Vrijstellingen taaltesten

Heb je taalkennis van een van de nationale talen en wil je een officieel taalcertificaat om dat aan te tonen? In sommige gevallen kan je vrijstellingen krijgen voor delen van of hele door ons georganiseerde certificeringsprocedures.

In twee gevallen verlenen wij vrijstellingen voor onze taalcertificaten:

 • als je bent geslaagd voor testen of een taalcertificaat hebt behaald bij onze organisatie
 • als je een diploma hebt behaald dat voor een dergelijke vrijstelling in aanmerking komt

Alle informatie over de voorwaarden voor vrijstelling vind je in de onderstaande tabbladen.

Op basis van taaltesten

Wanneer je bij onze organisatie voor taaltesten bent geslaagd, tonen je resultaten aan dat je de testtaal op een bepaald vaardigheidsniveau beheerst. Dit geeft je de mogelijkheid je slagen te doen gelden voor andere testen of alle testen van een of meer van onze taalprocedures.

In het algemeen spelen twee factoren een rol bij de analyse van de vrijstellingsmogelijkheden:

 • het ERK-niveau van de toets waarvoor je bent geslaagd (B1, B2 en C1)
 • de minimale slaagdrempel van de afgelegde test.

Bijzonderheid bij artikel 14, eerste lid: in afwijking en op grond van het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht kan je vrijgesteld worden van de testen van de artikels 12, 13, 9§2 voldoende kennis en de artikels inzake functionele tweetaligheid als je voor de modules van artikel 14, eerste lid geslaagd bent met minimum 60%. Dit geldt alleen voor dit taalartikel.

In verschillende gevallen gelden taalvrijstellingen, je vindt deze hieronder.

Vrijstellingen tussen modules

In welke gevallen?

Als je geslaagd bent voor een taaltest (lezen, luisteren, spreken, schrijven), word je vrijgesteld van dezelfde testen op hetzelfde of een lager niveau, op voorwaarde dat:

 • het ERK-niveau van de test waarvoor je een vrijstelling vraagt, gelijkwaardig aan of lager is dan dat van de test die je hebt afgelegd
 • de slaagdrempel van de test waarvoor je een vrijstelling vraagt, gelijkwaardig aan of lager is dan die van de test die je hebt afgelegd.

Je bent bijvoorbeeld geslaagd voor de modules "lezen" en "luisteren" van de procedure artikel 12 en hebt dus een score van 60 % of meer behaald voor deze testen op C1-niveau. Je kan een vrijstelling krijgen voor deze zelfde proeven van de procedure artikel 8 of artikel 9§2 voldoende kennis.

Hoe krijg je de vrijstelling?

Deze principes worden automatisch toegepast in je online account. Wanneer je je inschrijft voor een taaltest, gaat ons systeem na voor welke testen je geslaagd bent en vermeldt het bij een effectieve vrijstelling "vrijgesteld" voor de betreffende module(s).

Op basis van taalcertificaten

Taalcertificaten in bestuurszaken behaald na 2009

In welke gevallen?

Voor taalvrijstellingen op basis van certificaten gelden dezelfde principes als voor vrijstellingen tussen modules: je kan een vrijstelling krijgen voor een certificaat met modules van gelijkwaardig of lager niveau als/dan die van het certificaat waarover je beschikt, op voorwaarde dat de slaagdrempel gelijkwaardig of lager is.

Wanneer je een certificeringsprocedure succesvol hebt doorlopen en een taalcertificaat hebt behaald, kan dit je recht geven op een vrijstelling voor een ander taalcertificaat of voor bepaalde modules van dit certificaat.

Hoe krijg je de vrijstelling?

Het certificaat of de certificaten waarvoor het verkregen certificaat je vrijstelt, wordt/worden altijd vermeld op het document dat je wordt overhandigd. Dit document is dus geldig voor de betrokken artikels op dezelfde wijze als een individueel certificaat, zodat je geen verdere stappen hoeft te ondernemen.

Als je echter een certificaat wil krijgen met vermelding van de naam van de test waarvoor je bent vrijgesteld, kunt je dat alsnog doen door de volgende stappen te doorlopen:

 • Ga in je online account naar de rubriek "taaltesten".
 • Schrijf je in voor de gekozen taalprocedure (de procedure waarvoor je een certificaat wil krijgen).
 • Zodra je je hebt ingeschreven, vind je een overzicht met de vermelding "vrijgesteld" voor alle af te leggen modules. Valideer je aanvraag door te klikken op "Certificaat aanvragen".
 • Je certificaataanvraag wordt dan ter ondertekening verzonden en je zal het document in je online account krijgen.

