6 Operationele assistenten voor de 24/7-permanentie SitCen (m/v/x)

safe.brussels

Selectiecode

XNC24255

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Beschrijving van de activiteiten

Binnen een permanentie sta je in voor het 24/7 monitoren van en rapporteren over manifestaties, evenementen en incidenten om de autoriteiten verantwoordelijk voor het crisisbeheer correct te informeren, te ondersteunen en zo de gewestelijke veiligheid te versterken.

In dat verband ben je belast met de volgende taken:

·        Je monitort, ontvangt, verzamelt en analyseert informatie en verspreidt deze tijdig (24/7):

o   Permanente opvolging van de actualiteit via de verschillende beschikbare kanalen (media, sociale media).

o   Ontvangst, eerste analyse, bijkomende informatiegaring en verspreiding van informatie/richtlijnen/instructies en analyses afkomstig van of ter attentie van partners, met name veiligheids-, interventie- en hulpdiensten, federale, gewestelijke en lokale autoriteiten, internationale organisaties enz.

 

·        Je ondersteunt het crisisbeheer van de bevoegde overheid:

o   Je staat in voor de controle van de werking van de beschikbare technische middelen in het gewestelijk crisiscentrum en het ondersteunen van de partners bij het gebruik van het gewestelijk crisiscentrum en van zijn middelen.

o   Je ondersteunt de hoge ambtenaar door het bieden van administratieve en operationele bijstand: telefonische contact opnemen, procedures opvolgen en uitvoeren, verslagen opmaken, kaarten opmaken, tools gebruiken in het crisisbeheer, tijdslijnen opmaken ….

 

·        Je ondersteunt de optimalisering van de werking van de 24/7-permanentie:

o   Op verzoek van de hiërarchie verleen je technische, logistieke en administratieve ondersteuning tijdens vergaderingen.

o   Je staat in voor de opmaak van procedures.

o   Je staat in voor het beheer van contactgegevens en het up-to-date houden van databanken.

Aanvullende informatie:

Interne contacten

Alle directies van safe.brussels en de hoge ambtenaar.

Externe contacten

De FOD Binnenlandse Zaken (Nationaal Crisiscentrum), de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle lokale en federale actoren die belast zijn met de planning en het beheer van veiligheid.

Graad van autonomie

Je beschikt over een bepaalde autonomie, maar moet de mening van je overste vragen alvorens beslissingen te nemen. Je deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde dienst met een derde (meerdere, collega of andere dienst).

Werkcontext

Je werkt binnen roterende teams die 24 uur per dag en 7 dagen per week actief zijn. Je moet dus bereid zijn om dag-, nacht- en weekendshifts op te nemen.

In de praktijk zullen de 24/7-permanentieteams (6 teams van 3 personen) werken in een wachtdienstshift van 12 uur en een ondersteunende shift van 7 uur volgens een van tevoren opgestelde planning waarin een rustperiode van 72 opeenvolgende uren per week wordt opgenomen.

Je ontvangt je uurregeling voor het volledige jaar bij je indiensttreding.

Voorbeeld van weekplanning vooreen team:

Dag 1 – Permanentie overdag

Van 7.00 tot 19.15 uur

Dag 2 – Permanentie voor ondersteuning

Wachtdienst ter ondersteuning volgens 3 uurregelingen:
*7.00 – 14.00 uur

*12.00 – 19.00 uur

*Versterking tijdens de nacht

Dag 3 – Permanentie tijdens de nacht

Van 19.00 tot 7.15 uur

Dagen 4, 5, 6

RUST

Dag 7 – Permanentie overdag

Van 7.00 tot 19.15 uur

enz.

Bij deze functie is telewerken niet mogelijk. Ze wordt uitsluitend op kantoor uitgevoerd.

Werkgever

‘Voor een veilig Brussel’, het is meer dan een simpele slogan. Het is de leidraad van alle acties die safe.brussels uitrolt. Het staat symbool voor het voornemen van alle teams binnen safe.brussels om, samen met de talloze partners, een veilig en sereen kader uit te bouwen voor iedereen die verblijft in het Brussels Gewest: de pendelaars, de toeristen en de inwoners. In de praktijk komen we onze belofte na door het ontwikkelen en ondersteunen van allerhande projecten, door de coördinatie van de samenwerkingsverbanden en door een grondige analyse en permanente monitoring van het veiligheidsniveau.

