprichting van de dienst Toekomstoriëntatie. Het CONEX-netwerk heroriënteert zich binnen deze dienst en formaliseert de visie dat migranten in onwettig verblijf hun toekomst beter op een duurzame manier kunnen zien als ze goed geïnformeerd zijn over alle mogelijke opties, hier of in hun land van herkomst. Samen met uw hiërarchie, draagt u bij aan het uitdenken van deze overgang en om deze nieuwe opdracht en visie op het CONEX-netwerk te formaliseren.

 

 • U legt verbanden en werkt aan synergieën met andere projecten binnen de dienst Toekomstoriëntatie die verbonden zijn aan het CONEX-project, namelijk Reach Out project en de projecten Opvang en Oriëntatie voor de migranten in onwettig verblijf.

 

 • U hebt bijzondere aandacht voor de oprichting van de nieuwe Infopunten in Vlaanderen en Wallonië, in nauwe samenwerking met het Infopunt te Brussel (Bordet). In het verlengde van de opening van het Infopunt te Brussel, wenst Fedasil een nationaal netwerk uit te bouwen van Infopunten in samenwerking met de grote steden. Hierbij kan het CONEX-netwerk een belangrijke rol spelen.

 

 • U krijgt advies van de adjunct van de cel "Informatie", van de verantwoordelijke van de dienst Vrijwillige terugkeer, en de verantwoordelijke van de dienst Toekomstoriëntatie, en brengt regelmatig verslag bij hen uit.

 

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/306722

Competenties

Diploma en ervaring

 

 • U hebt een master/licentie, bij voorkeur in de richting humane of sociale wetenschappen.
 • U hebt een eerste relevante professionele ervaring in de migratiesector, asielsector of meer specifiek rond vrijwillige terugkeer.
 • U hebt relevante ervaring in een professionele context met verschillende betrokken partijen zoals overheden, verenigingen enz. alsook in het uitbouwen van partnernetwerken.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 

 • U hebt een goede kennis van de wetgeving inzake asiel (internationale bescherming) en opvang alsook over de programma's voor vrijwillige terugkeer.
 • U beschikt over goede kennis van het Microsoft Office pakket (Word, Excel, PowerPoint...).
 • U hebt goede communicatievaardigheden en netwerkskills.
 • U bent in staat een netwerk van zowel lokale overheden als andere organisaties te onderhouden.
 • U hebt een grote verantwoordelijkheidszin en bent in staat om zelfstandig te werken.
 • U werkt in een tweetalige omgeving. Goede kennis van de andere landstaal is vereist.

 

Troeven

 

 • U hebt kennis van de bestaande initiatieven inzake personen in onwettig verblijf.
 • U hebt ervaring met het organiseren van workshops, de organisatie van evenementen en spreken voor een publiek.

 

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van bepaalde duur.

 

De voltijdse arbeidstijd wordt vastgesteld op 38 uur per week.

Uurregeling van categorie A: administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 3719 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/nl

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, de selectie zal doorgaan op Dinsdag 21/05/2024. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Solliciteren

Zin om te solliciteren?

Herkent u zichzelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien uw kandidatuur in tegen uiterlijk 6/05/2024 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat u online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

 

Om in overweging genomen te worden, moet u ons volgende zaken bezorgen:

-        een motivatiebrief

-        een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-        een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien u het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen. Voor meer informatie, raadpleeg www.equivalences.cfwb.be of www.naricvlaanderen.be.

Kennis van het Nederlands

U moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet u het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg https://werkenvoor.be/nl

Juridische attesten

Als u weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/306722

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.