Voor elke nieuwe certificaataanvraag worden je resultaten geanalyseerd en gevalideerd door de ondertekening van een nieuw proces-verbaal. Dit laatste wordt opgesteld op het moment van je aanvraag en de geldigheidsdatum van het document komt dus overeen met de datum van ondertekening van het proces-verbaal en niet met die van je oorspronkelijke certificaat.

Welke vrijstellingen?

De taalcertificaten van elementaire kennis (artikels 8, 9§2 elementaire kennis, 10 en 14 tweede lid) zijn de meest basis van ons aanbod. Ze geven geen recht op vrijstelling voor andere certificaten. De modules waarvoor je geslaagd bent, kunnen je echter wel vrijstellen van gelijkaardige modules (zie: vorige sectie).

De functionele tweetaligheidsartikels tonen aan dat je de geteste taal in een zeer specifieke context kan gebruiken. Deze testen geven geen recht op vrijstelling.

Hieronder volgt een lijst met de vrijstellingen per taalartikel:

Artikel 7 niveau 1/A

Het artikel 7 niveau 1/A geeft recht op vrijstelling voor de volgende artikelen:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 2+/B
 • Artikel 7 niveau 2/C
 • Artikel 7 niveau 3/D
 • Artikel 7 niveau 4

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikel 14, eerste lid
 • Artikel 13
 • Artikel 12
 • Artikel 11
 • Artikel 9§2 voldoende kennis

Taalartikels elementaire kennis

 • Artikel 14, tweede lid
 • Artikel 10
 • Artikel 9§2 elementaire kennis
 • Artikel 8

Taalartikels functionele tweetaligheid

 • Artikel 11 bis
 • Artikel 10 bis

Artikel 7 niveau 2+/B

Het artikel 7 niveau 2+/B geeft recht op vrijstelling voor de volgende artikelen:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 2/C
 • Artikel 7 niveau 3/D
 • Artikel 7 niveau 4

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikel 14, eerste lid
 • Artikel 13
 • Artikel 12
 • Artikel 11
 • Artikel 9§2 voldoende kennis

Taalartikels elementaire kennis

 • Artikel 14, tweede lid
 • Artikel 10
 • Artikel 9§2 elementaire kennis
 • Artikel 8

Taalartikels functionele tweetaligheid

 • Artikel 11 bis
 • Artikel 10 bis

Artikel 7 niveau 2/C

Het artikel 7 niveau 2/C geeft recht op vrijstelling voor de volgende artikelen:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 3/D
 • Artikel 7 niveau 4

Taalartikels elementaire kennis

 • Artikel 14, tweede lid
 • Artikel 10
 • Artikel 9§2 elementaire kennis
 • Artikel 8

Artikel 7 niveau 3/D

Het artikel 7 niveau 3/D geeft recht op vrijstelling voor de volgende artikelen:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 4

Taalartikels elementaire kennis

 • Artikel 14, tweede lid
 • Artikel 10
 • Artikel 9§2 elementaire kennis
 • Artikel 8

Artikel 7 niveau 4

Het artikel 7 niveau 4 geeft recht op vrijstelling voor de volgende artikelen:

Taalartikels elementaire kennis

 • Artikel 14, alinéa 2
 • Artikel 10
 • Artikel 9§2 elementaire kennis
 • Artikel 8

Artikels 9§2 voldoende, 12 et 13

De artikels 9§2 voldoende kennis, 12 en 13 zijn op dezelfde manier georganiseerd. Daardoor krijg je automatisch een vrijstelling voor deze drie artikelen, zoals aangegeven op je certificaat.

De artikels 9§2 voldoende kennis, 12 en 13 geeft recht op vrijstelling voor de volgende artikelen:

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikel 14, eerste lid
 • Artikel 13
 • Artikel 12
 • Artikel 11
 • Artikel 9§2 voldoende kennis

Taalartikels elementaire kennis

 • Artikel 14, tweede lid
 • Artikel 10
 • Artikel 9§2 elementaire kennis
 • Artikel 8

Taalartikels functionele tweetaligheid

 • Artikel 11 bis
 • Artikel 10 bis

Artikel 11

Geen vrijstelling.

Artikel 14, eerste lid

Het artikel 14, eerste lid geeft recht op vrijstelling voor de volgende artikelen:

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikels 9§2 voldoende kennis, 12 et 13, als je geslaagd bent met minimum 60% voor alle modules

Taalartikels elementaire kennis

 • Artikel 14, tweede lid
 • Artikel 10
 • Artikel 9§2 elementaire kennis
 • Artikel 8

Taalcertificaten in bestuurszaken behaald vóór 2009

In welke gevallen?