Safe.brussels wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Wat is het doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen. Safe.brussels vervult zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brussels Gewest. Safe.brussels zorgt voor samenhang en complementariteit door hen met elkaar in verbinding te brengen in de zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte, tot crisisbeheer of opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met het federaal, gewestelijk en lokaal niveau, definieert safe.brussels bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Het opzet van safe.brussels is niet om de bestaande instanties te vervangen maar wel om een meerwaarde te bieden op supralokaal en gewestelijk niveau.

Al van bij de oprichting wordt de aanpak van safe.brussels gekenmerkt door een partnergerichte en transversale benadering. Een strategie die wordt uitgerold en in praktijk gebracht via verschillende projecten in samenwerking met de spelers van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die vertegenwoordigd zijn in het Brussels Gewest, om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen en dit op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

De waarden van safe.brussels zijn een fundamentele pijler van de organisatie. Onderstaande waarden werden gedefinieerd en gekozen door een interne werkgroep:

 • integriteit,
 • respect,
 • voortdurende verbetering,
 • solidariteit,
 • loyaliteit.

Safe.brussels bestaat uit 4 directies:

·        Directie Organisational Support;

·        Directie Partnerships;

·        Directie Observatory;

·        Directie Operations.

 

Je zal tewerkgesteld zijn bij de directie Operations die als opdracht heeft om de minister-president en de hoge ambtenaar te ondersteunen in hun respectievelijke bevoegdheden inzake openbare orde en civiele veiligheid en hen bijstaat in hun crisisbeheer. De directie Operations bestaat uit de cel Crisismanagement die instaat voor onder meer de opmaak van noodplannen, het Situation Center dat de klok rond de veiligheidssituatie op het gewestelijk grondgebied monitort en de cel Weapons & Explosives die verantwoordelijk is voor de afgifte van wapendrachtvergunningen. Je maakt deel uit van het Situation Center (SitCen).

Meer informatie vind je hier:

https://safe.brussels/nl/home-nl 

https://crisiscentrum.be/nl/wat-doen-overheden

https://safe.brussels/fr/home

Competenties

Vereist diploma

 •  Diploma hoger onderwijs van de 1e cyclus (bv. graduaatsdiploma, professioneel bachelordiploma, kandidaatsdiploma, academisch bachelordiploma, brevet van hoger onderwijs van de 1e cyclus) uitgereikt door een Belgische hogeschool, school voor sociale promotie of universiteit na minstens 2 of 3 jaar studie.

Beroepservaring

Er is geen beroepservaring vereist voor deze functie. Je krijgt de nodige begeleiding bij je indiensttreding.

Troef

 •         Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is de kennis van de tweede landstaal een troef.
 •         Beroepservaring in een vergelijkbare functie (hetzij op het gebied van permanentie, zoals Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp(DBDMH) /Informatie en Coördinatiecentrum  (ICC), hetzij op het gebied van algemene veiligheid) is een troef.

Je vindt alle belangrijke informatie over deze selectieprocedure (kwalificaties, ervaring, vaardigheden, belangrijke data, etc.) in het selectiereglement (zie selectieprocedure)

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan

 

Aanbod

Wij bieden

Er zijn 6 vacante plaatsen bij de Cel SitCen van de Directie Operations van safe.brussels (40, de Lignestraat , 1000 Brussel). Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B1) met de bijhorende weddeschaal (B101). De minimum aanvangswedde bedraagt 33588,99€  (bruto jaarsalaris zonder dienstanciënniteit, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Specifieke toelagen:

 •       Elke permanentie van 12 uur geeft recht op een forfaitaire toelage van 4 uur tussen 7.30 et 19.30 uur, en van 5 uur voor nachtprestaties (tussen 19.30 en 7.30 uur).
 •       Het bedrag per gepresteerd uur wordt vastgesteld op 1/1850e van het basissalaris, eventueel vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage en/of de toelage voor het uitoefenen van een hoger ambt.
 •       Daarnaast wordt een verantwoordelijkheidstoeslag van € 1.365 toegekend aan personeelsleden die bij het SitCen werken volgens een 24/7-permanentiesysteem, geïndexeerd op spilindex 138,01. De uitbetaling van deze toelagen vindt op het einde van elke maand plaats.
 • De forfaitaire toelage wordt alleen toegekend aan de personeelsleden die in het 24/7-permanentiesysteem zijn toegewezen aan het SitCen en op voorwaarde dat ze daadwerkelijk 12 uur werken.
 • Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor geldelijke anciënniteit (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken). Onder voorbehoud van de lopende onderhandelingen, kunnen specifieke toelagen worden toegekend rekening houdend met de werktijden en de verantwoordelijkheden die bij deze functie horen.

