Assistent ICT voor de Raad van State (m/v/x)

Raad van State

Selectiecode

XNS24007

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Raad van State organiseert een vergelijkende selectie met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve voor statutaire assistenten ICT met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Je wordt aangeworven om in te staan voor de installatie, het onderhoud en de controle van de hardware, het netwerk en de informaticatoepassingen, teneinde aan de gebruikers diensten te leveren die beantwoorden aan de vooropgestelde vereisten zodat zij in optimale omstandigheden kunnen werken.

Je zal ook moeten overleggen en communiceren met de business om procedures en handleidingen voor gebruikers op te stellen, en je zal meewerken aan de inventarisatie van IT-apparatuur in samenwerking met de stafdienst budget & beheer.

Resultaatgebieden

Als informaticatechnicus:

De pc’s van interne gebruikers installeren en informatica-uitrusting (software, veiligheidsvoorzieningen...) aanwenden teneinde de gebruikers in staat te stellen hun werk te verrichten met adequaat materiaal.

Voorbeelden van taken

 • software op de pc's installeren en configureren
 • de verbinding van de pc's met het netwerk tot stand brengen
 • de organisatie van examens technisch ondersteunen

Als medewerker IT-support:

De gebruikers ondersteunen op het gebied van PC-toepassingen (Windows/bureautica) en van de specifiek door de Raad van State ontwikkelde toepassingen teneinde een correct en efficiënt gebruik van de toepassingen te waarborgen en de interne programma’s te verbeteren.

Voorbeelden van taken

 • de vraag van de gebruiker analyseren en, zo nodig, correct doorspelen naar een tweedelijnsmedewerker
 • de problemen in de gegevensbanken oplossen
 • batchprogramma's opstarten

Als beheerder van de informaticamiddelen:

De toegang tot de verschillende informaticatoepassingen beheren teneinde aan de gebruikers de informatie en de toepassingen aan te bieden die ze nodig hebben voor hun functie.

Voorbeelden van taken

 • een gebruikerscode toekennen en meedelen aan nieuwe gebruikers
 • de persoonlijke toegang tot de verschillende toepassingen registreren, opvolgen en updaten

Als medewerker netwerksupport:

Het informaticanetwerk van de organisatie mee beheren teneinde de gebruikers een performant informaticanetwerk te bieden.

Voorbeelden van taken

 • de configuratie van het netwerk up-to-date brengen en houden

Werkgever

Een wervingsreserve wordt aangelegd bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).

Als raadgevende en rechtsprekende instelling op de driesprong van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, dankt de Raad van State zijn bestaan in hoofdzaak aan de wil van de wetgever om voor alle natuurlijke en rechtspersonen een doeltreffend beroep open te stellen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.

Het schorsen en vernietigen van administratieve handelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels zijn dan ook belangrijke bevoegdheden van de Raad van State.

De bescherming tegen administratieve willekeur is echter niet de enige opdracht van de Raad. Hij vervult tevens de taak van adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied.

De Raad van State is eveneens cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges.

http://www.raadvst-consetat.be

Competenties

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met het oplossen van problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je bent bereid en in staat om in een tweetalige omgeving te werken.

Technische competenties

Je hebt een goede kennis van de procedures voor het installeren en updaten van Windows omgevingen, evenals basiskennis van netwerken en printers. Je hebt enige ervaring met het configureren van een Microsoft 365 omgeving en een Outlook client.

Je bent bereid om de te installeren apparatuur te vervoeren en bent niet bang voor dit fysieke werk.

Je hebt goede schriftelijke en verbale communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Diplomavereisten op de uiterste inschrijvingsdatum

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud als je :

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België :
  Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij Naric Vlaanderen en bezorg het aan de Raad van State.
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands :
  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Werkenvoor.be om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven voor die taaltest.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?

Informeer bij de stafdienst Personeel & Organisatie van de Raad van State per email naar P&OInfo@raadvanstate.be.

2. EN je hebt minstens 4 jaar ervaring die bijzonder nuttig is voor de functie in de zin van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

In toepassing van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, word je aangeworven als assistent ICT (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C2.

Loon

Aanvangswedde: tussen € 33.258,53 en € 52.790,57 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index (2,0399), reglementaire toeslagen niet inbegrepen). Na 5 jaar kan de assistente ICT de weddenschaal C3 bereiken van € 37.060,80 tot € 57.005,01.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • diverse sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar minimum en 12 compensatiedagen voor flexibiliteit

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • aan de dienstplichtwetten hebben voldaan
 • zich niet persoonlijk bevinden in een toestand van belangenconflict.

Procedure

Selectietesten

1. Controle van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt tot de selectie toegelaten op voorwaarde dat je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een schriftelijke motivering, vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma hebt toegestuurd.

Kandidaturen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

2. Functiespecifiek examen – gesprek duurtijd ongeveer 45 minuten

In het gesprek wordt gepeild naar de in het ‘Profiel’ vermelde competenties. Indien voorafgaand aan het gesprek van de kandidaten wordt gevraagd een casestudy schriftelijk voor te bereiden, zal tijdens het gesprek tevens de door de kandidaat voorgestelde oplossing worden besproken.

Aan de hand van dit gesprek zal tevens de motivatie en de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de eisen van de functie, worden beoordeeld.

Je curriculum vitae zal tijdens het interview als aanvullende informatie worden gebruikt.

Om te slagen, moet je ten minste 12 punten op 20 scoren.

Solliciteren

Je kunt je kandidatuur indienen tot en met 26 februari 2024.

LET OP: voor deze aanbieding kun je je NIET online inschrijven op "Werkenvoor.be".

Stuur ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum je schriftelijke motivering, curriculum vitae en kopie van het diploma per e-mail naar P&OInfo@raadvst-consetat.be. Je krijgt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van een medewerker van de stafdienst P&O. Zo niet, hernieuw dan je zending.

Gelieve ook een kopie van je identiteitskaart (of enig ander document waaruit je nationaliteit blijkt) bij je kandidatuur te voegen.

Documenten die naar een ander adres worden gestuurd, worden niet in aanmerking genomen.

Op straffe van nietigheid, moeten bij je kandidatuur worden gevoegd:
• een schriftelijke motivering;
• een curriculum vitae;
• een kopie van het vereiste diploma;

Zo niet, wordt je kandidatuur niet in aanmerking genomen!