Als je vóór 2009 een taalcertificaat hebt behaald, kan je in de correspondentietabel hieronder bekijken met welke huidige certificaten dit overeenkomt. Je kan ook het vorige hoofdstuk raadplegen om na te gaan voor welke artikelen elk van deze certificaten je vrijstelt.

Overeenkomst vóór en na 2009
Oude taalcertificaten (vóór 2009) Huidige taalcertificaten (na 2009)
Artikel 7/A Artikel 7 niveau 1/A
Artikel 7/B Artikel 7 niveau 2+/B
Artikel 7/C Artikel 7/C
Artikel 7/D Artikel 7 niveau 3/D
Artikel 7/4 Artikel 7 niveau 4
Artikel 8 (niveau A, B, C, D, 4) elementaire kennis Artikel 8
Artikel 9, eerste lid (niveau B, C, D, 4) elementaire kennis Geen gelijkwaardigheid gezien artikel 9, eerste lid, op 24 januari 2012 door de Raad van State werd geannuleerd
Artikel 9, eerste lid (niveau A) voldoende Geen gelijkwaardigheid gezien artikel 9, eerste lid, op 24 januari 2012 door de Raad van State werd opgeschort
Artikel 9, tweede lid (niveau B, C, D, 4) elementaire kennis Artikel 9§2 elementaire kennis
Artikel 9§3 (niveau A, B, C, D, 4) elementaire kennis Gelijkgesteld met het huidige artikel 9§2 elementaire kennis
Artikel 9§2 (niveau A) voldoende kennis Artikel 9§2 voldoende kennis
Artikel 10 elementaire kennis Artikel 10
Artikel 11 voldoende kennis Artikel 11
Artikel 12 voldoende kennis Artikel 12
Artikel 13 voldoende kennis Artikel 13
Artikel 14 (niveau B, C, D, 4) elementaire kennis Artikel 14, tweede lid (elementaire kennis)
Artikel 14 niveau A voldoende kennis Artikel 14, eerste lid (voldoende kennis)
Hoe krijg je het?
 1. Als je oude certificaat in je online dossier zit, kan je de vrijstelling automatisch aanvragen. Je schrijft je in voor de procedure waarvoor je wenst vrijgesteld te worden.  Als je effectief recht hebt op een vrijstelling, zal je automatisch slagen voor alle stappen van de procedure.  Je vraagt je certificaat aan door te klikken op ‘Certificaat aanvragen’. Na ondertekening van het proces-verbaal door de directeur-generaal, zal het certificaat in je online dossier verschijnen.
 2. Als je oude certificaat niet in je online dossier zit, kan je de vrijstelling aanvragen bij de taalcertificeringsdienst. Vul daartoe het contactformulier in, met vermelding van je volledige naam, je rijksregisternummer, het behaalde certificaat en het gewenste certificaat.

Voor taalcertificaten in gerechtszaken

In welke gevallen?

Taalcertificaten in gerechtszaken geven geen recht op vrijstelling voor de taaltesten in bestuurszaken of voor de taaltesten voor de magistratuur.

Er bestaat geen enkele vrijstelling voor taalcertificaten voor magistraten. Sommige taalcertificaten in bestuurszaken geven echter recht op vrijstelling van sommige taaltesten voor gerechtspersoneel (alleen in die richting en op voorwaarde dat je geslaagd bent voor alle modules van een procedure).

Betreffende taaltesten voor magistraten: Ook wanneer je eerder voor een module van dit soort certificaat zou geslaagd zijn, word je bij een volgende inschrijving niet vrijgesteld hiervoor. Je dient dus steeds de volledige procedure opnieuw te doorlopen. 

In onderstaande tabel staan de taalcertificaten voor gerechtspersoneel waarvan je op basis van je taalcertificaat in bestuurszaken kan worden vrijgesteld.

