Verantwoordelijke Kwaliteit en Risicobeheer (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24233

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Doel

 

Als verantwoordelijke van de dienst kwaliteit en risicobeheer staat u in voor de verdere uitbouw van een integraal kwaliteitssysteem, de ondersteuning van de organisatie in het expliciteren en harmoniseren van de kwaliteit van opvang alsook het versterken van de organisatiebeheersing van Fedasil. U draagt bij tot de verdere ontwikkeling van de directie strategie en organisatie, in het bijzonder inzake de monitoring van de strategische doelstellingen van het managementplan. U stuurt de ontwikkeling en het beheer van strategische KPI aan, zodat het Directiecomité over de nodige gegevens beschikt om de strategische processen te bewaken en bij te sturen.
U rapporteert aan de directeur strategie en organisatie met betrekking tot risico’s binnen de organisatie en signaleert knelpunten. U ondersteunt de directeur strategie en organisatie bij de algemene doelstellingen van de directie.
U onderhoudt een breed netwerk om kwaliteit en risicobeheer te laten leven en groeien binnen de organisatie.

 

Inhoud

 

Als verantwoordelijke van de dienst

U stuurt het team aan, en ondersteunt en coacht de medewerkers bij de uitvoering van hun taken. U bepaalt de prioriteiten en waakt over het tijdig en correct bereiken van de doelstellingen. U evalueert het team op een continue basis, en zorgt voor voldoende kansen tot bijscholing.

U waakt over de correcte toepassing van de auditmethodologie en valideert de auditrapporten. U stelt jaarlijks een auditplan op, en rapporteert over de kwaliteitsaudits aan het Directiecomité.

U begeleidt de stafmedewerkers kwaliteit bij de ontwikkeling van nieuwe KPI, bij de uitbreiding van het kwaliteitsnetwerk met personen uit ondersteunende en operationele diensten van de hoofdzetel, de regiowerking en de opvangpartners van Fedasil, en bij de opvolging van de tevredenheidsenquête voor bewoners.

U verzekert de correcte uitvoering van de functie van contactpersoon voor externe instanties die zich bezighouden met interne controle (het auditcomité van de federale overheid, de federale Interne Audit, en het Rekenhof), en bewaakt de interne centralisatie van alle informatie met betrekking tot de audits en het strategisch advies en de lopende acties als antwoord op deze audits en adviezen.

U bent beschikbaar en zorgt voor de nodige overlegmomenten. U draagt bij tot een constructieve en aangename sfeer binnen het team.

 

Als adviseur

U adviseert en informeert de interne cliënten die werken aan de kwaliteit van de opvang en biedt de nodige ondersteuning.

U vertegenwoordigt de dienst en directie in werk-, stuur- en projectgroepen, in het bijzonder wanneer deze gelinkt zijn aan de strategische processen en projecten, zodat kwaliteit en risicobeheer breed leven binnen de organisatie.

U bouwt een breed netwerk uit binnen Fedasil, en bij de opvangpartners, zodat kwaliteit overal op de agenda staat, en de resultaten van de dienst ruim gekend zijn.

 

Als expert

U volgt het specialisatiedomein op en vergelijkt het met andere organisaties binnen en buiten België om goede praktijken op te sporen.

U levert bijdragen over uw expertise op vraag van het Europees Agentschap van Asiel (deelname aan werkgroepen, thematische vergaderingen, presentaties over het vakgebied etc).

 

Als staflid van de directie

U stemt uw doelstellingen en taken af op deze van de stafleden van de directie, en onderzoekt welke samenwerking kan leiden tot betere en meer efficiënte resultaten (met name op vlak van kwaliteitsaudits, integrale kwaliteit en organisatiebeheersing en monitoring), in het bijzonder m.b.t. het portfoliomanagement met de strategische projecten, en de strategische cyclus.

U neemt actief deel aan stafvergaderingen.

