Nederlandstalig Rechtskundig griffier - statutaire (referentienummer 2024 B8/2/N) (m/v/x)

Gegevensbeschermingsautoriteit

Selectiecode

XNS24031

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna: het GBA) zal in de loop van de maand april-mei 2024 overgaan tot de statutaire aanwerving van een Nederlandstalige rechtskundig griffier (directieassistent) voor het Kenniscentrum.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op  30 april 2024 voldaan zijn. 

De gedetailleerde functiebeschrijving met o.a. de doelstellingen en de generieke en specifieke vaardigheden voor deze functie kan worden geraadpleegd op de website van de GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures

 

Doel van de functie

De functie bestaat uit het assisteren van de directeur van het Kenniscentrum van de GBA bij verschillende taken die betrekking hebben op de activiteiten van het Kenniscentrum.

Kerntaken

 • Assisteren van de directeur van het Kenniscentrum bij het beheer van aan het Kenniscentrum gerichte verzoeken om wetgevingsadviezen en machtigingsaanvragen;
 • Antwoorden opstellen voor advies- en machtigingsaanvragers met betrekking tot de ontvankelijkheid van aanvragen en antwoordtijden, afhankelijk van het type aanvraag en in overeenstemming met de beginselen die zijn uiteengezet in het adviesaanvraagformulier;
 • Beheren van relaties met andere instanties die advies verstrekken in aanvulling van de adviezen van het Kenniscentrum (bijv. Comité P, Comité I, Controleorgaan op de politionele informatie, Ocad)  deze taak wordt naar behoefte en op adhocbasis uitgevoerd;
 • De knowhow van de afdeling helpen organiseren: de zittingen bijwonen waar adviezen worden besproken  om bij te dragen aan de identificatie en beredeneerde indexering van de nieuwe standpunten;
 • Assisteren bij de voorbereiding van de zittingen van het Kenniscentrum (opstellen van de agenda en relevante documenten), opvolgen van agendapunten en van de notulen van zittingen in samenspraak met de verantwoorrdelijke juristen ;
 • Contacten met medewerkers van het Kenniscentrum en externe leden van het Kenniscentrum ivm de administratieve aspecten van de zittingen;
 • Documenten en informatie beheren die specifiek zijn voor de zittingen van het Kenniscentrum;
 • Dossiers invoeren en bijwerken in het Data Management Systeem (de directeur van het Kenniscentrum helpen om adviesaanvragen te beheren volgens het type aanvraag - federaal of regionaal - en de termijnen/beschikbare middelen);
 • De administratieve stroom van dossiers beheren en ze toewijzen aan de betrokken juristen; in afwachting van een verbeterde versie van het Data Management Systeem, dat het administratieve aspect van deze taak moet vergemakkelijken en verlichten, zal deze taak zelfstandig worden uitgevoerd met incidentele of back-up ondersteuning van de administratieve secretaris van het Kenniscentrum);
 • Voorbereiden dossiers ten behoeve van juristen, en eventueel redactie van de feitelijke elementen van dossiers;
 • Organiseren en instaan voor de opvolging van de teamvergaderingen;
 • Belangrijke interne informatie centraliseren;
 • Voortdurend interne administratieve methoden en processen evalueren om de kwaliteit ervan te verbeteren;
 • De agenda van de directeur van het Kenniscentrum en het team beheren;
 • Met de steun van de verantwoordelijke juristen de opvolging evalueren van de belangrijkste verstrekte adviezen in de wetgeving, om bij te dragen aan het jaarverslag.

Werkgever

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd. Zie voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 93 medewerkers.

Het Kenniscentrum van de GBA verstrekt wetgevingsadviezen aan de parlementen en federale en gefedereerde regeringen. Het Kenniscentrum is ook verantwoordelijk voor machtigingsaanvragen en stelt algemene aanbevelingen op voor zowel openbare als particuliere verwerkingsverantwoordelijken (bijv. gebruik van biometrische gegevens, gebruik van kieslijsten voor verkiezingspropaganda, enz.).

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Competenties

Specifieke kennis en vaardigheden

Over welke competenties, kennis en ervaring dient de functiehouder te beschikken ?

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma of een graduaat in de rechten;
 • Uitstekende kennis van de tweede landstaal (het bezit van een art. 12 Selor-diploma is een pluspunt);
 • Een goede kennis van het Engels.
 • Vlot gebruik van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en Powerpoint) ;
 • Goede mondelinge communicatietechnieken.
 • Uitstekende schrijfvaardigheden ;

Pluspunten:

Beschikken over basiskennis van de internationale en nationale regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is een pluspunt.

Aanbod

U wordt aangeworven in de Nederlandstalige taalrol in de graad van directieassistent met als bijbehorende schaal B8/1: EUR 23.785 - 41.742 (100 %) - Geïndexeerd (2,0399): EUR 48.519 - 85.149.

Relevante jaren ervaring zullen in rekening worden genomen.

 

Voordelen:

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een taalpremie;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een periode van 3 maanden);
 • Maaltijdscheques .
 • Toegang tot het restaurant voor het personeel van de Kamer;
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Procedure

De mondelinge proef (deels met schriftelijke voorbereiding) wordt georganiseerd voor een examencommissie van minstens drie personen. Voor deze proef dient een score gelijk aan of hoger dan 12/20 behaald te worden om te slagen.

Iedere geslaagde kandidaat wordt op een reservelijst met rangschikking van resultaten geplaatst. Deze reservelijst blijft 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden).

Er zij op gewezen dat de opgestelde reservelijsten ook kunnen worden geraadpleegd en gebruikt voor contractuele functies bij de GBA.

Solliciteren

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: 30 april 2024.

De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2024 B8/2/N) naar het volgende e-mailadres: HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden.

De kandidatuur is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat :

 • het referentienummer van het examen duidelijk wordt vermeld in de mail waarin u zich kandidaat stelt;
 • een afschrift van de voor het functieprofiel vereiste studiegetuigschriften of diploma’s wordt toegezonden. Uit deze stukken dient ook te blijken dat de kandidaat op de Nederandse taalrol kan ingeschreven worden (Voor meer informatie zie https://werkenvoor.be/nl/solliciteren/hoe-solliciteren/buitenlandse-en-anderstalige diplomas);
 • een curriculum vitae in de taal van de functie waarnaar u solliciteert wordt toegezonden;
 • een afzonderlijke nota wordt toegezonden waarin uw motivatie voor de geambieerde functie duidelijk en geargumenteerd blijkt, en uw beroepservaring wordt toegelicht. Deze nota moet worden opgesteld in de taal van de functie waarnaar u solliciteert.

 

Indien niet aan alle bovenstaande ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan, wordt de kandidatuur afgewezen.

 

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be..

De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures

Extra info

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor alle kandidaten.

Heeft u een handicap, stoornis of ziekte? Dan kunt u vragen om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure, ook als u niet over een geldig attest beschikt. Beschrijf uw handicap/stoornis/ziekte en geef aan welke aanpassingen u kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie, ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum, een passend attest met vermelding van uw naam en voornaam, en de code van het examen waaraan u wenst deel te nemen.