Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien

Wie zijn we?

Het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën is een onafhankelijke overheidsdienst die controletaken uitvoert op de overheidsuitgaven. We gaan na of alles wettelijk en volgens de regels verloopt en of uitgaven haalbaar en opportuun zijn. Daarbij staan efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid voorop. We voeren ook audittaken uit op uitgaven die (deels) komen van Europese fondsen.

Het Korps heeft een interfederaal karakter omdat het werkt voor de regeringen op federaal niveau én het niveau van de gemeenschappen en gewesten. We zijn een relatief kleine organisatie die het verschil maakt via onze werkmethodes, expertise, bekwame inspecteurs en onafhankelijke positie. We streven ernaar de regeringen en hoogste ambtenaren te adviseren op een hoogstaande, professionele manier.

Onze troeven

  • aanwerving in statutair dienstverband in de bijzondere graad van inspecteur van financiën, met bijhorende salarisschaal, een accreditatiepremie en een forfaitaire maandelijkse onkostenvergoeding
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • valorisatie van relevante ervaring, tot 7 jaar
  • optionele hospitalisatieverzekering aan voordelig tarief
  • soepele telewerkregeling van minimaal 3 dagen per week

Het Korps streeft naar een evenwichtige man-vrouwverhouding. Daarom moedigen we in het bijzonder vrouwelijke kandidaten aan om te solliciteren!

Aan de slag bij ons

Als inspecteur bij het Korps voer je controletaken uit voor dossiers die op de ministerraad geagendeerd staan of worden voorgelegd aan een beslissingsnemer. Je hebt daarbij ook een adviserende rol en krijgt de kans om voorgestelde maatregelen kritisch te bekijken, zowel vanuit een economisch als juridisch standpunt. Bij je advies hou je eveneens rekening met de value for money.

Je taken voer je uit voor alle overheidsdiensten die onder de voogdij van een regeringslid vallen. Dat betekent dat je te maken kan krijgen met een divers aanbod aan domeinen als onderwijs, binnenlandse zaken, cultuur, maar evengoed sociale zekerheid, economie of leefmilieu. Bovendien ben je, om de vier à vijf jaar, verantwoordelijk voor nieuwe overheidsdiensten, zo heb je automatisch een gevarieerde loopbaan.

In jouw rol als inspecteur heb je contact met heel wat mensen: dossierbeheerders, maar ook leidinggevenden, topambtenaren en kabinetten of beleidscellen. Je neemt een sleutelpositie in waarbij je - zowel via je adviezen als via informeel overleg - een impact kan hebben op beslissingen. Tot slot mag je bij ons uitgaan van een grote autonomie in al wat je doet.

Aantal medewerkers

60

Contactgegevens

WTC III - 27e verdieping
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
België

Phone number