U rapporteert proactief, kort en helder aan de directeur strategie en organisatie. U meldt tijdig knelpunten en risico’s binnen de organisatie.

U draagt algemeen bij tot de doelstellingen van de directie.

Werkgever

Context

 

U stuurt een dienst aan die bestaat uit 4 kwaliteitsauditeurs die audits uitvoeren in het volledige opvangnetwerk, 2 stafmedewerkers kwaliteit die o.a. instaan voor het kwaliteitsnetwerk en de strategische KPI, en 2 stafmedewerkers organisatiebeheersing.

 

(Meer informatie over Fedasil vind je op www.fedasil.be)

http://www.fedasil.be

Competenties

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring 

 

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet de kandidaat houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau en beschikken over minimum 6 jaar relevante professionele ervaring.

Onder relevante professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in minstens twee van de drie beschreven domeinen die samen ten minste 6 jaar bedragen.

 

Het aansturen van een team;

Het resultaatgericht werken o.b.v. afgestemde doelstellingen en werkmethoden;

Het leiden van vergaderingen en projectgroepen en beheren van partnernetwerken.

 

Technische en algemene vaardigheden

Algemene vereisten

 

U beschikt over goede analytische vaardigheden, u kunt de informatie beoordelen op een kritische manier en bent in staat om op een gestructureerde manier beslissingen te nemen.

U hebt kennis van asiel, migratie en opvang van asielzoekers, of u kan zich snel in deze materie inwerken.

U bent communicatief, diplomatisch en resultaatsgericht in de samenwerking met de interne diensten en de partners. U kan op een eenvoudige en klantvriendelijke manier doelstellingen vertalen naar deze diensten.

U kan vergaderingen leiden en toewerken naar een consensus. U kan werk- en projectgroepen leiden.

U kan een ondersteunende en coachende rol opnemen ten aanzien van interne diensten die verbeteracties opzetten m.b.t. de kwaliteit van opvang.

U werkt autonoom en nauwgezet.

U werkt resultaatsgericht door uw doelstellingen en werkmethode af te stemmen op deze van de collega’s binnen de eigen en andere directies.

U kan prioriteiten stellen en de doelstellingen van de dienst afstemmen op de noden van de organisatie, de bewoner staat daarbij centraal voor u.

U handelt integer en loyaal, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, u respecteert de vertrouwelijkheid.

U kan bruggen bouwen, en stelt klantvriendelijkheid voorop.

U bent in staat om een team van stafmedewerkers aan te sturen, te coachen en te motiveren.

U bent beschikbaar voor uw collega’s over uw expertisegebied. U respecteert deadlines en bent stressbestendig.

 

Technische vereisten

 

U heeft een grondige kennis van het Officepakket.

U heeft goede redactionele vaardigheden, u kan kort en helder uw boodschap brengen, ook tijdens presentaties.

 

Algemene competenties voor medewerkers van de federale overheid

 

ORGANISEREN: Proactief zetten van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd.

Medewerkers ontwikkelen: Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling)

Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

ADVISEREN: Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensband met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. 

 

Troeven

 

Terreinkennis van de opvang biedt een meerwaarde.

Eerdere ervaring met instrumenten van kwaliteitsmanagement (bv. tevredenheidsenquêtes, dashboards) zijn een troef.

U werkt in een tweetalige omgeving. Een goede kennis van het Nederlands/Frans is gewenst.

Goede kennis van het Engels is een pluspunt.

Aanbod

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Categorie A: administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Voordelen

 

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek en een schriftelijke test, en zal doorgaan in juni 2024. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Mateus Bontor (selectieverantwoordelijke) per mail: mateus.bontor@fedasil.be

Solliciteren

Dien uw kandidatuur uiterlijk op 31/05/2024 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat u online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien u het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet u een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be of www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

U moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet u het bewijs toevoegen dat u geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als u weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet u de gepaste documenten voorleggen wanneer u weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap heeft, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.