Attaché P&O voor de Raad van State (m/v/x)

Raad van State

Selectiecode

XNS24009

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Raad van State organiseert een vergelijkende selectie met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve voor Nederlandstalige statutaire attachés P&O met een geldigheidsduur van 5 jaar.

De Raad van State wenst een attaché aan te werven voor de stafdienst Personeel & Organisatie, met de bedoeling de stafdirecteur P&O en de beheerder te ondersteunen bij het voeren van een performant HR- en organisatiebeleid.

De stafdienst P&O is een tweetalige dienst en als Nederlandstalig diensthoofd ervan, geef je rechtstreeks leiding aan 4 tot 5 medewerkers en werk je nauw samen met het Franstalig diensthoofd.

Als HR-verantwoordelijke sta je, in overleg met de stafdirecteur P&O, in voor de rekrutering en ontwikkeling van het personeel door o.m. de personeels- en opleidingsbehoeften te screenen en selecties en opleidingsactiviteiten te organiseren.

Ook begeleid je of werk je mee aan P&O-projecten, zowel overkoepelende (in samenwerking met de FOD BOSA, bvb. PersoPoint) als interne (o.m. op het vlak van welzijn, communicatie, evaluatie en regelgeving).

Als specialist inzake personeelsaangelegenheden in de ruime zin, fungeer je als aanspreekpunt van de dienst voor vragen m.b.t. het personeelsstatuut, het arbeidsreglement en het arbeids- en ambtenarenrecht, zie je toe op de specifieke loopbanen van het administratief personeel en de ambtsdragers van de Raad van State en bereid je de beslissingen voor inzake personeelszaken.

Werkgever

Een wervingsreserve wordt aangelegd bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).

Als raadgevende en rechtsprekende instelling op de driesprong van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, dankt de Raad van State zijn bestaan in hoofdzaak aan de wil van de wetgever om voor alle natuurlijke en rechtspersonen een doeltreffend beroep open te stellen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.

Het schorsen en vernietigen van administratieve handelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels zijn dan ook belangrijke bevoegdheden van de Raad van State.

De bescherming tegen administratieve willekeur is echter niet de enige opdracht van de Raad. Hij vervult tevens de taak van adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied.

De Raad van State is eveneens cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges.

http://www.raadvst-consetat.be

Competenties

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van beschikbare informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je bent bereid en in staat om in een tweetalige omgeving te werken.

Technische competenties

Je beschikt over een zeer goede kennis van de sociale wetgeving, van het statuut van de ambtenaren en van de verschillende facetten van HR-management (aanwerving, opleiding, evaluatie, promotie, communicatie, welzijn, enz.).

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Je beheerst de standaard informaticahulpmiddelen (Word, Excel, PowerPoint, …).

Redeneervaardigheden

Abstract, verbaal en numeriek redeneervermogen

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Diplomavereisten op de uiterste inschrijvingsdatum

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud als je :

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België :
  Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij Naric Vlaanderen en bezorg het aan de Raad van State.
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands :
  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Werkenvoor.be om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven voor die taaltest.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?

Informeer bij de stafdienst Personeel & Organisatie van de Raad van State per email naar P&OInfo@raadvanstate.be.

2. EN je hebt minstens 4 jaar ervaring die bijzonder nuttig is voor de functie in de zin van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Deze ervaring moet opgedaan zijn in het domein van human resources en in een personeelsafdeling, bij voorkeur in de publieke sector.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

In toepassing van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, word je aangeworven als bestuurlijk attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A2 (tussen 4 en 8 jaar bijzonder nuttig ervaring) of A3 (9 jaar of meer bijzonder nuttig ervaring).

Loon

Aanvangswedde: A2 tussen € 52.419,31 en € 81.353,25, A3 tussen € 59.430,45 en € 88.364,39 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index (2,0399), reglementaire toeslagen niet inbegrepen). Na 8 jaar (A2) of 3 jaar (A3) kan de bestuurlijk attaché de weddenschaal A4 bereiken van € 66.702,69 tot € 93.978,19.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • diverse sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerken tot drie dagen per week
 • maandelijkse vergoeding voor telewerk- en kantoorkosten van ongeveer € 50
 • 26 dagen verlof per jaar minimum en 12 compensatiedagen voor flexibiliteit

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • aan de dienstplichtwetten hebben voldaan
 • zich niet persoonlijk bevinden in een toestand van belangenconflict.

Procedure

Selectietesten

1. Controle van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt tot de selectie toegelaten op voorwaarde dat je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een schriftelijke motivering, vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma hebt toegestuurd.

Kandidaturen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

2. Functiespecifiek examen – schriftelijke oefening en gesprek – duurtijd ongeveer 2 uur 30

Tijdens het examen wordt gepeild naar de in het ‘Profiel’ vermelde competenties. Er wordt voorafgaand aan het gesprek van de kandidaten gevraagd een schriftelijke oefening uit te voeren, die tijdens het gesprek zal worden voorgesteld.

Aan de hand van dit gesprek zal tevens de motivatie en de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de eisen van de functie, worden beoordeeld.

Je curriculum vitae zal tijdens het interview als aanvullende informatie worden gebruikt.

Om te slagen, moet je ten minste 12 punten op 20 scoren.

Solliciteren

Je kunt je kandidatuur indienen tot en met 28 februari 2024.

LET OP: voor deze aanbieding kun je je NIET online inschrijven op "Werkenvoor.be".

Stuur ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum je schriftelijke motivering, curriculum vitae en kopie van het diploma per e-mail naar P&OInfo@raadvst-consetat.be. Je krijgt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van een medewerker van de stafdienst P&O. Zo niet, hernieuw dan je zending.

Gelieve ook een kopie van je identiteitskaart (of enig ander document waaruit je nationaliteit blijkt) bij je kandidatuur te voegen.

Documenten die naar een ander adres worden gestuurd, worden niet in aanmerking genomen.

Op straffe van nietigheid, moeten bij je kandidatuur worden gevoegd:

 • een schriftelijke motivering;
 • een curriculum vitae;
 • een kopie van het vereiste diploma.

Zo niet, wordt je kandidatuur niet in aanmerking genomen!