Aanwerving van een statutair attaché ICT (niveau A) (m/v/x)

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Selectiecode

XNS24013

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als attaché ICT maak je deel uit van de administratie van het Vast Comité I. Je verzorgt er samen met een collega ICT volgende taken:

−     Als systeem-/netwerkbeheerder controleer en verzeker je het onderhoud van de ICT-netwerken teneinde de prestaties en de stabiliteit ervan te waarborgen. Je beheert de toegangen tot en de bewegingen op de netwerken teneinde de veiligheid van de netwerken en de gegevens die er zich op bevinden te waarborgen. Je verzorgt het dagelijks beheer van de netwerken teneinde de goede werking te garanderen. Je staat in voor het ontwikkelen, uitbreiden en aanpassen van het netwerk teneinde de toegankelijkheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het technisch ICT-platform te waarborgen. Voorbeelden van taken zijn:

 • Configureren van de servers en werkposten;
 • Installeren, updaten en testen van de verschillende taken en routines die verband houden met het netwerk;
 • Controleren en opvolgen van de verschillende toegangsniveaus van de gebruikers;
 • Waken over de registratie van de gegevens door het implementeren van een planning van back-upsystemen en het archiveren van de verrichtingen;
 • Uitvoeren van routinetaken die verband houden met het beheer van ICT-netwerken;
 • Uitwerken en uitbreiden van de architectuur van het netwerk rekening houdend met de vastgelegde standaarden en het budget

−     Als projectleider/verantwoordelijke instaan voor de implementatie van een instrument (project, dienst, ICT-materiaal) en de verspreiding ervan bij de vastgelegde gebruikers in samenwerking met de verantwoordelijken en de leveranciers teneinde het gebruik van het instrument binnen het Comité mogelijk te maken.  Voorbeelden van taken zijn:

 • De aanvankelijke aanvraag analyseren door te verduidelijken wat gevraagd wordt;
 • Het geschikte instrument en de geschikte uitvoerders zoeken in functie van het budget;
 • Toezien op de naleving van de regels en de normen die van kracht zijn tijdens de uitwerking van het instrument;
 • De vooruitgang van de uitvoering/levering opvolgen;
 • Het instrument evalueren en eventueel wijzigingen aanbevelen;

−     Als analist definiëren van de technische/functionele specificaties voor applicaties om in te schatten welke ICT-middelen nodig zijn teneinde een oplossing voor te stellen die aangepast is aan de noden van het Comité. Voorbeelden van taken zijn:

 • Vergaderingen organiseren met de diensten die vragende partij zijn, om hun verwachtingen te kennen ten opzichte van een applicatie;
 • De technische vereisten voor het opstellen van een bestek specificeren;
 • De onderhandelingen met de leveranciers opvolgen;
 • Verbeteringen aan de procedure voorstellen op basis van uw ervaring en expertise;
 • Inlichtingen inwinnen bij de leveranciers over de mogelijkheden van bepaalde applicaties;

−     Als verantwoordelijke (van het systeem, het netwerk, de toepassing) meewerken aan de realisatie, de werking en het onderhoud van de applicaties teneinde de continuïteit van de applicaties en hun implementatie te waarborgen. Voorbeelden van taken zijn:

 • Instaan voor de compatibiliteit van de nieuwe applicaties met de oude;
 • Instaan voor de interne kennisoverdracht als het werk wordt uitgevoerd door externe leveranciers;
 • Toezien op de naleving van de budgetten die voorzien zijn voor de uitvoering van bepaalde applicaties;
 • De geleverde applicaties (diensten, materiaal, enz.) in ontvangst nemen;

−     Als helpdesk bieden van bijstand aan de gebruikers van de informaticamiddelen teneinde hen toe te laten de geleverde middelen (diensten, materiaal) op een efficiënte en correcte manier te gebruiken. Voorbeelden van taken zijn:

 • Ondersteuning bieden aan de gebruikers;
 • Onvoorziene computerproblemen oplossen;
 • Eventuele klachten van gebruikers ontvangen;

 −    Als medewerker aankoop en budget mee instaan voor de invulling van het vooraf bepaalde budget van de informaticadienst teneinde de opgelegde financiële ruimte optimaal te benutten en niet te overschrijden.  Voorbeelden van taken zijn:

 • Een volgorde van prioriteiten van de behoeften voor het komende jaar voorstellen;
 • Zorgen voor een evenwicht tussen de behoeften en de geïmpliceerde kosten;
 • Instaan voor de technische en functionele analyse die realistisch is in termen van budget;
 • Uitvoeren en aanleveren van ramingen van de activiteiten in termen van de budgettaire behoeften (systeem, netwerk, hardware of software);