Vrijstellingen taalcertificaten gerechtspersoneel

Taalcertificaten in bestuurszaken

Vrijstelling artikel 4 Vrijstelling artikel 5 Vrijstelling artikel 6
Artikel 7 niveau 1/A X X X
Artikel 7 niveau 2+/B X X X
Artikel 7 niveau 2/C   X X
Artikel 7 niveau 3/D     X
Artikel 9§2 elementaire kennis     X
Artikel 9§2 voldoende kennis X   X
Artikel 12 X   X
Artikel 13 X   X
Artikel 14, tweede lid     X
Artikel 14, eerste lid     X

 

Hoe krijg je het?
 1. Je kan de vrijstelling automatisch aanvragen. Je schrijft je in voor de procedure waarvoor je wenst vrijgesteld te worden. Als je effectief recht hebt op een vrijstelling, zal je automatisch slagen voor alle stappen van de procedure. Je vraagt je certificaat aan door te klikken op ‘Certificaat aanvragen’.  Na ondertekening van het proces-verbaal door de directeur-generaal, zal het certificaat in je online dossier verschijnen.
 2. Je kan je vrijstelling ook bij de taalcertificeringsdienst aanvragen. Vul daartoe het contactformulier in, met vermelding van je volledige naam, je rijksregisternummer, het behaalde certificaat en het gewenste certificaat. Controleer ook of het behaalde certificaat (op basis waarvan je een vrijstelling aanvraagt) in je online cv staat.

Op basis van een diploma

Op basis van een diploma

Taalvrijstellingen op basis van een diploma worden gewoonlijk geval per geval bekeken, maar hieronder volgt een samenvatting van de voorwaarden om een vrijstelling te krijgen als je een in België behaald diploma bezit.

Als je een in het buitenland behaald diploma bezit, verzoeken we je rechtstreeks contact op te nemen met de taalcertificeringsdienst via het contactformulier.

 • Alleen diploma's die in aanmerking komen voor indiensttreding bij de federale overheid worden aanvaard.
 • Het diploma moet uitgereikt zijn als afsluiting van een volledige studiecyclus in het lager, middelbaar of hoger onderwijs.
 • Het diploma moet opgesteld zijn in een andere taal (Frans, Nederlands of Duits) dan je eigen taalrol.

Volgende algemene regels zijn van toepassing onder voorbehoud van een grondige screening door de taaldienst:

 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Frans is opgesteld is en je aangeworven bent op de Nederlandse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Frans wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D).
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Nederlands is opgesteld en je aangeworven bent op de Franse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Nederlands wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D).
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Duits is opgesteld en je aangeworven bent op de Nederlandse/Franse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Duits wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D).
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Frans EN in het Nederlands is opgesteld: je mag je taalrol kiezen en je krijgt een vrijstelling voor de andere taal.
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) is opgesteld in één van de landstalen EN in het Engels: je krijgt een vrijstelling voor de landstaal, tenminste als je tot de andere taalrol behoort.

Welk diploma, met volledige studiecyclus, voor welk taalniveau:

Diploma van ... Vrijstelling voor ...
Licentiaat 
Master
Master-na-master*
Artikel 7 niveau 1/A
Kandidatuur
Bachelor
Artikel 7 niveau 2+/B
Diploma hoger secundair onderwijs Artikel 7 niveau 2/C
Getuigschrift lager secundair onderwijs  Artikel 7 niveau 3/D

*Hieronder vallen:

 • master-na-masterdiploma behaald na de Europese onderwijshervorming van Bologna (2003): studies van de 2de cyclus met een programma van 60 studiepunten en titel van het diploma in de taal van de gevraagde vrijstelling
 • bijkomende master behaald vóór de Europese onderwijshervorming van Bologna (2003): titel van het diploma in de taal van de gevraagde vrijstelling en de hieronder vermelde diploma's voor gespecialiseerde studies (GGS) of de graad van Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS).

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/05/19/2004201999/justel

Geeft geen recht op een vrijstelling

 • De titel van het diploma is opgesteld in het Frans en je wordt aangeworven op de Franse taalrol.
 • De titel van het diploma is opgesteld in het Nederlands en je wordt aangeworven op de Nederlandse taalrol.
 • Een certificaat van één studiejaar voor de kennis van een taal.
 • Een taalcertificaat behaald in het kader van studies voor sociale promotie.
 • Een taalcertificaat behaald bij een andere instelling (DALF, Huis van het Nederlands, CVO, DELF…).
 • Taalcertificaten uitgereikt door de Koninklijke Militaire School (behalve de certificaten uitgereikt vóór 2001 indien je destijds overgestapt bent van de rijkswacht naar de federale of de lokale politie).

Hoe kan je een vrijstellingsaanvraag indienen?

Stuur je diploma samen met alle bijlagen door naar het taalcertificatieteam via het contactformulier en vermeld duidelijk de taal waarvoor je een vrijstelling wenst te krijgen, evenals je rijksregisternummer. Controleer of je post- en e-mailadres correct zijn in je online account.