Aanvullende voordelen:

 • Mogelijkheid om een taalpremie te ontvangen (€ 600, € 2.400 of € 3.200 per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het behaalde taalcertificaat).
 • Maaltijdcheques van een waarde van € 8/gepresteerde dag.
 • Gratis abonnement voor de trein en De Lijn/TEC voor woon-werkverkeer. 
 • Gratis MIVB-abonnement.
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen (35 cent/km).
 • Verscheidene sociale voordelen.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Eindejaarspremie.
 • 35 verlofdagen per jaar.

 

       Generieke aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, om in dienst te treden - op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je dient Belg te zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan die van je diploma, dien je over een taalcertificaat artikel 7 te beschikken dat overeenstemt met je diploma.
 • Je dient gedrag te vertonen dat voldoet aan de vereisten van de functie.
 • Je moet de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Je moet houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

     Specifieke aanstellingsvoorwaarden

 • Je hebt een veiligheidscontrole en veiligheidsonderzoek (of een ander soort noodzakelijke controle) ondergaan of bent bereid dit te doen overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, met als doel het bekomen van een veiligheidsmachtiging van het vereiste niveau.
 • De aflevering van een positief veiligheidsadvies en vervolgens van een veiligheidsmachtiging voor het vereiste niveau van je functie (National Zeer geheim - EU Zeer geheim – NATO Zeer geheim) door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), zijn absoluut noodzakelijke voorwaarden om deze functie te kunnen uitoefenen: je zal je functie maar kunnen behouden wanneer je het vereiste veiligheidsniveau behaalt en behoudt.
 • Vormvereisten: je bent bereid om een veiligheidscontrole en veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Meerderjarige personen die onder je dak verblijven, zullen op de hoogte worden gesteld dat ze ook een veiligheidsonderzoek zullen ondergaan, op voorwaarde dat ze hun goedkeuring hiervoor geven. De gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden, worden beschreven in artikel 22 sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 betreffende de veiligheidscontrole en in artikel 19 van de wet inzake de veiligheidsmachtiging.
 • Indien de wet van 11 december 1998 wordt gewijzigd, ben je bereid het eventuele nieuw soort controle dat wordt vooropgesteld te ondergaan.
 • Uw indiensttreding wordt alleen in aanmerking genomen als je je schriftelijk akkoord verklaart in het toelatingsformulier voor het veiligheidsonderzoek.

Procedure

Selectiereglement

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik hier ten laatste op 10/06/2024!

https://www.talent.brussels/nl/vacatures/safebrussels/6-operationele-assistenten-voor-de-247-permanentie-sitcen-mvx-151431

Extra info

Wij vinden het belangrijk dat het personeel van safe.brussels een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving: multicultureel en gevarieerd. Gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot selecties voor alle kandidaten garanderen is dus een evidentie. Wij zijn tegen discriminatie en streven naar diversiteit en inclusie binnensafe.brussels.

We leven de principes van diversiteit en gelijke kansen na, tijdens alle stappen van de selectieprocedure. In het belang van transparantie en objectiviteit hebben we tijdens onze selectieprocedures enkel aandacht voor de evaluatie van de competenties van de kandidaat. Via neutrale en objectieve procedures, waken we erover dat huidskleur, etniciteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of ieder ander persoonlijk kenmerk geen enkele impact heeft op het testen evalueren van de toekomstige medewerk(st)ers.

Personen met een handicap, een stoornis of een ziekte en zwangere of zogende vrouwen mogen trouwens rekenen op redelijke aanpassingen van de selectietests en werkplekken.

Als je vragen hebt rond het diversiteitsbeleid kan je terecht bij het team HR:  HR@safe.brussels

 

REDELIJKE AANPASSING VAN DE SELECTIEPROCEDURE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Safe.brussels voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Als onderdeel van dit beleid streven we ernaar gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot onze selectieprocedures te garanderen voor kandidaten met een beperking/aandoening/ziekte, door redelijke aanpassingen aan te bieden zodat ze getest kunnen worden op hun vaardigheden in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor redelijke aanpassingen van de selectieprocedure