−     Als kennisbeheerder opvolgen van de evoluties in het vakdomein en van de beschikbaarheid van de informatiebronnen, alsook interne dossiers opvolgen en externe contacten onderhouden teneinde gepaste oplossingen te kunnen voorstellen voor informatievragen van gebruikers. Voorbeelden van taken zijn:

 • De technologische evoluties volgen via contacten met de leveranciers;
 • Bijblijven door zelfstudie of via contacten met collega’s;
 • De van kracht zijnde reglementeringen opvolgen (INFOSEC);

Werkgever

Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I) heeft als opdracht toezicht uit te oefenen op de Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid bij de Krijgsmacht (ADIV). Samen met andere toezichtsorganen oefent het eveneens een controle uit op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en op de gemeenschappelijke gegevensbanken. Verder is het Vast Comité I belast met het voorzitterschap en de griffie van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen (een administratieve rechtbank). Als bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit ziet het Vast Comité I tot slot toe op de naleving van de regels inzake privacybescherming en bescherming van persoonsgegevens bij tal van diensten en personen die gegevens verwerken in het kader van de nationale veiligheid.

Het Vast Comité I is samengesteld uit een college van drie raadsleden. Dit college wordt in zijn opdrachten bijgestaan door een administratie die onder leiding staat van de griffier.

https://www.comiteri.be

Competenties

Technische competenties:

De kandidaat moet over de volgende technische competenties beschikken:

−     Kennis van Micro Focus producten zoals Open Enterprise Server (eDirectory, ...), ZENworks, GroupWise, Filr, iPrint;

−     Kennis van besturingssystemen:

 • SUSE Linux Enterprise Server;
 • Microsoft Windows 10 et 11;
 • Microsoft Windows Server 2019 et 2022;
 • MS Exchange;
 • Kennis van MS Sharepoint of ander DMS is een pluspunt;
 • Kennis van MS Intune.

−     Kennis van virtualisatiesystemen zoals VMware;

−     Kennis van back-upsystemen zoals SEP Sesam;

−     Oplossingen voor netwerkopslag en Fiber Channel ;

−     Netwerkdiensten zoals DNS, Anti-Spam, Anti-Virus, Firewall, VPN, SIEM;

−     Kennis van databanken (MariaDB, PostgreSQL);

−     Kennis van Cisco IOS, Juniper Junos;

−     Beheer SSL-certificaten;

−     Scripttalen (Perl, PowerShell, Bash).

Vereisten:

De kandidaat moet de volgende voorwaarden vervullen:

-        houder zijn van een Belgisch diploma van master of licentiaat, bij voorkeur in het domein van ICT;

-        relevante ervaring in ICT hebben in een overheidsdienst of de private sector;

-        in deze functie een grondige kennis en ervaring verworven hebben van netwerkbeheer en projectmanagement;      

-        goede kennis hebben van MS Office,

-        Belg zijn en in België een woonplaats hebben sinds minstens tien jaar,

-        van onberispelijk gedrag zijn en genieten van de burgerlijke en politieke rechten,

-        een goede actieve en passieve kennis van de tweede landstaal hebben (een taalattest SELOR strekt tot aanbeveling),

-        een goede kennis van het Engels hebben,

-        een degelijke basiskennis hebben van overheidsstructuren en interesse hebben voor actualiteit en maatschappelijke vraagstukken.

De kandidaat stelt zich akkoord om, voorafgaand aan de deelname van de selectie, te worden onderworpen aan een veiligheidsverificatie.

De kandidaat kan enkel benoemd worden tot de stage en, navolgend, tot de vaste betrekking indien hij/zij een veiligheidsmachtiging heeft verkregen van het niveau “zeer geheim” (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Profiel

 De kandidaat:

-      beschikt over een kritische ingesteldheid,

-      is dynamisch en heeft zin voor initiatief,

-      kan op een integere wijze met gevoelige/geclassificeerde informatie omspringen,

-      is uiterst discreet en leeft nauwgezet de veiligheidsvoorschriften na, ook in het privéleven,

-      respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid,

-      beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en is in staat helder en in toepasselijke en begrijpelijke taal te communiceren,

-      kan zowel zelfstandig als in team werken,

-      grijpt de kansen aan om de werking van de dienst te optimaliseren,

-      kan zich inschrijven in de finaliteit van de opdrachten van het Vast Comité I.

Aanbod

Aanbod (onder voorbehoud van een daadwerkelijke aanwerving): de rechten en plichten van het administratief personeel worden geregeld volgens het statuut van de leden van het administratief personeel van de Vaste Comités I en P (BS 3 september 2002) en het arbeidsreglement.

Op 1 februari 2024 ontvangt een attaché een geïndexeerde bruto maandelijkse aanvangsvergoeding van 5.677,72€. De omvang en de aard van de beroepservaring die in een overheidsdienst, in het onderwijs of in de private sector werden opgedaan, zijn bepalend voor de bepaling van het definitieve aanvangssalaris. Tijdens een loopbaan in het Comité worden tweejaarlijkse verhogingen toegekend op basis van de verworven anciënniteit. Bovendien ontvangt het administratief personeel maaltijdcheques en een vergoeding voor het woon-werkverkeer. Het personeel kan eveneens genieten van een hospitalisatieverzekering, een verzekering voor medische kosten, een verzekering gewaarborgd inkomen en een schooltoelage voor elk schoolgaand kind tussen 6 en 25 jaar.

Het is mogelijk om telewerk te verrichten in functie van de noodwendigheden van het Comité.

Er wordt erop gewezen dat het statuut, het arbeidsreglement en andere toegekende voordelen in een later stadium kunnen worden gewijzigd door de tenuitvoerlegging van een door de Kamer van volksvertegenwoordigers gewenst synergiebeleid dat de volle steun geniet van het Vast Comité I.

Naast het financiële aspect, biedt het Comité een betrekking aan in een interessante sector die in volle evolutie is en ten dienste van het algemeen belang.

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stadia die elk beslissend zijn voor deelname aan een volgende ronde.

 1. Onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidatuur;
 2. Selectie op basis van de kandidaatstelling met als criteria de overeenkomst met de voornoemde vereisten, inzonderheid de nuttige ervaring en kennis, de technische competenties en de taalkennis. Ook de volledigheid en de presentatie van het dossier worden in aanmerking genomen. De selectie zal gebeuren door de selectiecommissie voorgezeten door de griffier. De selectiecommissie zal het aantal kandidaturen desgevallend beperken tot de twintig best geklasseerde op basis van het ingezonden dossier;
 3. De derde ronde bestaat uit een schriftelijke proef en een interview met de selectiejury. De schriftelijke proef handelt over de ICT-kennis en, in bijkomende orde, de algemene kennis, cultuur en taalkennis. Tegelijk worden de analytische, synthetische en redactionele kwaliteiten getest.
  Het interview met de selectiecommissie test de in de vorige alinea beschreven kennis. Onder meer de antwoorden van de schriftelijke proef worden nader bevraagd. Tevens wordt aandacht besteed aan de presentatie en de persoonlijkheid van de kandidaat en zijn/haar geschiktheid om zowel te werken in teamverband als individueel.
  Enkel de kandidaten die minstens 60% van de punten halen voor de derde ronde worden toegelaten tot de volgende fase. Rekening houdend met de resultaten van deze laatste test, doet de selectiecommissie het Comité, zijnde de drie raadsleden, een voorstel van rangorde van de deelnemende kandidaten volgens geschiktheid.
 4. Het Comité nodigt deze nuttig geklasseerde kandidaten uit voor een finale mondelinge proef. Op basis hiervan beslist het Comité de rangorde en de uiteindelijke aanwerving van de kandidaat

Benoemingsvoorwaarden

Kan benoemd worden voor de functie van boekhouder, de kandidaat die, indien voldaan aan de voornoemde toelatingsvoorwaarden:

-        In nuttige volgorde weerhouden is op het einde van de hierboven vastgelegde selectieprocedure;

-        Met voldoening een jaar stage vervuld heeft (deze periode kan indien nodig verlengd worden).

Wervingsreserve

De andere geslaagden zullen worden opgenomen in een wervingsreserve. Deze reserve is geldig voor een periode van twee jaar en kan eenmaal worden verlengd door het Vast Comité I.

Andere belangrijke informatie

Het Vast Comité I behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot aanwerving of samenstelling van een wervingsreserve indien zou blijken dat geen enkele kandidaat geslaagd kan worden verklaard.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 maart 2024. Belangstellenden richten hun kandidatuur per brief aan de griffier van het Vast Comité I, Leuvenseweg 48 bus 4 te 1000 Brussel (de postdatum geldt als bewijs). U kan ook per e-mail solliciteren, gericht aan info@comiteri.be.

De kandidaten vermelden bij hun inschrijving de motieven van hun kandidatuur en voegen ten minste het volgende toe:

-        een gedetailleerd curriculum vitae met een recente pasfoto,

-        een recent uittreksel uit het strafregister (posterieur aan deze publicatiedatum),

-        een kopie van uw diploma(`s),

-        alle andere nuttige documenten of referenties.

De toegelaten diploma's zijn deze die door de examenjury worden erkend van universitair onderwijs of gelijkgestelde diploma's afgeleverd door binnenlandse of buitenlandse overheden en die door nationale of gemeenschapsbepalingen of krachtens internationale overeenkomsten, verdragen of EU-recht als gelijkwaardig worden verklaard, desgevallend na advies van de bevoegde overheden.

Extra info

Om aangesteld te worden in deze functie, moet je de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Het Vast Comité I voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. Er wordt gezorgd voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten.